Poème-France.com

Poeme : Le Délire Ou La Limite De La Raison Ou De La FolieLe Délire Ou La Limite De La Raison Ou De La Folie

O toi la fourmi la plus Folle du désert,
Qui ne conçoit que l’intelligible,
Qui là ou réfléchirait le fou, t’y reposerais.
O toi la fourmi la plus folle du désert,
La plus puissante,
Qui charge cinquante (50) fois ta masse et
Qui est incapable de charger, à la fois, cinquante (50) autres fourmis ayant chacune ta masse.
O toi la fourmi la plus folle du désert qui ne conçoit que l’intelligible,
Pourquoi tout comme les autres, faibles d’esprit, parmi les fourmis du désert,
Tu croirais qu’au-delà du désert il y a la forêt,
Et tu croirais qu’il y pleut abondamment,
Et tu croirais que, dans cette forêt, il y a des arbres fruitiers et que les fruits y tombent à volonté,
Et tu croirais que les fourmis de cette forêt s’y nourrissent si facilement,
Et tu croirais qu’au-delà de cette forêt il y a la mer,
Et tu croirais que dans cette mer il y a tout un autre monde,
Et tu croirais que dans cet autre monde il y a des êtres capables d’y respirer et d’y vivre uniquement,
Tu croirais au-delà de cette mer il y a une terre ferme et qu’il y neige,
Tu croirais que la petite étoile est plus grande que la grande lune,
Tu croirais que la terre est ronde,
Tu croirais que la terre tourne au du soleil même si le soleil tourne aussi au tour de la terre,
Tu croirais que la grande terre est insignifiante dans l’univers ?
O toi le fou, ne vois-tu pas que ta sœur la fourmi qui ne conçoit que l’intelligible, selon elle, a raison quoiqu’elle ait tort ?
Comment peut-elle en n’utilisant que sa folie de fourmi accepter l’existence ou la véracité de tout ceci ?
Comment peux-tu lui demander d’accepter tout ceci sans l’avoir vu ?
Elle ne croit qu’en ce qu’en se quelle voit, même si elle est convaincu qu’elle a un cerveau qu’elle ne voit pas.
O toi le fou, ne vois-tu pas que tu es incapable, malgré ta folie, de donner la foi en, ces choses, à ta sœur la fourmi la plus folle ?
Tu ne peux qu’espérer que ta sœur, la fourmi la plus folle du désert, par folie, comprendra qu’elle ne conçoit pas tout le concevable et que le concevable n’est pas uniquement ce qu’elle conçoit,
Autrement à quoi servirait ta folie toi,
Le fou ?

