Poème-France.com

Poeme : Tu M’Avais PromiTu M’Avais Promi

Les oiseaux ne chantent plus
Tout est devenu silencieu
Sans toi je suis perdue
Mes jours sont longs et ennuyeux

C’est fou comme je me sens seule
Oui seule a affronter ce silence
Desormais je suis un etre si veule
Faible et perturbée en ton absence

Pour t’oublier j’essaie de tout faire
Mais chaque chose me rappelle a toi
Je fais tout mon possible pour me distraire
Meme boucher mes oreilles pour ne pas entendre ta voix

A force de pleurer mes larmes ont seché
Tout est si noir autour, il n’ya que ton ombre
Oui ma vie tu l’as tout simplement gaché
Je ne comprends rien, au debut tu étais si tendre

Tu étais si doux, tu me disais a chaque fois
Je te promets un bonheur, une vie en fleur
Oui tu le repetais avec une tendre voix
Qui me cachait la trahison, et la douleur…

Mon cœur tu l’as tout a fait empoisonné
Je crie tres fort, je pleure toujours
Meme les fleurs de mon jardin on fanné
Et helas, personne ne viens a mon secours
°° La Mysterieuse °°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- wazo nə ʃɑ̃te plys
tut- ε dəvəny silɑ̃sjø
sɑ̃ twa ʒə sɥi pεʁdɥ
mε ʒuʁ sɔ̃ lɔ̃ɡz- e ɑ̃nyiø

sε fu kɔmə ʒə mə sɑ̃s sələ
ui sələ a afʁɔ̃te sə silɑ̃sə
dəzɔʁmε ʒə sɥiz- œ̃n- εtʁə si vələ
fεblə e pεʁtyʁbe ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə

puʁ tublje ʒesε də tu fεʁə
mε ʃakə ʃozə mə ʁapεllə a twa
ʒə fε tu mɔ̃ pɔsiblə puʁ mə distʁεʁə
məmə buʃe mεz- ɔʁεjə puʁ nə pa ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa

a fɔʁsə də pləʁe mε laʁməz- ɔ̃ sεʃe
tut- ε si nwaʁ otuʁ, il nia kə tɔ̃n- ɔ̃bʁə
ui ma vi ty la tu sɛ̃pləmɑ̃ ɡaʃe
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃, o dəby ty etε si tɑ̃dʁə

ty etε si du, ty mə dizεz- a ʃakə fwa
ʒə tə pʁɔmεz- œ̃ bɔnœʁ, ynə vi ɑ̃ flœʁ
ui ty lə ʁəpətεz- avεk ynə tɑ̃dʁə vwa
ki mə kaʃε la tʁaizɔ̃, e la dulœʁ…

mɔ̃ kœʁ ty la tut- a fε ɑ̃pwazɔne
ʒə kʁi tʁə- fɔʁ, ʒə plœʁə tuʒuʁ
məmə lε flœʁ də mɔ̃ ʒaʁdɛ̃ ɔ̃ fane
e əla, pεʁsɔnə nə vjɛ̃z- a mɔ̃ səkuʁ