Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mon Amour

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/08/2005 00:00

L'écrit contient 390 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : *l'ange_De_L'enfer*

Mon Amour

Dès que je t’ai rencontré j’ai tout de suite su que ce serait toi
Tu m’as faite craquer sur le moment où je t’ai aperçu
Tu me fais fondre avec ce regard que je ne pourrais oublier
Je pourrais m’évanouir avec tes baisers si doux
Je ne pourrais t’oubliais toi et tes caresses sur mon corps
Je t’aime si fort que rien ne me retient pour aller te rejoindre

Je ferrais tous pour être près de toi
Toi seul serait me convaincre et serait m’aimer
Je t’aime tant…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

A chaque fois que je t’aperçois au loin
Mon cœur s’emballe et se mets à battre plus fort que tous
Toi seul existera dans mon cœur toi seul j’aimerai
Ton regard est bien plus perçant que tout le reste
J’aimerai tant être près de toi à tous les moments
Que tu restes graver à jamais dans mon cœur

Je ferrais tous pour être près de toi
Toi seul serait me convaincre et serait m’aimer
Je t’aime tant…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

Maintenant c’est fini mais pourtant je t’aimais si fort
Tu étais le seul à me combler dans tous mes désirs
A présent je ne pourrais plus aimer personne
Toi qui étais le seul que j’aimer tant
Dès lors ma vie peu en rester là
J’ai vécu les plus beaux moments de ma vie…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

Ich liebe dich…
 • Pieds Hyphénique: Mon Amour

  dès=que=je=tai=ren=con=tré=jai=tout=de=suite=su=que=ce=se=rait=toi 17
  tu=mas=faite=cra=quer=sur=le=mo=ment=où=je=tai=a=per=çu 15
  tu=me=fais=fondrea=vec=ce=re=gard=que=je=ne=pour=rais=ou=blier 15
  je=pour=rais=mé=va=nouir=a=vec=tes=bai=sers=si=doux 13
  je=ne=pour=rais=tou=bliais=toi=et=tes=cares=ses=sur=mon=corps 14
  je=taime=si=fort=que=rien=ne=me=re=ti=ent=pour=al=ler=te=re=joindre 17

  je=fer=rais=tous=pour=être=près=de=toi 9
  toi=seul=se=rait=me=con=vaincreet=se=rait=mai=mer 11
  je=tai=me=tant 4

  je=tai=me 3
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=la=pour=rait=du=rer=u=neé=ter=ni=té 14
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=né=tait=pas=un=rêve 9
  je=taime=dans=tou=tes=les=langues 7
  i=lo=ve=you 4
  ti=a=mo 3
  te=quie=ro 3

  a=cha=que=fois=que=je=ta=per=çois=au=loin 11
  mon=cœur=sem=bal=leet=se=mets=à=bat=tre=plus=fort=que=tous 14
  toi=seul=existe=ra=dans=mon=cœur=toi=seul=jai=me=rai 12
  ton=re=gard=est=bien=plus=per=çant=que=tout=le=reste 12
  jaime=rai=tant=ê=tre=près=de=toi=à=tous=les=moments 12
  que=tu=res=tes=gra=ver=à=ja=mais=dans=mon=cœur 12

  je=fer=rais=tous=pour=être=près=de=toi 9
  toi=seul=se=rait=me=con=vaincreet=se=rait=mai=mer 11
  je=tai=me=tant 4

  je=tai=me 3
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=la=pour=rait=du=rer=u=neé=ter=ni=té 14
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=né=tait=pas=un=rêve 9
  je=taime=dans=tou=tes=les=langues 7
  i=lo=ve=you 4
  ti=a=mo 3
  te=quie=ro 3

  mainte=nant=cest=fi=ni=mais=pour=tant=je=tai=mais=si=fort 13
  tu=é=tais=le=seul=à=me=com=bler=dans=tous=mes=dé=sirs 14
  a=présent=je=ne=pour=rais=plus=ai=mer=per=sonne 11
  toi=qui=é=tais=le=seul=que=jai=mer=tant 10
  dès=lors=ma=vie=peu=en=res=ter=là 9
  jai=vé=cu=les=plus=beaux=moments=de=ma=vie 10

  je=tai=me 3
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=la=pour=rait=du=rer=u=neé=ter=ni=té 14
  nai=mer=que=toi 4
  ne=pen=ser=quà=toi 5
  si=seule=ment=ce=né=tait=pas=un=rêve 9
  je=taime=dans=tou=tes=les=langues 7
  i=lo=ve=you 4
  ti=a=mo 3
  te=quie=ro 3

  ich=lie=be=di=ch 5
 • Phonétique : Mon Amour

  dε kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ʒε tu də sɥitə sy kə sə səʁε twa
  ty ma fεtə kʁake syʁ lə mɔmɑ̃ u ʒə tε apεʁsy
  ty mə fε fɔ̃dʁə avεk sə ʁəɡaʁ kə ʒə nə puʁʁεz- ublje
  ʒə puʁʁε mevanuiʁ avεk tε bεze si du
  ʒə nə puʁʁε tubljε twa e tε kaʁesə syʁ mɔ̃ kɔʁ
  ʒə tεmə si fɔʁ kə ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃ puʁ ale tə ʁəʒwɛ̃dʁə

  ʒə feʁε tus puʁ εtʁə pʁε də twa
  twa səl səʁε mə kɔ̃vɛ̃kʁə e səʁε mεme
  ʒə tεmə tɑ̃…

