Poème-France.com

Poeme : Cacophonie Des Noctambules, Yeux De SelCacophonie Des Noctambules, Yeux De Sel

1) Ah, la nuit m’ éblouit d’un sourire étoilé.
Las, je n’ai point la force de la contempler.
2) Brisé, mon cœur saigne milles gouttes salines,
Vidé, j’erre dans l’obscurité opaline.
3) Blanche Nuit, tu ressasses des visions aigries,
Vœux jaunis, importés par un vent assagi.
4) Mon doux rêve, reste prisonnier d’un chagrin,
Qui l’achève, déchiqueté par son surin.
5) Les bris du passé, s’amoncèlent en regrets,
Hantent mes pensées, en réel illusionné.
6) Le chant de la brise, berce mon inconscient,
Je nie cette bise, qui me calme pourtant.
7) Lune chenue ricane, me voyant perdu,
Le désespoir me gagne, me voilà vaincu.
8) Une ultime vision parait, l’esprit troublé
Je les revois entrelacés, mon cœur passait.
9) Je les entends se dire s’aimer, l’âme en peine,
Je sens ma lame me transpercer, point de haine.
10) J’aurais aimé être son dévolu, toujours,
Me voilà oublié de l’ingénu, Amour.
11) Je ne cesse de penser à mon aimée, frêle
Je sens mon cœur m’abandonner il se meurt, fiel.
Mon cœur saigne se meurt car non aimé par celle qu’il aime.
Je déverse son eau salée dans les vers de ce poème.
Dans une prochaine Perpétua, ma mie, m’aimeras-tu ?
1) Dans cette pénombre de mots oubliés
Sonne le glas de la plume ensanglanté
2) réverbération bougie cire colombe
Laisse des ombres de vie encre bombe
3) Complainte grésillement de tourment
Tout viens tout fou le camp
4) De la méditation a l’illusion
Planent sournoisement mes confusions
5) Entrer dans mes veines en maraudage
Restes photos noires blanches en paquetage
6) Seul sur les rives cumulus chagrin
Pleurer dans des bras tel un gamin
7) la pomme fut dévorée
En reste les pépins ainsi séchés
8) carton a peine feutré joues mouillées
Débris de sentiment alors éventrer
9) sur le parvis ma cathédrale c’est effondre
Mes ailes mon ange s’en est aller
10) a son bras un nouvel amour a aimer
Seul alors je pars sans me retourner
11) vois tu cette silhouette de fille aux cheveux ébouriffer
Elle te tend la main car elle aussi a trop saigné
Final dans la pénombre e il y a toujours une autre âme en peine a rencontrer et avec qui l’on peu alors se soigner

L’hôtel prend feu ; la balançoire et l’escalier
Détachent leur blessure - craquant bois brûlé
La lumière, folle furie de toute douleur
Incruste mon chaos d’étoiles en sueur
Cris - démence - gueules ouvertes !
Lèvres rouges au noir des cendres du larynx - muettes
Le sang retrousse ses origines
Meurt dans le pierre du cœur, toute divine
« Longue nuit bien trop longue (… )
L’oeil se lit en un retour sur soi
Névrotique. »
Des tas d’hôtels ont brûlé dans mon crâne
Des peuples sont morts dans ma voix.
- Je vis encore.
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Merci pour ces vers sublimes Sheron.
J’ai mis mon poème dans son ordre premier.
Merci de nous avoir lus.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

