Poeme : Toi

Toi

Je chante, le vent semble s’arrêter
Je pleure, il semble m’ignorer
Elle chante, le vent semble l’accompagner
Elle pleure, il semble l’écouter
Je souris, le soleil me montre ma propre haine
Je ris, il me montre ma propre peine
Elle sourit, le soleil lui donne les rênes
Elle rit, il lui donne l’air d’une sirêne
Pourquoi ai-je l’impression d’être seule ?
Pourquoi ai-je l’impression de faire la gueule ?
Si même la nature ne veut plus de moi,
Où dois-je aller pour rire et être heureuse
Si même les éléments sont contre moi
Où dois-je aller pour pleurer malheureuse
La vie me paraît morne,
Quand il fait beau et chaud
Même quand il pleut des cordes
Je ne vois de cadeaux
Ces cadeaux qui font de rien tout
Ces cadeaux comme un simple cailloux
Qu’on offre pour voir juste ton sourire
Simplement entendre un rime
C’est ton rire que j’entends,
Ton sourire que je vois
Lui qui traverse le temps
Qui ne me sourit pas
Toujours les mêmes mots
Toujours le même tempo
Qui ne désigne qu’une chose :
Toi, et c’est pour ça que je t’aime, moi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  je=chan=te=le=vent=sem=ble=sar=rê=ter 10
  je=pleu=re=il=sem=ble=mi=gno=rer 9
  elle=chante=le=vent=sem=ble=lac=com=pa=gner 10
  el=le=pleu=re=il=sem=ble=lé=cou=ter 10
  je=sou=ris=le=so=leil=me=montre=ma=pro=pre=haine 12
  je=ris=il=me=mon=tre=ma=pro=pre=peine 10
  elle=sou=rit=le=so=leil=lui=donne=les=rênes 10
  elle=rit=il=lui=donne=lair=du=ne=si=rêne 10
  pour=quoi=ai=je=lim=pres=sion=dê=tre=seule 10
  pour=quoi=ai=je=limpres=sion=de=fai=re=la=gueule 11
  si=même=la=na=tu=re=ne=veut=plus=de=moi 11
  où=dois=jeal=ler=pour=rire=et=ê=tre=heu=reuse 11
  si=mê=me=les=élé=ments=sont=con=tre=moi 10
  où=dois=je=al=ler=pour=pleu=rer=malheu=reuse 10
  la=vie=me=pa=raît=mor=ne 7
  quand=il=fait=beau=et=chaud 6
  mê=me=quand=il=pleut=des=cor=des 8
  je=ne=vois=de=ca=deaux 6
  ces=ca=deaux=qui=font=de=rien=tout 8
  ces=ca=deaux=com=me=un=sim=ple=cail=loux 10
  quon=of=fre=pour=voir=jus=te=ton=sou=rire 10
  sim=ple=ment=en=ten=dre=un=ri=me 9
  cest=ton=ri=re=que=jen=tends 7
  ton=sou=ri=re=que=je=vois 7
  lui=qui=tra=ver=se=le=temps 7
  qui=ne=me=sou=rit=pas 6
  tou=jours=les=mê=mes=mots 6
  tou=jours=le=mê=me=tem=po 7
  qui=ne=dé=si=gne=quu=ne=cho=se 9
  toi=et=cest=pour=ça=que=je=tai=me=moi 10
 • Phonétique : Toi

