Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Ma Vie De Merdeuse…

Poème Vie
Publié le 31/08/2005 00:00

L'écrit contient 527 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : *l'ange_De_L'enfer*

Ma Vie De Merdeuse…

Moi qui croyais que tu m’aimais. Moi qui croyais que vous m’aimiez. Et b je me suis bien trompé vous êtes presque tous de gros salop. Je suis bien contente de ne pas être de votre monde. Moi je suis dans le mien et ne venez pas me faire chier

Il y a des jours où j’ai envie d’un finir reprendre toute ma vie à zéro vivre ma vie au jour le jour faire de nouvelle rencontre qui pourront peut-être me comprendre au du moins qui essayeront de me comprendre.

Je pense pas que vous compreniez ce que je ressent car vous êtes jamais capable de comprendre ce que j’éprouve on se fout bien de moi. Des fois j’aimerai tous claquer et me barrer pour de bon.

Y a des jours où j’ai failli me tuer pour tous vous foutre la paix. Mais je veux pas gâcher ma vie (même si vous me l’avais déjà gâcher) à cause de petits con qui ne sont même pas capable de comprendre ce que je ressent au moins une fois de temps en temps.

Un beau jour (le jour où vous vous y attendrai le moins) je me barrerai de cette maison de merde qui me sert de trou de ce village de merde de ce département de cette région de cette France de merde j’irai faire de nouvelle rencontre qui me comprendront peut-être et puis peut-être qu’un beau je me jetterai du toit de tous ces immeubles qui pourrissent ce monde.

Le pire c’est que je suis obliger d’exprimer tous ce que je ressens à travers un putain d’article à travers un putain de blog vu que vous ne me comprenais pas. Et puis quand je vous dis que je veux tout quitter on me rie au nez et on se fout de moi. Le jours où je le ferrai vous ne comprendrai pas pourquoi j’ai fait ca car j’ai tous mais pourtant je n’ai rien.
Certains pensent que j’ai tous alors que je n’ai rien. J’ai tous ce que je veux mais il y a juste un truc que je n’ai pas et qui et pourtant le plus important : On ne m’aime on se fout de moi on ne me prend pas au sérieux…

Y en a qui aimerai avoir ma vie mais ils ne savent pas à quel point c’est chiant d’être traiter comme une petite merdeuse de 13 ans qui fait chier le monde et qui veut faire l’intéressante en inventant n’importe quoi comme histoire.

Je fais comme si j’étias heurese pour pas qu’on memerde mais au fond de moi c’est pas ce que je ressens.

Si je suis toujours là c’est que je vuex rester au près des quatres personne que j’aime plus que tous au monde et que je n’oublirai jamais.

Au et puis merde je vois pas pourquoi je vous raconte tous ça car de tous façon vous ne me comprenais pas.

Ciao putain de merde de monde cruel ! ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Ma Vie De Merdeuse…

  moi=qui=cro=yais=que=tu=mai=mais=moi=qui=cro=yais=que=vous=mai=miez=et=b=je=me=suis=bien=trom=pé=vous=ê=tes=pres=que=tous=de=gros=sa=lop=je=suis=bien=con=ten=te=de=ne=pas=ê=tre=de=vo=tre=monde=moi=je=suis=dans=le=mien=et=ne=ve=nez=pas=me=fai=re=chier 64

  il=y=a=des=jours=où=jai=en=vie=dun=fi=nir=re=pren=dre=tou=te=ma=vie=à=zé=ro=vi=vre=ma=vie=au=jour=le=jour=fai=re=de=nou=vel=le=ren=con=tre=qui=pour=ront=peut=tê=tre=me=com=pren=dre=au=du=moins=qui=es=saye=ront=de=me=com=pren=dre 61

  je=pen=se=pas=que=vous=com=pre=niez=ce=que=je=res=sent=car=vous=ê=tes=ja=mais=ca=pa=ble=de=com=pren=dre=ce=que=jé=prou=ve=on=se=fout=bien=de=moi=des=fois=jai=me=rai=tous=cla=quer=et=me=bar=rer=pour=de=bon 53

  y=a=des=jours=où=jai=failli=me=tuer=pour=tous=vous=foutre=la=paix=mais=je=veux=pas=gâ=cher=ma=vie=mê=me=si=vous=me=la=vais=dé=jà=gâ=cher=à=cau=se=de=pe=tits=con=qui=ne=sont=mê=me=pas=ca=pa=ble=de=com=pren=dre=ce=que=je=res=sent=au=moins=u=ne=fois=de=temps=en=temps 68

