Poème-France.com

Poeme : VampireVampire

Lentement, je glisse de l’ombre jusqu’à ma victime
Un bref instant, je me demande à quoi cela rime
Toujours le même rituel, le même crime
Et soudain ma soif m’anime

Je saisit ma proie par derrière
Plantent mes crocs dans la jugulaire
Et suce ce sang tellement nécessaire
Pour prolonger ma vie amère

Une fois revigoré par cet acte
Mon corps nerveux se décontracte
Je repense au Diable et à notre pacte
C’était il y trois cents pour être exacte
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃təmɑ̃, ʒə ɡlisə də lɔ̃bʁə ʒyska ma viktimə
œ̃ bʁεf ɛ̃stɑ̃, ʒə mə dəmɑ̃də a kwa səla ʁimə
tuʒuʁ lə mεmə ʁitɥεl, lə mεmə kʁimə
e sudɛ̃ ma swaf manimə

ʒə sεzi ma pʁwa paʁ dəʁjεʁə
plɑ̃te mε kʁo dɑ̃ la ʒyɡylεʁə
e sysə sə sɑ̃ tεllmɑ̃ nesesεʁə
puʁ pʁɔlɔ̃ʒe ma vi amεʁə

ynə fwa ʁəviɡɔʁe paʁ sεt aktə
mɔ̃ kɔʁ nεʁvø sə dekɔ̃tʁaktə
ʒə ʁəpɑ̃sə o djablə e a nɔtʁə paktə
setε il i tʁwa sɑ̃ puʁ εtʁə εɡzaktə