Poeme : Ma Vie

Ma Vie

G mal
Cette douleur es fatale
Dans un dernier soupir,
Faire brûler mon sourire,
Croire que je pourrais m’enfuir
Dans un tout dernier cri,
Faire brûler toute ma vie,

Croire que tout est fini
Affronter mes ennemis
Dans une ultime étreinte,
Sur quelques braises éteintes

Mai je narive pa a faire cela
Car tu nes pa ac moi
Tu ne sera jms la
Ds mon cor com ds mon esprit
Tu ve ke je soufre et ke je cri
Ma haine contre la vie

Mon espri le te le vend
Je te la donne sans discuter
Mai tu ne ve pa ten oqp
Tu na surmen pa le tem
Detre pre de moi
Pk tu ne ve pa

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Vie

  g=mal 2
  cette=dou=leur=es=fa=tale 6
  dans=un=der=nier=sou=pir 6
  faire=brû=ler=mon=sou=rire 6
  croire=que=je=pour=rais=men=fu=ir 8
  dans=un=tout=der=nier=cri 6
  faire=brû=ler=tou=te=ma=vie 7

  croire=que=tout=est=fi=ni 6
  af=fron=ter=mes=enne=mis 6
  dans=une=ul=time=é=treinte 6
  sur=quel=ques=braises=é=teintes 6

  mai=je=na=rive=pa=a=faire=ce=la 9
  car=tu=nes=pa=ac=moi 6
  tu=ne=se=ra=j=m=s=la 8
  d=s=mon=cor=com=d=s=mon=es=prit 10
  tu=ve=ke=je=soufreet=ke=je=cri 8
  ma=haine=con=tre=la=vie 6

  mon=es=pri=le=te=le=vend 7
  je=te=la=donne=sans=dis=cu=ter 8
  mai=tu=ne=ve=pa=ten=o=qp 8
  tu=na=sur=men=pa=le=tem 7
  de=tre=pre=de=moi 5
  p=k=tu=ne=ve=pa 6
 • Phonétique : Ma Vie

  ʒe mal
  sεtə dulœʁ ε fatalə
  dɑ̃z- œ̃ dεʁnje supiʁ,
  fεʁə bʁyle mɔ̃ suʁiʁə,
  kʁwaʁə kə ʒə puʁʁε mɑ̃fɥiʁ
  dɑ̃z- œ̃ tu dεʁnje kʁi,
  fεʁə bʁyle tutə ma vi,

  kʁwaʁə kə tut- ε fini
  afʁɔ̃te mεz- εnəmi
  dɑ̃z- ynə yltimə etʁɛ̃tə,
  syʁ kεlk bʁεzəz- etɛ̃tə

  mε ʒə naʁivə pa a fεʁə səla
  kaʁ ty nəs pa ak mwa
  ty nə səʁa ʒi εm εs la
  de εs mɔ̃ kɔʁ kɔm de εs mɔ̃n- εspʁi
  ty və kə ʒə sufʁə e kə ʒə kʁi
  ma-εnə kɔ̃tʁə la vi

  mɔ̃n- εspʁi lə tə lə vɑ̃
  ʒə tə la dɔnə sɑ̃ diskyte
  mε ty nə və pa tεn ɔkp
  ty na syʁmɛ̃ pa lə tεm
  dətʁə pʁə də mwa
  pe ka ty nə və pa
 • Syllabes Phonétique : Ma Vie

  ʒe=mal 2
  sε=tə=du=lœʁ=ε=fa=ta=lə 8
  dɑ̃=zœ̃=dεʁ=nj=e=su=piʁ 7
  fε=ʁə=bʁy=le=mɔ̃=su=ʁi=ʁə 8
  kʁwa=ʁə=kə=ʒə=puʁ=ʁε=mɑ̃f=ɥiʁ 8
  dɑ̃=zœ̃=tu=dεʁ=nj=e=kʁi 7
  fε=ʁə=bʁy=le=tu=tə=ma=vi 8

  kʁwa=ʁə=kə=tu=tε=fi=ni 7
  a=fʁɔ̃=te=mε=zε=nə=mi 7
  dɑ̃=zy=nə=yl=ti=mə=e=tʁɛ̃tə 8
  syʁ=kεl=kə=bʁε=zə=ze=tɛ̃=tə 8

  mεʒə=na=ʁivə=pa=a=fε=ʁə=sə=la 9
  kaʁ=ty=nəs=pa=ak=mwa 6
  tynə=sə=ʁa=ʒi=εm=ε=sə=la 8
  de=εsə=mɔ̃=kɔʁ=kɔm=de=ε=sə=mɔ̃=nεs=pʁi 11
  tyvə=kə=ʒə=su=fʁəe=kə=ʒə=kʁi 8
  ma-ε=nə=kɔ̃=tʁə=la=vi 7

  mɔ̃=nεs=pʁi=lə=tə=lə=vɑ̃ 7
  ʒə=tə=la=dɔnə=sɑ̃=dis=ky=te 8
  mε=ty=nə=və=pa=tεn=ɔkp 7
  ty=na=syʁ=mɛ̃=pa=lə=tεm 7
  də=tʁə=pʁə=də=mwa 5
  pe=ka=ty=nə=və=pa 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2004 00:00Jjp

Heu poeme qui nous laisse vraiment sans que mot dire bravo en tt cas amicalement jjp bisous a toi