  un=beau=jour=le=jour=où=vous=vous=y=at=ten=drai=le=moins=je=me=bar=re=rai=de=cette=mai=son=de=mer=de=qui=me=sert=de=trou=de=ce=vil=la=ge=de=mer=de=de=ce=dé=par=te=ment=de=cet=te=ré=gion=de=cet=te=fran=ce=de=mer=de=ji=rai=fai=re=de=nou=vel=le=ren=con=tre=qui=me=com=pren=dront=peut=tê=treet=puis=peut=tê=tre=quun=beau=je=me=jet=te=rai=du=toit=de=tous=ces=im=meu=bles=qui=pour=ris=sent=ce=monde 102

  le=pire=cest=que=je=suis=o=bli=ger=dex=pri=mer=tous=ce=que=je=res=sens=à=tra=vers=un=pu=tain=dar=ti=cleà=tra=vers=un=pu=tain=de=blog=vu=que=vous=ne=me=com=pre=nais=pas=et=puis=quand=je=vous=dis=que=je=veux=tout=quit=ter=on=me=rie=au=nez=et=on=se=fout=de=moi=le=jours=où=je=le=fer=rai=vous=ne=com=pren=drai=pas=pour=quoi=jai=fait=ca=car=jai=tous=mais=pour=tant=je=nai=rien 93
  cer=tains=pen=sent=que=jai=tous=a=lors=que=je=nai=rien=jai=tous=ce=que=je=veux=mais=il=y=a=jus=te=un=truc=que=je=nai=pas=et=qui=et=pour=tant=le=plus=im=por=tant=on=ne=mai=me=on=se=fout=de=moi=on=ne=me=prend=pas=au=sé=rieux 58

  y=en=a=qui=ai=me=rai=a=voir=ma=vie=mais=ils=ne=sa=vent=pas=à=quel=point=cest=chiant=dê=tre=trai=ter=com=me=u=ne=pe=ti=te=mer=deu=se=de=trei=ze=ans=qui=fait=chier=le=mon=de=et=qui=veut=fai=re=lin=té=res=san=te=en=in=ven=tant=nim=por=te=quoi=com=me=his=toire 68

  je=fais=com=me=si=jé=ti=as=heu=re=se=pour=pas=quon=me=mer=de=mais=au=fond=de=moi=cest=pas=ce=que=je=res=sens 29

  si=je=suis=tou=jours=là=cest=que=je=vuex=res=ter=au=près=des=qua=tres=per=son=ne=que=jai=me=plus=que=tous=au=mon=de=et=que=je=nou=bli=rai=ja=mais 37

  au=et=puis=mer=de=je=vois=pas=pour=quoi=je=vous=ra=con=te=tous=ça=car=de=tous=fa=çon=vous=ne=me=com=pre=nais=pas 29

  ciao=pu=tain=de=mer=de=de=mon=de=cru=el 11
 • Phonétique : Ma Vie De Merdeuse…

  mwa ki kʁwajε kə ty mεmε. mwa ki kʁwajε kə vu mεmje. e be ʒə mə sɥi bjɛ̃ tʁɔ̃pe vuz- εtə pʁεskə tus də ɡʁo salo. ʒə sɥi bjɛ̃ kɔ̃tɑ̃tə də nə pa εtʁə də vɔtʁə mɔ̃də. mwa ʒə sɥi dɑ̃ lə mjɛ̃ e nə vəne pa mə fεʁə ʃje

  il i a dε ʒuʁz- u ʒε ɑ̃vi dœ̃ finiʁ ʁəpʁɑ̃dʁə tutə ma vi a zeʁo vivʁə ma vi o ʒuʁ lə ʒuʁ fεʁə də nuvεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ki puʁʁɔ̃ pø tεtʁə mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə o dy mwɛ̃ ki esεjəʁɔ̃ də mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə.

  ʒə pɑ̃sə pa kə vu kɔ̃pʁənje sə kə ʒə ʁəse kaʁ vuz- εtə ʒamε kapablə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kə ʒepʁuvə ɔ̃ sə fu bjɛ̃ də mwa. dε fwa ʒεməʁε tus klake e mə baʁe puʁ də bɔ̃.

  i a dε ʒuʁz- u ʒε faji mə tɥe puʁ tus vu futʁə la pε. mε ʒə vø pa ɡaʃe ma vjə (mεmə si vu mə lavε deʒa ɡaʃəʁ) a kozə də pəti kɔ̃ ki nə sɔ̃ mεmə pa kapablə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kə ʒə ʁəse o mwɛ̃z- ynə fwa də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃.