  ʒə tεmə
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
  ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
  i lɔvə iu
  ti amo
  tə kjəʁo

  a ʃakə fwa kə ʒə tapεʁswaz- o lwɛ̃
  mɔ̃ kœʁ sɑ̃balə e sə mεtz- a batʁə plys fɔʁ kə tus
  twa səl εɡzistəʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ twa səl ʒεməʁε
  tɔ̃ ʁəɡaʁ ε bjɛ̃ plys pεʁsɑ̃ kə tu lə ʁεstə
  ʒεməʁε tɑ̃ εtʁə pʁε də twa a tus lε mɔmɑ̃
  kə ty ʁεstə ɡʁave a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ

  ʒə feʁε tus puʁ εtʁə pʁε də twa
  twa səl səʁε mə kɔ̃vɛ̃kʁə e səʁε mεme
  ʒə tεmə tɑ̃…

  ʒə tεmə
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
  ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
  i lɔvə iu
  ti amo
  tə kjəʁo

  mɛ̃tənɑ̃ sε fini mε puʁtɑ̃ ʒə tεmε si fɔʁ
  ty etε lə səl a mə kɔ̃ble dɑ̃ tus mε deziʁ
  a pʁezɑ̃ ʒə nə puʁʁε plysz- εme pεʁsɔnə
  twa ki etε lə səl kə ʒεme tɑ̃
  dε lɔʁ ma vi pø ɑ̃ ʁεste la
  ʒε veky lε plys bo mɔmɑ̃ də ma vi…

  ʒə tεmə
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
  nεme kə twa
  nə pɑ̃se ka twa
  si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
  ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
  i lɔvə iu
  ti amo
  tə kjəʁo

  ik ljəbə dik…
 • Pieds Phonétique : Mon Amour

  dεkə=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ʒε=tu=də=sɥi=tə=sy=kə=sə=sə=ʁε=twa 17
  ty=ma=fεtə=kʁa=ke=syʁ=lə=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=tε=a=pεʁ=sy 15
  tymə=fε=fɔ̃=dʁəa=vεk=sə=ʁə=ɡaʁ=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=zu=blje 15
  ʒə=puʁ=ʁε=me=va=nu=iʁ=a=vεk=tε=bε=ze=si=du 14
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=tu=bljε=twa=e=tε=ka=ʁe=sə=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 15
  ʒə=tεmə=si=fɔʁ=kə=ʁjɛ̃=nə=mə=ʁə=tjɛ̃=puʁ=a=le=tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə 16

  ʒə=fe=ʁε=tus=puʁ=εtʁə=pʁε=də=twa 9
  twa=səl=sə=ʁεmə=kɔ̃=vɛ̃=kʁəe=sə=ʁε=mε=me 11
  ʒə=tε=mə=tɑ̃ 4

  ʒə=tε=mə 3
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=la=puʁ=ʁε=dyʁe=y=nəe=tεʁ=ni=te 13
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=ne=tε=pa=œ̃=ʁεvə 9
  ʒə=tεmə=dɑ̃=tu=tə=lε=lɑ̃ɡ 7
  i=lɔvə=i=u 4
  ti=a=mo 3
  tə=kj=ə=ʁo 4

  a=ʃakə=fwakə=ʒə=ta=pεʁ=swa=zo=lwɛ̃ 9
  mɔ̃=kœʁ=sɑ̃=baləe=sə=mεt=za=ba=tʁə=plys=fɔʁ=kə=tus 13
  twa=səl=εɡ=zistə=ʁa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=twa=səl=ʒε=mə=ʁε 13
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=ε=bjɛ̃=plys=pεʁ=sɑ̃=kə=tu=lə=ʁεstə 11
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=ε=tʁə=pʁε=də=twa=a=tus=lε=mɔ=mɑ̃ 13
  kə=ty=ʁεstə=ɡʁa=ve=a=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 11

  ʒə=fe=ʁε=tus=puʁ=εtʁə=pʁε=də=twa 9
  twa=səl=sə=ʁεmə=kɔ̃=vɛ̃=kʁəe=sə=ʁε=mε=me 11
  ʒə=tε=mə=tɑ̃ 4

  ʒə=tε=mə 3
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=la=puʁ=ʁε=dyʁe=y=nəe=tεʁ=ni=te 13
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=ne=tε=pa=œ̃=ʁεvə 9
  ʒə=tεmə=dɑ̃=tu=tə=lε=lɑ̃ɡ 7
  i=lɔvə=i=u 4
  ti=a=mo 3
  tə=kj=ə=ʁo 4

  mɛ̃tə=nɑ̃=sε=fi=ni=mε=puʁ=tɑ̃=ʒə=tε=mε=si=fɔʁ 13
  ty=e=tεlə=səl=a=mə=kɔ̃=ble=dɑ̃=tus=mε=de=ziʁ 13
  a=pʁe=zɑ̃ʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=zε=me=pεʁsɔnə 10
  twa=ki=e=tεlə=səl=kə=ʒε=me=tɑ̃ 9
  dε=lɔʁ=ma=vi=pø=ɑ̃=ʁεs=te=la 9
  ʒε=ve=ky=lε=plys=bo=mɔ=mɑ̃də=ma=vi 10

  ʒə=tε=mə 3
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=la=puʁ=ʁε=dyʁe=y=nəe=tεʁ=ni=te 13
  nε=me=kə=twa 4
  nə=pɑ̃se=ka=twa 4
  sisə=lə=mɑ̃=sə=ne=tε=pa=œ̃=ʁεvə 9
  ʒə=tεmə=dɑ̃=tu=tə=lε=lɑ̃ɡ 7
  i=lɔvə=i=u 4
  ti=a=mo 3
  tə=kj=ə=ʁo 4

  ik=ljə=bə=dik 4

PostScriptum

On ne peux pas vraiment dire que c’est un poème c’est plutôt une chanson que j’ai composé ! ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.