Poème-France.com

Poeme : Mon Amour…Mon Amour…

Dès que je t’ai rencontré j’ai tout de suite su que ce serait toi
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Tu m’as faite craquer sur le moment où je t’ai aperçu
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Tu me fais fondre avec ce regard que je ne pourrais oublier
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Et je pourrais m’évanouir avec tes baisers si doux
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Je ne pourrais t’oubliais toi et tes caresses sur mon corps
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Je t’aime si fort que rien ne me retient pour aller te rejoindre
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Je ferrais tous pour être près de toi
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Toi seul serait me convaincre et serait m’aimer
Mon amour, mon chéri, mon cœur, mon bébé
Je t’aime…
*l'ange_De_L'enfer*

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ʒε tu də sɥitə sy kə sə səʁε twa
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ty ma fεtə kʁake syʁ lə mɔmɑ̃ u ʒə tε apεʁsy
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ty mə fε fɔ̃dʁə avεk sə ʁəɡaʁ kə ʒə nə puʁʁεz- ublje
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
e ʒə puʁʁε mevanuiʁ avεk tε bεze si du
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ʒə nə puʁʁε tubljε twa e tε kaʁesə syʁ mɔ̃ kɔʁ
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ʒə tεmə si fɔʁ kə ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃ puʁ ale tə ʁəʒwɛ̃dʁə
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ʒə feʁε tus puʁ εtʁə pʁε də twa
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
twa səl səʁε mə kɔ̃vɛ̃kʁə e səʁε mεme
mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ ʃeʁi, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bebe
ʒə tεmə…