  œ̃ bo ʒuʁ (lə ʒuʁ u vu vuz- i atɑ̃dʁε lə mwɛ̃s) ʒə mə baʁəʁε də sεtə mεzɔ̃ də mεʁdə ki mə sεʁ də tʁu də sə vilaʒə də mεʁdə də sə depaʁtəmɑ̃ də sεtə ʁeʒjɔ̃ də sεtə fʁɑ̃sə də mεʁdə ʒiʁε fεʁə də nuvεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ki mə kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃ pø tεtʁə e pɥi pø tεtʁə kœ̃ bo ʒə mə ʒεtəʁε dy twa də tus sεz- iməblə ki puʁʁise sə mɔ̃də.

  lə piʁə sε kə ʒə sɥiz- ɔbliʒe dεkspʁime tus sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- a tʁavεʁz- œ̃ pytɛ̃ daʁtiklə a tʁavεʁz- œ̃ pytɛ̃ də blɔɡ vy kə vu nə mə kɔ̃pʁənε pa. e pɥi kɑ̃ ʒə vu di kə ʒə vø tu kite ɔ̃ mə ʁi o nez- e ɔ̃ sə fu də mwa. lə ʒuʁz- u ʒə lə feʁε vu nə kɔ̃pʁɑ̃dʁε pa puʁkwa ʒε fε ka kaʁ ʒε tus mε puʁtɑ̃ ʒə nε ʁjɛ̃.
  sεʁtɛ̃ pɑ̃se kə ʒε tusz- alɔʁ kə ʒə nε ʁjɛ̃. ʒε tus sə kə ʒə vø mεz- il i a ʒystə œ̃ tʁyk kə ʒə nε pa e ki e puʁtɑ̃ lə plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ : ɔ̃ nə mεmə ɔ̃ sə fu də mwa ɔ̃ nə mə pʁɑ̃ pa o seʁjø…

  i ɑ̃n- a ki εməʁε avwaʁ ma vi mεz- il nə save pa a kεl pwɛ̃ sε ʃjɑ̃ dεtʁə tʁεte kɔmə ynə pətitə mεʁdøzə də tʁεzə ɑ̃ ki fε ʃje lə mɔ̃də e ki vø fεʁə lɛ̃teʁesɑ̃tə ɑ̃n- ɛ̃vɑ̃tɑ̃ nɛ̃pɔʁtə kwa kɔmə istwaʁə.

  ʒə fε kɔmə si ʒesjaz- œʁəzə puʁ pa kɔ̃ məmεʁdə mεz- o fɔ̃ də mwa sε pa sə kə ʒə ʁəsɛ̃.

  si ʒə sɥi tuʒuʁ la sε kə ʒə vɥεks ʁεste o pʁε dε katʁə- pεʁsɔnə kə ʒεmə plys kə tusz- o mɔ̃də e kə ʒə nubliʁε ʒamε.

  o e pɥi mεʁdə ʒə vwa pa puʁkwa ʒə vu ʁakɔ̃tə tus sa kaʁ də tus fasɔ̃ vu nə mə kɔ̃pʁənε pa.

  sjao pytɛ̃ də mεʁdə də mɔ̃də kʁyεl ! ! !
 • Pieds Phonétique : Ma Vie De Merdeuse…

  mwa=ki=kʁwa=jεkə=ty=mε=mε=mwa=ki=kʁwa=jε=kə=vu=mε=mje=e=be=ʒə=mə=sɥi=bjɛ̃=tʁɔ̃=pe=vu=zε=tə=pʁεs=kə=tus=də=ɡʁo=sa=lo=ʒə=sɥi=bjɛ̃=kɔ̃=tɑ̃=tə=də=nə=pa=ε=tʁə=də=vɔ=tʁə=mɔ̃=də=mwa=ʒə=sɥi=dɑ̃=lə=mjɛ̃=e=nə=və=ne=pa=mə=fε=ʁə=ʃje 64

  il=i=a=dε=ʒuʁ=zu=ʒε=ɑ̃=vi=dœ̃=fi=niʁ=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=tu=tə=ma=vi=a=ze=ʁo=vi=vʁə=ma=vi=o=ʒuʁ=lə=ʒuʁ=fε=ʁə=də=nu=vεl=lə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ki=puʁ=ʁɔ̃=pø=tε=tʁə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=o=dy=mwɛ̃=ki=e=sε=jə=ʁɔ̃=də=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 62

