Poeme-France : Lecture Écrit Religion

Poeme : Le Delire Ou Je Le Vois, L’Entends Et Le Sens.

Poème Religion
Publié le 12/08/2012 03:00

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Le_Fou

Le Delire Ou Je Le Vois, L’Entends Et Le Sens.

Je le vois
Dans les cieux et la terre ;
Dans le jour qui fait vivre ;
Et dans la nuit qui fait mourir.

Je le vois encore
Soutenir la pirogue du pêcheur
A la recherche de sa grâce.

Je le vois toujours
Dans la pluie qui descend du ciel
Et qui redonne la vie à la terre après le passage de dame sécheresse.

Je le vois
Derrière la graine semée,
Qui pourrit et se transforme en une jeune plante.

Je le vois encore
Dans cette jeune plante qui grandit,
Qui donne des fleurs, qui deviennent des fruits.
Des fruits qui contiennent des graines.

Je l’entends
Dans le tonnerre ;
Dans le rugissement du lion ;
Dans le vol du moustique ;
Dans le chant des oiseaux à l’aurore.

Je le sens
Dans l’amour que j’ai pour ma sœurette ;
Dans la miséricorde que j’ai pour sa grande sœur ;
Dans le sourire, le rire, le chant et l’accueil chaleureux des enfants ;
Dans la lecture de la royauté, le cœur et de la fiancée du livre ;
Dans la solitude et la marche.

Je le vois
Dans le vol de l’oiseau,
Dans le vent qui balance les branches,
Et fait voyager les nuages.

Je le vois encore
Dans la lumière et la chaleur du soleil,
Dans la lune qui éclaire
Et dans la petite étoile qui scintille.

Je le vois toujours
Dans la clarté du jour comme
Dans l’obscurité de la nuit.

Même les yeux fermés, je le vois avec ceux de mon cœur.
Même en dormant, je le vois avec mon cœur qui continue de battre.
Il est splendide, généreux, savant, sage et possède les plus beaux noms.
__
Le FOU
« Mon DIEU est le DIEU de tous, même de ceux qui nient son existence. Appelez-le comme vous voulez : Hasard, Nature, Ciel, Allah, Yahvé, God, Tao, Elohim, … , Créateur, l’unique, Seul vrai Dieu, Quel que soit le nom par lequel vous l’appelez, Il a les plus beaux noms et Il transcende tout » [F. 2M - le FOU]
Le 12-08-2012 à 00 : 50 : 47
 • Pieds Hyphénique: Le Delire Ou Je Le Vois, L’Entends Et Le Sens.

  je=le=vois 3
  dans=les=cieux=et=la=ter=re 7
  dans=le=jour=qui=fait=vi=vre 7
  et=dans=la=nuit=qui=fait=mou=rir 8

  je=le=vois=en=co=re 6
  soute=nir=la=pi=ro=gue=du=pê=cheur 9
  a=la=re=cher=che=de=sa=grâce 8

  je=le=vois=tou=jours 5
  dans=la=pluie=qui=des=cend=du=ciel 8
  et=qui=re=donne=la=vieà=la=ter=re=a=près=le=pas=sa=ge=de=da=me=sé=che=resse 21

  je=le=vois 3
  der=riè=re=la=grai=ne=se=mée 8
  qui=pour=rit=et=se=trans=formeen=u=ne=jeu=ne=plante 12

  je=le=vois=en=co=re 6
  dans=cette=jeu=ne=plan=te=qui=gran=dit 9
  qui=donne=des=fleurs=qui=de=vien=nent=des=fruits 10
  des=fruits=qui=con=tien=nent=des=graines 8

  je=len=tends 3
  dans=le=ton=ner=re 5
  dans=le=ru=gis=se=ment=du=lion 8
  dans=le=vol=du=mous=ti=que 7
  dans=le=chant=des=oi=seaux=à=lau=rore 9

  je=le=sens 3
  dans=la=mour=que=jai=pour=ma=sœu=rette 9
  dans=la=mi=sé=ri=corde=que=jai=pour=sa=gran=de=sœur 13
  dans=le=sou=rire=le=ri=re=le=chant=et=lac=cueil=cha=leu=reux=des=en=fants 18
  dans=la=lec=ture=de=la=royau=té=le=cœur=et=de=la=fian=cée=du=livre 17
  dans=la=so=li=tude=et=la=marche 8