  ʒə ʃɑ̃tə, lə vɑ̃ sɑ̃blə saʁεte
  ʒə plœʁə, il sɑ̃blə miɲɔʁe
  εllə ʃɑ̃tə, lə vɑ̃ sɑ̃blə lakɔ̃paɲe
  εllə plœʁə, il sɑ̃blə lekute
  ʒə suʁi, lə sɔlεj mə mɔ̃tʁə ma pʁɔpʁə-εnə
  ʒə ʁis, il mə mɔ̃tʁə ma pʁɔpʁə pεnə
  εllə suʁi, lə sɔlεj lɥi dɔnə lε ʁεnə
  εllə ʁit, il lɥi dɔnə lεʁ dynə siʁεnə
  puʁkwa ε ʒə lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə sələ ?
  puʁkwa ε ʒə lɛ̃pʁesjɔ̃ də fεʁə la ɡələ ?
  si mεmə la natyʁə nə vø plys də mwa,
  u dwa ʒə ale puʁ ʁiʁə e εtʁə œʁøzə
  si mεmə lεz- elemɑ̃ sɔ̃ kɔ̃tʁə mwa
  u dwa ʒə ale puʁ pləʁe maləʁøzə
  la vi mə paʁε mɔʁnə,
  kɑ̃t- il fε bo e ʃo
  mεmə kɑ̃t- il plø dε kɔʁdə
  ʒə nə vwa də kado
  sε kado ki fɔ̃ də ʁjɛ̃ tu
  sε kado kɔmə œ̃ sɛ̃plə kaju
  kɔ̃n- ɔfʁə puʁ vwaʁ ʒystə tɔ̃ suʁiʁə
  sɛ̃pləmɑ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə œ̃ ʁimə
  sε tɔ̃ ʁiʁə kə ʒɑ̃tɑ̃,
  tɔ̃ suʁiʁə kə ʒə vwa
  lɥi ki tʁavεʁsə lə tɑ̃
  ki nə mə suʁi pa
  tuʒuʁ lε mεmə mo
  tuʒuʁ lə mεmə tɑ̃po
  ki nə deziɲə kynə ʃozə :
  twa, e sε puʁ sa kə ʒə tεmə, mwa.
 • Syllabes Phonétique : Toi

  ʒə=ʃɑ̃=tə=lə=vɑ̃=sɑ̃=blə=sa=ʁε=te 10
  ʒə=plœ=ʁə=il=sɑ̃=blə=mi=ɲɔ=ʁe 9
  εllə=ʃɑ̃tə=lə=vɑ̃=sɑ̃=blə=la=kɔ̃=pa=ɲe 10
  εl=lə=plœ=ʁə=il=sɑ̃=blə=le=ku=te 10
  ʒə=su=ʁi=lə=sɔ=lεj=mə=mɔ̃tʁə=ma=pʁɔ=pʁə-εnə 12
  ʒə=ʁis=il=mə=mɔ̃=tʁə=ma=pʁɔ=pʁə=pεnə 10
  εl=lə=su=ʁi=lə=sɔ=lεj=lɥi=dɔnə=lεʁεnə 10
  εl=lə=ʁit=il=lɥi=dɔnə=lεʁ=dy=nə=siʁεnə 10
  puʁ=kwa=εʒə=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=dε=tʁə=sə=lə 10
  puʁ=kwa=εʒə=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=fε=ʁə=la=ɡə=lə 12
  si=mεmə=la=na=ty=ʁə=nə=vø=plys=də=mwa 11
  u=dwaʒəa=le=puʁ=ʁi=ʁə=e=ε=tʁə=œ=ʁøzə 11
  si=mεmə=lε=ze=le=mɑ̃=sɔ̃=kɔ̃=tʁə=mwa 10
  u=dwaʒə=a=le=puʁ=plə=ʁe=ma=lə=ʁøzə 10
  la=vi=mə=pa=ʁε=mɔʁ=nə 7
  kɑ̃=til=fε=bo=e=ʃo 6
  mε=mə=kɑ̃=til=plø=dε=kɔʁ=də 8
  ʒə=nə=vwa=də=ka=do 6
  sε=ka=do=ki=fɔ̃=də=ʁj=ɛ̃=tu 9
  sε=ka=do=kɔ=mə=œ̃=sɛ̃=plə=ka=ju 10
  kɔ̃=nɔ=fʁə=puʁ=vwaʁ=ʒys=tə=tɔ̃=su=ʁiʁə 10
  sɛ̃=plə=mɑ̃=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=œ̃=ʁi=mə 9
  sε=tɔ̃=ʁi=ʁə=kə=ʒɑ̃=tɑ̃ 7
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=kə=ʒə=vwa 7
  lɥi=ki=tʁa=vεʁ=sə=lə=tɑ̃ 7
  ki=nə=mə=su=ʁi=pa 6
  tu=ʒuʁ=lε=mε=mə=mo 6
  tu=ʒuʁ=lə=mε=mə=tɑ̃=po 7
  ki=nə=de=zi=ɲə=ky=nə=ʃo=zə 9
  twa=e=sε=puʁ=sa=kə=ʒə=tε=mə=mwa 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/08/2011 17:13Marcel42

Oui, oui, mais il faudra apprendre à danser avec le vent vous aussi.
Cordialement,
Marcel.

Poème Amour
Publié le 25/08/2011 11:16

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lahhotep

Récompense

0
0
0