Poème-France.com

Poeme : Tu N’Etais Plus Qu’Un Fait DiversTu N’Etais Plus Qu’Un Fait Divers

Tu n’avais que ton accordeon,
Un cœur plein d’emotion,
Et pour seule maison
Une boite en carton

Tu nous chantais l’espoir,
Comment pouvais tu y croire,
Ton visage marque par ton histoire
Refletait le desespoir

La nuit froide te guettait,
Seul tu errais,
Un immeuble vide et délabré te servait
D’abris, tu le squattais

Un matin, je n’t’ai plus vu,
Ton accordeon n’y etait plus,
Mes larmes ne se sont pas retenues
Quand dans le journal j’ai lu

Le froid a pris l’homme et son accordeon,
Il dormait sur un paillason
Ce n’etait pas une facon
De lui prendre sa passion

Tu n’etais plus qu’un fait divers…
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty navε kə tɔ̃n- akɔʁdəɔ̃,
œ̃ kœʁ plɛ̃ dəmɔsjɔ̃,
e puʁ sələ mεzɔ̃
ynə bwatə ɑ̃ kaʁtɔ̃

ty nu ʃɑ̃tε lεspwaʁ,
kɔmɑ̃ puvε ty i kʁwaʁə,
tɔ̃ vizaʒə maʁkə paʁ tɔ̃n- istwaʁə
ʁəflətε lə dəzεspwaʁ

la nɥi fʁwadə tə ɡεtε,
səl ty eʁε,
œ̃n- iməblə vidə e delabʁe tə sεʁvε
dabʁi, ty lə skatε

œ̃ matɛ̃, ʒə ntε plys vy,
tɔ̃n- akɔʁdəɔ̃ ni ətε plys,
mε laʁmə- nə sə sɔ̃ pa ʁətənɥ
kɑ̃ dɑ̃ lə ʒuʁnal ʒε ly

lə fʁwa a pʁi lɔmə e sɔ̃n- akɔʁdəɔ̃,
il dɔʁmε syʁ œ̃ pajazɔ̃
sə nətε pa ynə fakɔ̃
də lɥi pʁɑ̃dʁə sa pasjɔ̃

ty nətε plys kœ̃ fε dive…