Poème-France.com

Poeme : Always, Forever (Repostage)Always, Forever (Repostage)

Wandering alone in the night,
Heartened by the moonlight,
I’m searching for the one I love,
The one I thought she was from above

(Errant seul dans la nuit)
(Encouragé par la lumière de la lune)
(Je recherchais celle que j’aime)
. (Celle que je pensais venir d’en haut)

She was my lovely goddess,
My angel, my happiness.
Everything I do now is in vain,
I only can drown myself in my pain.

(Elle était ma jolie déesse)
(Mon ange, mon bonheur. )
(Tout ce que je fais maintenant est en vain, )
(Je ne peux que me noyer dans ma peine. )

The only tears I couldn’t contain
Were shed the day alone I remained.
I remember the day when she left,
Something has broken in my chest.

(Les seules larmes que je ne pouvais contenir)
(Etaient versées le jour où seul je demeurais. )
(Je me souviens du jour quand elle me quittait)
(Quelque chose dans ma poitrine s’est brisé. )

I wished it had been a bad dream,
In which I was able to scream !
But no words went out of my mouth ;
I was only remembering our youth,
All the things we did together,
And the promise we would love each other,
Always, forever…

(Je souhaitais que ce ne fut qu’un mauvais rêve, )
(Dans lequel je fus capable de crier ! )
(Mais aucun mot ne sorti de ma bouche ; )
(Je me rappelais seulement de notre jeunesse, )
(Toutes les choses que nous faisions ensemble, )
(Et cette promesse que nous nous aimerions, )
(Toujours, pour toujours… )
.
Always, forever, I will keep you in my mind,
Always, forever, of your smile I will remind.
Always, forever, my tears won’t be able to drain,
Always, forever, from my heart this endless pain.
Always, forever, I will have one thing to do,
Always, forever, I will keep on loving you…
Always, forever…

(Toujours, pour toujours, je te garderai en mémoire, )
(Toujours, pour toujours, de ton sourire je me souviendrai)
(Toujours, pour toujours, mes larmes ne pourront drainer, )
(Toujours, pour toujours, de mon cœur cette incessante peine. )
(Toujours, pour toujours, j’aurai une chose à faire, )
(Toujours, pour toujours, je continuerai de t’aimer… )
(Toujours, pour toujours… )
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Un autre vieux poème en anglais pour compléter ma série que j’avais posté il y a quelques mois.
Ahh seul l’anglais peut faire parler mon coeur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

wɑ̃dəʁiŋ alɔnə ɛ̃ tə niɡt,
əaʁtənεd bi tə munliɡt,
iεm səaʁʃiŋ fɔʁ tə ɔnə i lɔvə,
tə ɔnə i tuɡt ʃə was fʁɔm abɔvə

(eʁɑ̃ səl dɑ̃ la nɥit)
(ɑ̃kuʁaʒe paʁ la lymjεʁə də la lynə)
(ʒə ʁəʃεʁʃε sεllə kə ʒεmə)
. (sεllə kə ʒə pɑ̃sε vəniʁ dɑ̃-ot)

ʃə was mi lɔvəli ɡɔdεs,
mi ɑ̃ʒεl, mi-apinεs.
əvəʁitiŋ i do nɔw is ɛ̃ vɛ̃,
i ɔ̃li kɑ̃ dʁɔwn mizεlf ɛ̃ mi pɛ̃.

(εllə etε ma ʒɔli deesə)
(mɔ̃ ɑ̃ʒə, mɔ̃ bɔnœʁ. )
(tu sə kə ʒə fε mɛ̃tənɑ̃ εt- ɑ̃ vɛ̃, )
(ʒə nə pø kə mə nwaje dɑ̃ ma pεnə. )

tə ɔ̃li təaʁz- i kuldnte kɔ̃tɛ̃
wəʁə ʃεd tə dε alɔnə i ʁəmεnεd.
i ʁəmɑ̃be tə dε wɛ̃ ʃə lεft,
sɔmεtiŋ-as bʁɔkɛ̃ ɛ̃ mi ʃεst.

(ləs sələ laʁmə- kə ʒə nə puvε kɔ̃təniʁ)
(ətε vεʁse lə ʒuʁ u səl ʒə dəməʁε. )
(ʒə mə suvjɛ̃ dy ʒuʁ kɑ̃t- εllə mə kitεt)
(kεlkə ʃozə dɑ̃ ma pwatʁinə sε bʁize. )

i wiʃεd it-ad bin a bad dʁəam,
ɛ̃ wik i was ablə to skʁəam !
byt no wɔʁd wɑ̃ u ɔf mi mut,
i was ɔ̃li ʁəmɑ̃bəʁiŋ uʁ iut,
al tə tiŋ wə did tɔʒεtœʁ,
ɑ̃d tə pʁɔmizə wə wuld lɔvə əak ɔtœʁ,
alwε, fɔʁəve…

(ʒə suεtε kə sə nə fy kœ̃ movε ʁεvə, )
(dɑ̃ ləkεl ʒə fy kapablə də kʁje ! )
(mεz- okœ̃ mo nə sɔʁti də ma buʃə, )
(ʒə mə ʁapəlε sələmɑ̃ də nɔtʁə ʒənεsə, )
(tutə lε ʃozə kə nu fəzjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, )
(εt sεtə pʁɔmεsə kə nu nuz- εməʁjɔ̃, )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ… )
.
alwε, fɔʁəve, i wij kip iu ɛ̃ mi mɛ̃d,
alwε, fɔʁəve, ɔf iuʁ smilə i wij ʁəmɛ̃d.
alwε, fɔʁəve, mi təaʁ wɔnte bə ablə to dʁɛ̃,
alwε, fɔʁəve, fʁɔm mi əaʁ tiz- ɑ̃dlεs pɛ̃.
alwε, fɔʁəve, i wij-avə ɔnə tiŋ to do,
alwε, fɔʁəve, i wij kip ɔ̃ lɔviŋ iu…
alwε, fɔʁəve…

(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒə tə ɡaʁdəʁε ɑ̃ memwaʁə, )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, də tɔ̃ suʁiʁə ʒə mə suvjɛ̃dʁε)
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, mε laʁmə- nə puʁʁɔ̃ dʁεne, )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, də mɔ̃ kœʁ sεtə ɛ̃sesɑ̃tə pεnə. )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒoʁε ynə ʃozə a fεʁə, )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ, ʒə kɔ̃tinɥəʁε də tεme… )
(tuʒuʁ, puʁ tuʒuʁ… )