Poème-France.com

Poeme : Always, Forever (Repostage)Always, Forever (Repostage)

Wandering alone in the night,
Heartened by the moonlight,
I’m searching for the one I love,
The one I thought she was from above

(Errant seul dans la nuit)
(Encouragé par la lumière de la lune)
(Je recherchais celle que j’aime)
. (Celle que je pensais venir d’en haut)

She was my lovely goddess,
My angel, my happiness.
Everything I do now is in vain,
I only can drown myself in my pain.

(Elle était ma jolie déesse)
(Mon ange, mon bonheur. )
(Tout ce que je fais maintenant est en vain, )
(Je ne peux que me noyer dans ma peine. )

The only tears I couldn’t contain
Were shed the day alone I remained.
I remember the day when she left,
Something has broken in my chest.

(Les seules larmes que je ne pouvais contenir)
(Etaient versées le jour où seul je demeurais. )
(Je me souviens du jour quand elle me quittait)
(Quelque chose dans ma poitrine s’est brisé. )

I wished it had been a bad dream,
In which I was able to scream !
But no words went out of my mouth ;
I was only remembering our youth,
All the things we did together,
And the promise we would love each other,
Always, forever…

(Je souhaitais que ce ne fut qu’un mauvais rêve, )
(Dans lequel je fus capable de crier ! )
(Mais aucun mot ne sorti de ma bouche ; )
(Je me rappelais seulement de notre jeunesse, )
(Toutes les choses que nous faisions ensemble, )
(Et cette promesse que nous nous aimerions, )
(Toujours, pour toujours… )
.
Always, forever, I will keep you in my mind,
Always, forever, of your smile I will remind.
Always, forever, my tears won’t be able to drain,
Always, forever, from my heart this endless pain.
Always, forever, I will have one thing to do,
Always, forever, I will keep on loving you…
Always, forever…

(Toujours, pour toujours, je te garderai en mémoire, )
(Toujours, pour toujours, de ton sourire je me souviendrai)
(Toujours, pour toujours, mes larmes ne pourront drainer, )
(Toujours, pour toujours, de mon cœur cette incessante peine. )
(Toujours, pour toujours, j’aurai une chose à faire, )
(Toujours, pour toujours, je continuerai de t’aimer… )
(Toujours, pour toujours… )
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Un autre vieux poème en anglais pour compléter ma série que j’avais posté il y a quelques mois.
Ahh seul l’anglais peut faire parler mon coeur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

wɑ̃dəʁiŋ alɔnə ɛ̃ tə niɡt,
əaʁtənεd bi tə munliɡt,
iεm səaʁʃiŋ fɔʁ tə ɔnə i lɔvə,
tə ɔnə i tuɡt ʃə was fʁɔm abɔvə

uvʁə paʁɑ̃tεzə eʁɑ̃ səl dɑ̃ la nɥi fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ɑ̃kuʁaʒe paʁ la lymjεʁə də la lynə fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒə ʁəʃεʁʃε sεllə kə ʒεmə fεʁmə paʁɑ̃tεzə
. uvʁə paʁɑ̃tεzə sεllə kə ʒə pɑ̃sε vəniʁ dɑ̃-o fεʁmə paʁɑ̃tεzə

ʃə was mi lɔvəli ɡɔdεs,
mi ɑ̃ʒεl, mi-apinεs.
əvəʁitiŋ i do nɔw is ɛ̃ vɛ̃,
i ɔ̃li kɑ̃ dʁɔwn mizεlf ɛ̃ mi pɛ̃.

uvʁə paʁɑ̃tεzə εllə etε ma ʒɔli deεsə fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ bɔnœʁ. fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tu sə kə ʒə fε mɛ̃tənɑ̃ εt- ɑ̃ vɛ̃, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒə nə pø kə mə nwaje dɑ̃ ma pεnə. fεʁmə paʁɑ̃tεzə

tə ɔ̃li təaʁz- i kuldnte kɔ̃tɛ̃
wəʁə ʃεd tə dε alɔnə i ʁəmεnεd.
i ʁəmɑ̃be tə dε wɛ̃ ʃə lεft,
sɔmεtiŋ-as bʁɔkɛ̃ ɛ̃ mi ʃεst.

uvʁə paʁɑ̃tεzə lε sələ laʁmə- kə ʒə nə puvε kɔ̃təniʁ fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ətε vεʁse lə ʒuʁ u səl ʒə dəməʁε. fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒə mə suvjɛ̃ dy ʒuʁ kɑ̃t- εllə mə kitε fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə kεlkə ʃozə dɑ̃ ma pwatʁinə sε bʁize. fεʁmə paʁɑ̃tεzə

i wiʃεd it-ad bin a bad dʁəam,
ɛ̃ wik i was ablə to skʁəam !
byt no wɔʁd wɑ̃ u ɔf mi mut,
i was ɔ̃li ʁəmɑ̃bəʁiŋ uʁ iut,
al tə tiŋ wə did tɔʒεtœʁ,
ɑ̃d tə pʁɔmizə wə wuld lɔvə əak ɔtœʁ,
alwε, fɔʁəve…

uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒə suεtε kə sə nə fy kœ̃ movε ʁεvə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə dɑ̃ ləkεl ʒə fy kapablə də kʁje ! fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə mεz- okœ̃ mo nə sɔʁti də ma buʃə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒə mə ʁapəlε sələmɑ̃ də nɔtʁə ʒənεsə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tutə lε ʃozə kə nu fəzjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə e sεtə pʁɔmεsə kə nu nuz- εməʁjɔ̃, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ… fεʁmə paʁɑ̃tεzə
.
alwε, fɔʁəve, i wij kip iu ɛ̃ mi mɛ̃d,
alwε, fɔʁəve, ɔf iuʁ smilə i wij ʁəmɛ̃d.
alwε, fɔʁəve, mi təaʁ wɔnte bə ablə to dʁɛ̃,
alwε, fɔʁəve, fʁɔm mi əaʁ tiz- ɑ̃dlεs pɛ̃.
alwε, fɔʁəve, i wij-avə ɔnə tiŋ to do,
alwε, fɔʁəve, i wij kip ɔ̃ lɔviŋ iu…
alwε, fɔʁəve…

uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒə tə ɡaʁdəʁε ɑ̃ memwaʁə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, də tɔ̃ suʁiʁə ʒə mə suvjɛ̃dʁε fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, mε laʁmə- nə puʁʁɔ̃ dʁεne, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, də mɔ̃ kœʁ sεtə ɛ̃sesɑ̃tə pεnə. fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒoʁε ynə ʃozə a fεʁə, fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒə kɔ̃tinɥəʁε də tεme… fεʁmə paʁɑ̃tεzə
uvʁə paʁɑ̃tεzə tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ… fεʁmə paʁɑ̃tεzə