Poème-France.com

Poeme : AloneAlone

I am surrounded by people
But more alone than ever
I’m smiling and pretending I’m fine
When all I want to do is cry
People are blind to my pain
Because it’s easier than caring
People think they know me
But they don’t know me at all
They don’t see past the wall I’ve built
Like true friends should
I’m all alone
Slowly drowning
Sinking into eternal darkness
I may be alive but no longer belong to this world
People just stand and watch me drown
In every tear I shed
I’m fading from existence
Just a mere shadow of life
I’m an echo of a distant laughter
I’m living with no soul
I’m living with no purpose
My grave is dug
My end is near
So all I need to do
Is say good bye
And explain why
Now that it’s done
It’s time for me to die
Le Désespoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i am syʁundεd bi pəɔplə
byt mɔʁə alɔnə tɑ̃ əve
iεm smiliŋ ɑ̃d pʁətɑ̃diŋ iεm finə
wɛ̃ al i wɑ̃ to do is kʁi
pəɔplə aʁə blɛ̃d to mi pɛ̃
bəkozə itεs əazje tɑ̃ kaʁiŋ
pəɔplə tɛ̃k te knɔw mə
byt te dɔnte knɔw mə a al
te dɔnte si past tə wal ivə bɥilt
likə tʁy fʁjɛ̃d ʃuld
iεm al alɔnə
slɔwli dʁɔwniŋ
sɛ̃kiŋ ɛ̃to ətεʁnal daʁknεs
i mε bə alivə byt no lɔ̃ʒe bəlɔ̃ɡ to ti wɔʁld
pəɔplə ʒyst stɑ̃d ɑ̃d watʃ mə dʁɔwn
ɛ̃ əvəʁi təaʁ i ʃεd
iεm fadiŋ fʁɔm εɡzistɑ̃sə
ʒyst a məʁə ʃadɔw ɔf lifə
iεm ɑ̃ εʃo ɔf a distɑ̃ loɡte
iεm liviŋ wit no sul
iεm liviŋ wit no pyʁpozə
mi ɡʁavə is dyɡ
mi εnd is nəaʁ
so al i nid to do
is sε ɡud bi
ɑ̃d εksplɛ̃ wi
nɔw ta itεs dɔnə
itεs timə fɔʁ mə to di