Poeme : Tu N’etais Plus Qu’un Fait Divers

Tu N’etais Plus Qu’un Fait Divers

Tu n’avais que ton accordeon,
Un cœur plein d’emotion,
Et pour seule maison
Une boite en carton

Tu nous chantais l’espoir,
Comment pouvais tu y croire,
Ton visage marque par ton histoire
Refletait le desespoir

La nuit froide te guettait,
Seul tu errais,
Un immeuble vide et délabré te servait
D’abris, tu le squattais

Un matin, je n’t’ai plus vu,
Ton accordeon n’y etait plus,
Mes larmes ne se sont pas retenues
Quand dans le journal j’ai lu

Le froid a pris l’homme et son accordeon,
Il dormait sur un paillason
Ce n’etait pas une facon
De lui prendre sa passion

Tu n’etais plus qu’un fait divers…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu N’etais Plus Qu’un Fait Divers

  tu=na=vais=que=ton=ac=cor=deon 8
  un=cœur=plein=de=mo=ti=on 7
  et=pour=seu=le=mai=son 6
  u=ne=boi=te=en=car=ton 7

  tu=nous=chan=tais=les=poir 6
  com=ment=pou=vais=tu=y=croi=re 8
  ton=vi=sage=mar=que=par=ton=his=toire 9
  re=fle=tait=le=de=ses=poir 7

  la=nuit=froi=de=te=guet=tait 7
  seul=tu=er=rais 4
  un=im=meuble=vi=deet=dé=la=bré=te=ser=vait 11
  da=bris=tu=le=s=quat=tais 7

  un=ma=tin=je=n=tai=plus=vu 8
  ton=ac=cor=deon=ny=e=tait=plus 8
  mes=lar=mes=ne=se=sont=pas=re=te=nues 10
  quand=dans=le=jour=nal=jai=lu 7

  le=froid=a=pris=lhommeet=son=ac=cor=deon 9
  il=dor=mait=sur=un=pailla=son 7
  ce=ne=tait=pas=u=ne=fa=con 8
  de=lui=pren=dre=sa=pas=si=on 8

  tu=ne=tais=plus=quun=fait=di=vers 8
 • Phonétique : Tu N’etais Plus Qu’un Fait Divers

  ty navε kə tɔ̃n- akɔʁdəɔ̃,
  œ̃ kœʁ plɛ̃ dəmɔsjɔ̃,
  e puʁ sələ mεzɔ̃
  ynə bwatə ɑ̃ kaʁtɔ̃

  ty nu ʃɑ̃tε lεspwaʁ,
  kɔmɑ̃ puvε ty i kʁwaʁə,
  tɔ̃ vizaʒə maʁkə paʁ tɔ̃n- istwaʁə
  ʁəflətε lə dəzεspwaʁ

  la nɥi fʁwadə tə ɡεtε,
  səl ty eʁε,
  œ̃n- iməblə vidə e delabʁe tə sεʁvε
  dabʁi, ty lə skatε

  œ̃ matɛ̃, ʒə ntε plys vy,
  tɔ̃n- akɔʁdəɔ̃ ni ətε plys,
  mε laʁmə- nə sə sɔ̃ pa ʁətənɥ
  kɑ̃ dɑ̃ lə ʒuʁnal ʒε ly

  lə fʁwa a pʁi lɔmə e sɔ̃n- akɔʁdəɔ̃,
  il dɔʁmε syʁ œ̃ pajazɔ̃
  sə nətε pa ynə fakɔ̃
  də lɥi pʁɑ̃dʁə sa pasjɔ̃

  ty nətε plys kœ̃ fε dive…
 • Syllabes Phonétique : Tu N’etais Plus Qu’un Fait Divers

  ty=na=vεkə=tɔ̃=na=kɔʁ=də=ɔ̃ 8
  œ̃=kœ=ʁə=plɛ̃=də=mɔ=sj=ɔ̃ 8
  e=puʁ=sə=lə=mε=zɔ̃ 6
  y=nə=bwa=tə=ɑ̃=kaʁ=tɔ̃ 7

  ty=nu=ʃɑ̃=tε=lεs=pwaʁ 6
  kɔ=mɑ̃=pu=vε=ty=i=kʁwa=ʁə 8
  tɔ̃=vi=zaʒə=maʁ=kə=paʁ=tɔ̃=nis=twaʁə 9
  ʁə=flə=tε=lə=də=zεs=pwaʁ 7

  la=nɥi=fʁwa=də=tə=ɡε=tε 7
  səl=ty=e=ʁε 4
  œ̃=nimə=blə=vi=dəe=de=la=bʁe=tə=sεʁ=vε 11
  da=bʁi=ty=lə=ska=tε 6

  œ̃=ma=tɛ̃=ʒə=ntε=plys=vy 7
  tɔ̃=na=kɔʁdə=ɔ̃=ni=ə=tε=plys 8
  mε=laʁmə=nə=sə=sɔ̃=pa=ʁə=tənɥ 8
  kɑ̃=dɑ̃=lə=ʒuʁ=nal=ʒε=ly 7

  lə=fʁwa=a=pʁi=lɔməe=sɔ̃=na=kɔʁ=də=ɔ̃ 10
  il=dɔʁ=mε=syʁ=œ̃=pa=ja=zɔ̃ 8
  sə=nə=tε=pa=y=nə=fa=kɔ̃ 8
  də=lɥi=pʁɑ̃=dʁə=sa=pa=s=jɔ̃ 8

  ty=nə=tε=plys=kœ̃=fε=di=ve 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/07/2006 03:09(F)Fleurlune Mimi(F)

émouvant. . . (k)(k)