Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Alone

Poème Solitude
Publié le 13/06/2004 00:00

L'écrit contient 162 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Le Désespoir

Alone

I am surrounded by people
But more alone than ever
I’m smiling and pretending I’m fine
When all I want to do is cry
People are blind to my pain
Because it’s easier than caring
People think they know me
But they don’t know me at all
They don’t see past the wall I’ve built
Like true friends should
I’m all alone
Slowly drowning
Sinking into eternal darkness
I may be alive but no longer belong to this world
People just stand and watch me drown
In every tear I shed
I’m fading from existence
Just a mere shadow of life
I’m an echo of a distant laughter
I’m living with no soul
I’m living with no purpose
My grave is dug
My end is near
So all I need to do
Is say good bye
And explain why
Now that it’s done
It’s time for me to die
 • Pieds Hyphénique: Alone

  i=am=sur=roun=ded=by=peo=ple 8
  but=more=a=lo=ne=than=e=ver 8
  im=s=mi=ling=and=pre=ten=ding=im=fine 10
  when=all=i=want=to=do=is=cry 8
  peo=ple=a=re=blind=to=my=pain 8
  be=cause=its=ea=sier=than=ca=ring 8
  peo=ple=think=they=k=now=me 7
  but=they=dont=k=now=me=at=all 8
  they=dont=see=past=the=wall=ive=built 8
  li=ke=true=friends=should 5
  im=all=a=lo=ne 5
  slow=ly=drow=ning 4
  sin=king=in=to=e=ter=nal=dark=ness 9
  i=may=bea=live=but=no=lon=ger=be=long=to=this=world 13
  people=just=stand=and=wat=ch=me=drown 8
  in=e=ve=ry=tear=i=shed 7
  im=fa=ding=from=exis=ten=ce 7
  just=a=me=re=sha=dow=of=life 8
  im=an=e=cho=of=a=dis=tant=laugh=ter 10
  im=li=ving=wi=th=no=soul 7
  im=li=ving=wi=th=no=pur=pose 8
  my=gra=ve=is=dug 5
  my=end=is=near 4
  so=all=i=ne=ed=to=do 7
  is=say=good=bye 4
  and=ex=plain=w=hy 5
  now=that=its=do=ne 5
  its=ti=me=for=me=to=die 7
 • Phonétique : Alone

  i am syʁundεd bi pəɔplə
  byt mɔʁə alɔnə tɑ̃ əve
  iεm smiliŋ ɑ̃d pʁətɑ̃diŋ iεm finə
  wɛ̃ al i wɑ̃ to do is kʁi
  pəɔplə aʁə blɛ̃d to mi pɛ̃
  bəkozə itεs əazje tɑ̃ kaʁiŋ
  pəɔplə tɛ̃k te knɔw mə
  byt te dɔnte knɔw mə a al
  te dɔnte si past tə wal ivə bɥilt
  likə tʁy fʁjɛ̃d ʃuld
  iεm al alɔnə
  slɔwli dʁɔwniŋ
  sɛ̃kiŋ ɛ̃to ətεʁnal daʁknεs
  i mε bə alivə byt no lɔ̃ʒe bəlɔ̃ɡ to ti wɔʁld
  pəɔplə ʒyst stɑ̃d ɑ̃d watʃ mə dʁɔwn
  ɛ̃ əvəʁi təaʁ i ʃεd
  iεm fadiŋ fʁɔm εɡzistɑ̃sə
  ʒyst a məʁə ʃadɔw ɔf lifə
  iεm ɑ̃ εʃo ɔf a distɑ̃ loɡte
  iεm liviŋ wit no sul
  iεm liviŋ wit no pyʁpozə
  mi ɡʁavə is dyɡ
  mi εnd is nəaʁ
  so al i nid to do
  is sε ɡud bi
  ɑ̃d εksplɛ̃ wi
  nɔw ta itεs dɔnə
  itεs timə fɔʁ mə to di
 • Pieds Phonétique : Alone

  i=am=sy=ʁun=dεd=bi=pə=ɔplə 8
  byt=mɔʁə=a=lɔ=nə=tɑ̃=ə=ve 8
  i=εm=smi=liŋ=ɑ̃d=pʁə=tɑ̃=diŋ=i=εm=finə 11
  wɛ̃=al=i=wɑ̃=to=do=is=kʁi 8
  pə=ɔ=plə=aʁə=blɛ̃d=to=mi=pɛ̃ 8
  bə=kozə=i=tε=sə=əa=zje=tɑ̃=ka=ʁiŋ 10
  pə=ɔ=plə=tɛ̃k=te=knɔw=mə 7
  byt=te=dɔnə=te=knɔw=mə=a=al 8
  te=dɔnə=te=si=past=tə=wal=i=və=bɥilt 10
  li=kə=tʁy=fʁjɛ̃d=ʃuld 5
  i=εm=al=a=lɔ=nə 6
  slɔw=li=dʁɔw=niŋ 4
  sɛ̃=kiŋ=ɛ̃=toə=tεʁ=nal=daʁ=knεsə 8
  i=mεbəa=li=və=byt=no=lɔ̃=ʒe=bə=lɔ̃ɡ=to=ti=wɔʁld 13
  pə=ɔplə=ʒyst=stɑ̃d=ɑ̃d=watʃ=mə=dʁɔwn 8
  ɛ̃=ə=və=ʁi=tə=aʁ=i=ʃεd 8
  i=εm=fa=diŋ=fʁɔm=εɡ=zis=tɑ̃sə 8
  ʒyst=a=mə=ʁə=ʃa=dɔw=ɔf=lifə 8
  i=εm=ɑ̃=ε=ʃo=ɔf=a=dis=tɑ̃=loɡ=te 11
  i=εm=li=viŋ=wit=no=sul 7
  i=εm=li=viŋ=wit=no=pyʁ=pozə 8
  mi=ɡʁa=və=is=dyɡ 5
  mi=εnd=is=nə=aʁ 5
  so=al=i=nid=to=do 6
  is=sε=ɡud=bi 4
  ɑ̃d=εk=splɛ̃=wi 4
  nɔw=ta=i=tε=sə=dɔ=nə 7
  i=tε=sə=timə=fɔʁ=mə=to=di 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/06/2004 00:00Butch

J’espere que, bien qu’un site francais, les gens comprennent assez bien l’anglais pour comprendre tes merveilleuses paroles. Excellently said.

Auteur de Poésie
12/07/2004 00:00Butterfly

Sincerement les paroles en anglais rendent ton poèmes encore plus touchant et magnifique c’est tres tres beau félicitation

Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Myst

Tant de gens que l’on crois heureux parcequ’on ne les connais pas, on ne vis pas chez eux
Leurs blessures ne saignent pas. . .
Seuls tes vrais amis peuvent passer le mur dont tu parles
Compte sur eux !
13 amicalement
Kriss