« Quand les gens sont de mon avis, j’ai toujours le sentiment de m’être trompe. » [Oscar Wilde]
__
Le FOU
« La folie est le prix à payer pour le temps passé à être trop lucide » [Elliot Perlman]
Revu le 10-08-2012 a 16 : 40 : 05
Le_Fou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o twa la fuʁmi la plys fɔlə dy dezεʁ,
ki nə kɔ̃swa kə lɛ̃tεlliʒiblə,
ki la u ʁefleʃiʁε lə fu, ti ʁəpozəʁε.
o twa la fuʁmi la plys fɔlə dy dezεʁ,
la plys pɥisɑ̃tə,
ki ʃaʁʒə sɛ̃kɑ̃tə (sɛ̃kɑ̃tə) fwa ta masə e
ki εt- ɛ̃kapablə də ʃaʁʒe, a la fwa, sɛ̃kɑ̃tə (sɛ̃kɑ̃tə) otʁə- fuʁmiz- εjɑ̃ ʃakynə ta masə.
o twa la fuʁmi la plys fɔlə dy dezεʁ ki nə kɔ̃swa kə lɛ̃tεlliʒiblə,
puʁkwa tu kɔmə lεz- otʁə, fεblə dεspʁi, paʁmi lε fuʁmi dy dezεʁ,
ty kʁwaʁε ko dəla dy dezεʁ il i a la fɔʁε,
e ty kʁwaʁε kil i plø abɔ̃damɑ̃,
e ty kʁwaʁε kə, dɑ̃ sεtə fɔʁε, il i a dεz- aʁbʁə- fʁɥitjez- e kə lε fʁɥiz- i tɔ̃be a vɔlɔ̃te,
e ty kʁwaʁε kə lε fuʁmi də sεtə fɔʁε si nuʁʁise si fasiləmɑ̃,
e ty kʁwaʁε ko dəla də sεtə fɔʁε il i a la mεʁ,
e ty kʁwaʁε kə dɑ̃ sεtə mεʁ il i a tut- œ̃n- otʁə mɔ̃də,
e ty kʁwaʁε kə dɑ̃ sεt otʁə mɔ̃də il i a dεz- εtʁə- kapablə di ʁεspiʁe e di vivʁə ynikəmɑ̃,
ty kʁwaʁεz- o dəla də sεtə mεʁ il i a ynə teʁə fεʁmə e kil i nεʒə,
ty kʁwaʁε kə la pətitə etwalə ε plys ɡʁɑ̃də kə la ɡʁɑ̃də lynə,
ty kʁwaʁε kə la teʁə ε ʁɔ̃də,
ty kʁwaʁε kə la teʁə tuʁnə o dy sɔlεj mεmə si lə sɔlεj tuʁnə osi o tuʁ də la teʁə,
ty kʁwaʁε kə la ɡʁɑ̃də teʁə εt- ɛ̃siɲifjɑ̃tə dɑ̃ lynive ?
o twa lə fu, nə vwa ty pa kə ta sœʁ la fuʁmi ki nə kɔ̃swa kə lɛ̃tεlliʒiblə, səlɔ̃ εllə, a ʁεzɔ̃ kwakεllə ε tɔʁ ?
kɔmɑ̃ pø tεllə ɑ̃ nytilizɑ̃ kə sa fɔli də fuʁmi aksεpte lεɡzistɑ̃sə u la veʁasite də tu səsi ?
kɔmɑ̃ pø ty lɥi dəmɑ̃de daksεpte tu səsi sɑ̃ lavwaʁ vy ?
εllə nə kʁwa kɑ̃ sə kɑ̃ sə kεllə vwa, mεmə si εllə ε kɔ̃vɛ̃ky kεllə a œ̃ sεʁvo kεllə nə vwa pa.
o twa lə fu, nə vwa ty pa kə ty ε ɛ̃kapablə, malɡʁe ta fɔli, də dɔne la fwa ɑ̃, sε ʃozə, a ta sœʁ la fuʁmi la plys fɔlə ?
ty nə pø kεspeʁe kə ta sœʁ, la fuʁmi la plys fɔlə dy dezεʁ, paʁ fɔli, kɔ̃pʁɑ̃dʁa kεllə nə kɔ̃swa pa tu lə kɔ̃səvablə e kə lə kɔ̃səvablə nε pa ynikəmɑ̃ sə kεllə kɔ̃swa,
otʁəmɑ̃ a kwa sεʁviʁε ta fɔli twa,
lə fu ?

« kɑ̃ lε ʒɑ̃ sɔ̃ də mɔ̃n- avi, ʒε tuʒuʁ lə sɑ̃timɑ̃ də mεtʁə tʁɔ̃pə. » uvʁə kʁoʃε ɔskaʁ wildə fεʁmə kʁoʃε
suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
lə fu
« la fɔli ε lə pʁi a pεje puʁ lə tɑ̃ pase a εtʁə tʁo lysidə » uvʁə kʁoʃε εlljo pεʁlmɑ̃ fεʁmə kʁoʃε
ʁəvy lə di- tiʁε zeʁo ɥi tiʁε dø milə duzə a sεzə : kaʁɑ̃tə : zeʁo sɛ̃k