Poème-France.com

Poeme : Amour LointainAmour Lointain

Tu n’es toujours pas là,
Mes yeux ne te voient pas,
Mon cœur t’aclamme,
Mon corps te demande et te réclame.
J’éprouve de la haine,
Pour toi car je t’aime.

C’est ce que je voudrais crier,
Pour ça que je me vengerai,
Elle n’a le droit de me faire ça,
Elle n’a pas mon amour pour toi.

Je m’imagine ton visage,
Semblable à toutes ses plages,
Si calme et si paisible,
Qu’on en devient leur cible.

Je m’imagine tes yeux,
Semblable aux mers si bleues,
Si belle comme ses hauts-fonds,
Où on ne voit pas le fond.

Je m’imagine tes lèvres,
Semblable à mes fièvres,
Si brulante et embrassant,
Les miennes qui n’attadent que ça.

Et tout ça je le voyais mais ne le vois,
Et ne le verrai plus et ça,
Simplement car la vie est cruelle,
Mais heureusement s’est être belle.

Elle a fait en sorte que je te t’aime,
Que je banisse pour elle toute haine,
Que de mon monde soit exclue la peine,
Que je soupire et crie carpe diem.

Même si l’amour que j’éprouve est lointain,
Et même si tu ne le sera jamais,
Je t’ai aimé mais je ne t’atteindrais,
Certainement jamais oui je l’admet
Lahhotep

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nε tuʒuʁ pa la,
mεz- iø nə tə vwae pa,
mɔ̃ kœʁ taklamə,
mɔ̃ kɔʁ tə dəmɑ̃də e tə ʁeklamə.
ʒepʁuvə də la-εnə,
puʁ twa kaʁ ʒə tεmə.

sε sə kə ʒə vudʁε kʁje,
puʁ sa kə ʒə mə vɑ̃ʒəʁε,
εllə na lə dʁwa də mə fεʁə sa,
εllə na pa mɔ̃n- amuʁ puʁ twa.

ʒə mimaʒinə tɔ̃ vizaʒə,
sɑ̃blablə a tutə sε plaʒə,
si kalmə e si pεziblə,
kɔ̃n- ɑ̃ dəvjɛ̃ lœʁ siblə.

ʒə mimaʒinə tεz- iø,
sɑ̃blablə o mεʁ si blø,
si bεllə kɔmə sεz- o fɔ̃,
u ɔ̃ nə vwa pa lə fɔ̃.

ʒə mimaʒinə tε lεvʁə,
sɑ̃blablə a mε fjεvʁə,
si bʁylɑ̃tə e ɑ̃bʁasɑ̃,
lε mjεnə ki natade kə sa.

e tu sa ʒə lə vwajε mε nə lə vwa,
e nə lə veʁε plysz- e sa,
sɛ̃pləmɑ̃ kaʁ la vi ε kʁyεllə,
mεz- œʁøzəmɑ̃ sεt- εtʁə bεllə.

εllə a fε ɑ̃ sɔʁtə kə ʒə tə tεmə,
kə ʒə banisə puʁ εllə tutə-εnə,
kə də mɔ̃ mɔ̃də swa εksklɥ la pεnə,
kə ʒə supiʁə e kʁi kaʁpə djεm.

mεmə si lamuʁ kə ʒepʁuvə ε lwɛ̃tɛ̃,
e mεmə si ty nə lə səʁa ʒamε,
ʒə tε εme mε ʒə nə tatɛ̃dʁε,
sεʁtεnəmɑ̃ ʒamεz- ui ʒə ladmε