Poème-France.com

Poeme : N’Est Pas PeurN’Est Pas Peur

Pourquoi tu a peur ?
Tes yeux démontre la terreur
Tu me regarde d’un air pétrifié
Je ne te veut pas de mal, je veut taider

Tu est plein de sang que tes t-il arriver
Un accident, quelqu’un ta blesser
Tu émait des sanglots et des gémissement de douleur
Je ne comprend pas, est-ce que tu meurs ?

Dit- moi ce qui sais passé
Pourquoi tu me fui quand j’essaye de t’approcher ?
Ne te tait pas, parle moi et raconte moi tout
Je vais te sauver des dents du méchant loup

D’un coup de poignard tu a été transpercer
Étrange, j’ai le couteau a ma porter
Je regarde le couteau et le jeune garçon éphémère
Au début je ne comprenai pas mais soudain tout est clair

Part terre, tu est mort sous la douleur
J’ai des flash sanglant de moi le tueurs
Tu avait a peine 10 ans, que vont dire tes parents ?
Je regrette tellement, je t’ai tué mon petit enfant…

MeL
Katanès

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ty a pœʁ ?
tεz- iø demɔ̃tʁə la teʁœʁ
ty mə ʁəɡaʁdə dœ̃n- εʁ petʁifje
ʒə nə tə vø pa də mal, ʒə vø tεde

ty ε plɛ̃ də sɑ̃ kə tε te il aʁive
œ̃n- aksidɑ̃, kεlkœ̃ ta blese
ty emε dε sɑ̃ɡloz- e dε ʒemisəmɑ̃ də dulœʁ
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa, ε sə kə ty mœʁ ?

di mwa sə ki sε pase
puʁkwa ty mə fɥi kɑ̃ ʒesεj də tapʁoʃe ?
nə tə tε pa, paʁlə mwa e ʁakɔ̃tə mwa tu
ʒə vε tə sove dε dɑ̃ dy meʃɑ̃ lu

dœ̃ ku də pwaɲaʁ ty a ete tʁɑ̃spεʁse
etʁɑ̃ʒə, ʒε lə kuto a ma pɔʁte
ʒə ʁəɡaʁdə lə kuto e lə ʒənə ɡaʁsɔ̃ efemεʁə
o deby ʒə nə kɔ̃pʁənε pa mε sudɛ̃ tut- ε klεʁ

paʁ teʁə, ty ε mɔʁ su la dulœʁ
ʒε dε flaʃ sɑ̃ɡlɑ̃ də mwa lə tɥœʁ
ty avε a pεnə diz- ɑ̃, kə vɔ̃ diʁə tε paʁɑ̃ ?
ʒə ʁəɡʁεtə tεllmɑ̃, ʒə tε tye mɔ̃ pəti ɑ̃fɑ̃…

mεl