  ʒə=pɑ̃=sə=pa=kə=vu=kɔ̃=pʁə=nj=e=sə=kə=ʒə=ʁə=se=kaʁ=vu=zε=tə=ʒa=mε=ka=pa=blə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sə=kə=ʒe=pʁu=və=ɔ̃=sə=fu=bjɛ̃=də=mwa=dε=fwa=ʒε=mə=ʁε=tus=kla=ke=e=mə=ba=ʁe=puʁ=də=bɔ̃ 54

  i=a=dε=ʒuʁ=zu=ʒε=fa=jimə=tɥe=puʁ=tus=vu=fu=tʁə=la=pε=mε=ʒə=vø=pa=ɡa=ʃe=ma=vjə=mε=mə=si=vu=mə=la=vε=de=ʒa=ɡa=ʃəʁ=a=ko=zə=də=pə=ti=kɔ̃=ki=nə=sɔ̃=mε=mə=pa=ka=pa=blə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=se=o=mwɛ̃=zy=nə=fwa=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 69

  œ̃=boʒuʁ=lə=ʒuʁ=u=vu=vu=zi=a=tɑ̃=dʁε=lə=mwɛ̃s=ʒə=mə=ba=ʁə=ʁε=də=sε=tə=mε=zɔ̃=də=mεʁ=də=ki=mə=sεʁ=də=tʁu=də=sə=vi=la=ʒə=də=mεʁ=də=də=sə=de=paʁ=tə=mɑ̃=də=sε=tə=ʁe=ʒjɔ̃=də=sε=tə=fʁɑ̃=sə=də=mεʁ=də=ʒi=ʁε=fε=ʁə=də=nu=vεllə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ki=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃=pø=tε=tʁəe=pɥi=pø=tε=tʁə=kœ̃=bo=ʒə=mə=ʒε=tə=ʁε=dy=twa=də=tus=sε=zi=mə=blə=ki=puʁ=ʁi=se=sə=mɔ̃də 101

  lə=piʁə=sε=kə=ʒə=sɥi=zɔ=bli=ʒe=dεk=spʁi=me=tus=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=za=tʁa=vεʁ=zœ̃=py=tɛ̃=daʁ=ti=kləa=tʁa=vεʁ=zœ̃=py=tɛ̃=də=blɔɡ=vy=kə=vu=nə=mə=kɔ̃=pʁə=nε=pa=e=pɥi=kɑ̃=ʒə=vu=di=kə=ʒə=vø=tu=ki=te=ɔ̃=mə=ʁi=o=ne=ze=ɔ̃=sə=fu=də=mwa=lə=ʒuʁ=zu=ʒə=lə=fe=ʁε=vu=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=pa=puʁ=kwa=ʒε=fε=ka=kaʁ=ʒε=tus=mε=puʁ=tɑ̃=ʒə=nε=ʁjɛ̃ 93
  sεʁ=tɛ̃=pɑ̃=se=kə=ʒε=tus=za=lɔʁ=kə=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=ʒε=tus=sə=kə=ʒə=vø=mε=zil=i=a=ʒys=tə=œ̃=tʁyk=kə=ʒə=nε=pa=e=ki=e=puʁ=tɑ̃=lə=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=ɔ̃=nə=mε=mə=ɔ̃=sə=fu=də=mwa=ɔ̃=nə=mə=pʁɑ̃=pa=o=se=ʁj=ø 60

  i=ɑ̃=na=ki=εmə=ʁε=a=vwaʁ=ma=vi=mε=zil=nə=sa=ve=pa=a=kεl=pwɛ̃=sε=ʃjɑ̃=dε=tʁə=tʁε=te=kɔ=məy=nə=pə=ti=tə=mεʁ=dø=zə=də=tʁε=zə=ɑ̃=ki=fε=ʃje=lə=mɔ̃=də=e=ki=vø=fε=ʁə=lɛ̃=te=ʁe=sɑ̃=tə=ɑ̃=nɛ̃=vɑ̃=tɑ̃=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=kɔ=mə=is=twaʁə 66

  ʒə=fε=kɔ=mə=si=ʒe=sj=a=zœ=ʁə=zə=puʁ=pa=kɔ̃=mə=mεʁ=də=mε=zo=fɔ̃=də=mwa=sε=pa=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 29

  si=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=la=sε=kə=ʒə=vɥεks=ʁεs=te=o=pʁε=dε=ka=tʁə=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=mə=plys=kə=tus=zo=mɔ̃=də=e=kə=ʒə=nu=bli=ʁε=ʒa=mε 37

  o=e=pɥi=mεʁ=də=ʒə=vwa=pa=puʁ=kwa=ʒə=vu=ʁa=kɔ̃=tə=tus=sa=kaʁ=də=tus=fa=sɔ̃=vu=nə=mə=kɔ̃=pʁə=nε=pa 29

  sj=a=o=py=tɛ̃=də=mεʁ=də=də=mɔ̃=də=kʁy=εl 13

PostScriptum

Ceci n’est pas un poème mais un artivle que j’ai moi même inventer et qui
révèle ma vie…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.