  je=le=vois 3
  dans=le=vol=de=loi=seau 6
  dans=le=vent=qui=ba=lance=les=branches 8
  et=fait=vo=ya=ger=les=nua=ges 8

  je=le=vois=en=co=re 6
  dans=la=lu=mièreet=la=cha=leur=du=so=leil 10
  dans=la=lu=ne=qui=é=clai=re 8
  et=dans=la=pe=titeé=toi=le=qui=s=cin=tille 11

  je=le=vois=tou=jours 5
  dans=la=clar=té=du=jour=com=me 8
  dans=lobs=cu=ri=té=de=la=nuit 8

  même=les=yeux=fer=més=je=le=vois=a=vec=ceux=de=mon=cœur 14
  mêmeen=dor=mant=je=le=vois=a=vec=mon=cœur=qui=con=ti=nue=de=battre 16
  il=est=splen=dide=gé=né=reux=sa=vant=sa=geet=pos=sè=de=les=plus=beaux=nom=s 19
  sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 12
  le=fou 2
  mon=dieu=est=le=dieu=de=tous=même=de=ceux=qui=nient=son=exis=tence=ap=pe=lez=le=com=me=vous=vou=lez=ha=sard=na=tu=re=ciel=al=lah=yah=vé=god=tao=e=lo=him=cré=a=teur=lu=ni=que=seul=vrai=dieu=quel=que=soit=le=nom=par=le=quel=vous=lap=pe=lez=il=a=les=plus=beaux=noms=et=il=trans=cen=de=tout=ou=vre=cro=chet=f=point=deux=m=le=fou=fer=me=crochet 86
  le=douze=ti=ret=zé=ro=hu=it=ti=ret=deux=mille=dou=zeà=zé=ro=zé=ro=cin=quan=te=qua=ran=te=sept 25
 • Phonétique : Le Delire Ou Je Le Vois, L’Entends Et Le Sens.

  ʒə lə vwa
  dɑ̃ lε sjøz- e la teʁə,
  dɑ̃ lə ʒuʁ ki fε vivʁə,
  e dɑ̃ la nɥi ki fε muʁiʁ.

  ʒə lə vwaz- ɑ̃kɔʁə
  sutəniʁ la piʁɔɡ dy pεʃœʁ
  a la ʁəʃεʁʃə də sa ɡʁasə.

  ʒə lə vwa tuʒuʁ
  dɑ̃ la plɥi ki desɑ̃ dy sjεl
  e ki ʁədɔnə la vi a la teʁə apʁε lə pasaʒə də damə seʃəʁεsə.

  ʒə lə vwa
  dəʁjεʁə la ɡʁεnə səme,
  ki puʁʁi e sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃n- ynə ʒənə plɑ̃tə.

  ʒə lə vwaz- ɑ̃kɔʁə
  dɑ̃ sεtə ʒənə plɑ̃tə ki ɡʁɑ̃di,
  ki dɔnə dε flœʁ, ki dəvjεne dε fʁɥi.
  dε fʁɥi ki kɔ̃tjεne dε ɡʁεnə.

  ʒə lɑ̃tɑ̃
  dɑ̃ lə tɔneʁə,
  dɑ̃ lə ʁyʒisəmɑ̃ dy ljɔ̃,
  dɑ̃ lə vɔl dy mustikə,
  dɑ̃ lə ʃɑ̃ dεz- wazoz- a loʁɔʁə.

  ʒə lə sɑ̃s
  dɑ̃ lamuʁ kə ʒε puʁ ma seyʁεtə,
  dɑ̃ la mizeʁikɔʁdə kə ʒε puʁ sa ɡʁɑ̃də sœʁ,
  dɑ̃ lə suʁiʁə, lə ʁiʁə, lə ʃɑ̃ e lakœj ʃaləʁø dεz- ɑ̃fɑ̃,
  dɑ̃ la lεktyʁə də la ʁwajote, lə kœʁ e də la fjɑ̃se dy livʁə,
  dɑ̃ la sɔlitydə e la maʁʃə.

  ʒə lə vwa
  dɑ̃ lə vɔl də lwazo,
  dɑ̃ lə vɑ̃ ki balɑ̃sə lε bʁɑ̃ʃə,
  e fε vwajaʒe lε nɥaʒə.

