Poème-France.com

Poeme : Banal Vie…Banal Vie…

Toute est fini…
Amour, amitié plus rien ne vie
Ils mon tous quitté sans remord
Sans s’apercevoir que en moi tout est mort

Tout devient noir
À chaque matin, vient le soir
Ma lumiere ces briser, je suis poussière
Je n’ai aucune place dans ce monde éphémere

J’en veut a cette vie
Cette haine si puissante, qui en moi grandi
Tu a créé en moi ce pouvoir
Ce pouvoir de ne plus jamais croire

Tu a marquer mon cœur à l’indélibile
Tu est si puissante et si habile
Tu veut m’abattre, me détruire
Sache que facilement je peu te fuire

Je peu vivre sans toi, banal vie…

MeL
Katanès

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tutə ε fini…
amuʁ, amitje plys ʁjɛ̃ nə vi
il mɔ̃ tus kite sɑ̃ ʁəmɔʁ
sɑ̃ sapεʁsəvwaʁ kə ɑ̃ mwa tut- ε mɔʁ

tu dəvjɛ̃ nwaʁ
a ʃakə matɛ̃, vjɛ̃ lə swaʁ
ma lymjəʁə sε bʁize, ʒə sɥi pusjεʁə
ʒə nε okynə plasə dɑ̃ sə mɔ̃də efeməʁə

ʒɑ̃ vø a sεtə vi
sεtə-εnə si pɥisɑ̃tə, ki ɑ̃ mwa ɡʁɑ̃di
ty a kʁee ɑ̃ mwa sə puvwaʁ
sə puvwaʁ də nə plys ʒamε kʁwaʁə

ty a maʁke mɔ̃ kœʁ a lɛ̃delibilə
ty ε si pɥisɑ̃tə e si-abilə
ty vø mabatʁə, mə detʁɥiʁə
saʃə kə fasiləmɑ̃ ʒə pø tə fɥiʁə

ʒə pø vivʁə sɑ̃ twa, banal vi…

mεl