yn) a, la nɥi meblui dœ̃ suʁiʁə etwale.
las, ʒə nε pwɛ̃ la fɔʁsə də la kɔ̃tɑ̃ple.
døks) bʁize, mɔ̃ kœʁ sεɲə milə ɡutə salinə,
vide, ʒeʁə dɑ̃ lɔpskyʁite ɔpalinə.
tʁwas) blɑ̃ʃə nɥi, ty ʁesasə dε vizjɔ̃z- εɡʁi,
veyks ʒoni, ɛ̃pɔʁte paʁ œ̃ vɑ̃ asaʒi.
katʁə) mɔ̃ du ʁεvə, ʁεstə pʁizɔnje dœ̃ ʃaɡʁɛ̃,
ki laʃεvə, deʃikəte paʁ sɔ̃ syʁɛ̃.
sɛ̃k) ləs bʁi dy pase, samɔ̃sεle ɑ̃ ʁəɡʁε,
ɑ̃te mε pɑ̃se, ɑ̃ ʁeεl ilyzjɔne.
siks) lə ʃɑ̃ də la bʁizə, bεʁsə mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃,
ʒə ni sεtə bizə, ki mə kalmə puʁtɑ̃.
sεpt) lynə ʃənɥ ʁikanə, mə vwajɑ̃ pεʁdy,
lə dezεspwaʁ mə ɡaɲə, mə vwala vɛ̃ky.
ɥit) ynə yltimə vizjɔ̃ paʁε, lεspʁi tʁuble
ʒə lε ʁəvwaz- ɑ̃tʁəlase, mɔ̃ kœʁ pasε.
nəf) ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃ sə diʁə sεme, lamə ɑ̃ pεnə,
ʒə sɑ̃s ma lamə mə tʁɑ̃spεʁse, pwɛ̃ də-εnə.
diks) ʒoʁεz- εme εtʁə sɔ̃ devɔly, tuʒuʁ,
mə vwala ublje də lɛ̃ʒeny, amuʁ.
ɔ̃zə) ʒə nə sεsə də pɑ̃se a mɔ̃n- εme, fʁεlə
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ mabɑ̃dɔne il sə məʁ, fjεl.
mɔ̃ kœʁ sεɲə sə məʁ kaʁ nɔ̃ εme paʁ sεllə kil εmə.
ʒə devεʁsə sɔ̃n- o sale dɑ̃ lε vεʁ də sə pɔεmə.
dɑ̃z- ynə pʁoʃεnə pεʁpetɥa, ma mi, mεməʁa ty ?
yn) dɑ̃ sεtə penɔ̃bʁə də moz- ublje
sɔnə lə ɡla də la plymə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
døks) ʁevεʁbeʁasjɔ̃ buʒi siʁə kɔlɔ̃bə
lεsə dεz- ɔ̃bʁə- də vi ɑ̃kʁə bɔ̃bə
tʁwas) kɔ̃plɛ̃tə ɡʁezijmɑ̃ də tuʁme
tu vjɛ̃ tu fu lə kɑ̃
katʁə) də la meditasjɔ̃ a lilyzjɔ̃
plane suʁnwazəmɑ̃ mε kɔ̃fyzjɔ̃
sɛ̃k) ɑ̃tʁe dɑ̃ mε vεnəz- ɑ̃ maʁodaʒə
ʁεstə fɔto nwaʁə blɑ̃ʃəz- ɑ̃ pakətaʒə
siks) səl syʁ lε ʁivə kymylys ʃaɡʁɛ̃
pləʁe dɑ̃ dε bʁa tεl œ̃ ɡamɛ̃
sεpt) la pɔmə fy devɔʁe
ɑ̃ ʁεstə lε pepɛ̃z- ɛ̃si seʃe
ɥit) kaʁtɔ̃ a pεnə føtʁe ʒu muje
debʁi də sɑ̃timɑ̃ alɔʁz- evɑ̃tʁe
nəf) syʁ lə paʁvi ma katedʁalə sεt- efɔ̃dʁə
mεz- εlə mɔ̃n- ɑ̃ʒə sɑ̃n- εt- ale
diks) a sɔ̃ bʁaz- œ̃ nuvεl amuʁ a εme
səl alɔʁ ʒə paʁ sɑ̃ mə ʁətuʁne
ɔ̃zə) vwa ty sεtə siluεtə də fijə o ʃəvøz- ebuʁife
εllə tə tɑ̃ la mɛ̃ kaʁ εllə osi a tʁo sεɲe
final dɑ̃ la penɔ̃bʁə ə il i a tuʒuʁz- ynə otʁə amə ɑ̃ pεnə a ʁɑ̃kɔ̃tʁe e avεk ki lɔ̃ pø alɔʁ sə swaɲe

lotεl pʁɑ̃ fø, la balɑ̃swaʁə e lεskalje
detaʃe lœʁ blesyʁə kʁakɑ̃ bwa bʁyle
la lymjεʁə, fɔlə fyʁi də tutə dulœʁ
ɛ̃kʁystə mɔ̃ ʃao detwaləz- ɑ̃ sɥœʁ
kʁi demɑ̃sə ɡələz- uvεʁtə !
lεvʁə- ʁuʒəz- o nwaʁ dε sɑ̃dʁə- dy laʁɛ̃ks mɥεtə
lə sɑ̃ ʁətʁusə sεz- ɔʁiʒinə
məʁ dɑ̃ lə pjeʁə dy kœʁ, tutə divinə
« lɔ̃ɡ nɥi bjɛ̃ tʁo lɔ̃ɡə (… )
lɔεj sə li ɑ̃n- œ̃ ʁətuʁ syʁ swa
nevʁɔtikə. »
dε tas dotεlz- ɔ̃ bʁyle dɑ̃ mɔ̃ kʁanə
dε pəplə sɔ̃ mɔʁ dɑ̃ ma vwa.
ʒə vis ɑ̃kɔʁə.