  ʒə lə vwaz- ɑ̃kɔʁə
  dɑ̃ la lymjεʁə e la ʃalœʁ dy sɔlεj,
  dɑ̃ la lynə ki eklεʁə
  e dɑ̃ la pətitə etwalə ki sɛ̃tijə.

  ʒə lə vwa tuʒuʁ
  dɑ̃ la klaʁte dy ʒuʁ kɔmə
  dɑ̃ lɔpskyʁite də la nɥi.

  mεmə lεz- iø fεʁme, ʒə lə vwaz- avεk sø də mɔ̃ kœʁ.
  mεmə ɑ̃ dɔʁmɑ̃, ʒə lə vwaz- avεk mɔ̃ kœʁ ki kɔ̃tinɥ də batʁə.
  il ε splɑ̃didə, ʒeneʁø, savɑ̃, saʒə e pɔsεdə lε plys bo nɔ̃.
  suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
  lə fu
  « mɔ̃ djø ε lə djø də tus, mεmə də sø ki nje sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə. apəle lə kɔmə vu vule : azaʁ, natyʁə, sjεl, ala, iave, ɡɔd, tao, əlɔim, … , kʁeatœʁ, lynikə, səl vʁε djø, kεl kə swa lə nɔ̃ paʁ ləkεl vu lapəle, il a lε plys bo nɔ̃z- e il tʁɑ̃sɑ̃də tut » uvʁə kʁoʃε εf pwɛ̃ dø εm lə fu fεʁmə kʁoʃε
  lə duzə tiʁε zeʁo ɥi tiʁε dø milə duzə a zeʁo zeʁo : sɛ̃kɑ̃tə : kaʁɑ̃tə sεt
 • Pieds Phonétique : Le Delire Ou Je Le Vois, L’Entends Et Le Sens.

  ʒə=lə=vwa 3
  dɑ̃=lε=sj=ø=ze=la=te=ʁə 8
  dɑ̃=lə=ʒuʁ=ki=fε=vi=vʁə 7
  e=dɑ̃=la=nɥi=ki=fε=mu=ʁiʁ 8

  ʒə=lə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 6
  sutə=niʁ=la=pi=ʁɔɡ=dy=pε=ʃœʁ 8
  a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=sa=ɡʁasə 8

  ʒə=lə=vwa=tu=ʒuʁ 5
  dɑ̃=la=plɥi=ki=de=sɑ̃=dy=sjεl 8
  e=kiʁə=dɔ=nə=la=vi=a=la=te=ʁəa=pʁε=lə=pa=sa=ʒə=də=da=mə=se=ʃə=ʁεsə 21

  ʒə=lə=vwa 3
  də=ʁjε=ʁə=la=ɡʁε=nə=sə=me 8
  ki=puʁ=ʁi=e=sə=tʁɑ̃s=fɔʁməɑ̃=ny=nə=ʒə=nə=plɑ̃tə 12

  ʒə=lə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 6
  dɑ̃=sεtə=ʒə=nə=plɑ̃=tə=ki=ɡʁɑ̃=di 9
  ki=dɔnə=dε=flœʁ=kidə=vjε=ne=dε=fʁɥi 9
  dε=fʁɥi=ki=kɔ̃=tjε=ne=dε=ɡʁεnə 8

  ʒə=lɑ̃=tɑ̃ 3
  dɑ̃=lə=tɔ=ne=ʁə 5
  dɑ̃=lə=ʁy=ʒi=sə=mɑ̃=dy=ljɔ̃ 8
  dɑ̃=lə=vɔl=dy=mus=ti=kə 7
  dɑ̃lə=ʃɑ̃=dε=zwa=zo=za=lo=ʁɔʁə 8

  ʒə=lə=sɑ̃s 3
  dɑ̃=la=muʁkə=ʒε=puʁ=ma=se=yʁεtə 8
  dɑ̃=la=mi=ze=ʁi=kɔʁdə=kə=ʒε=puʁ=sa=ɡʁɑ̃=də=sœʁ 13
  dɑ̃lə=su=ʁi=ʁə=lə=ʁi=ʁə=lə=ʃɑ̃=e=la=kœj=ʃa=lə=ʁø=dε=zɑ̃=fɑ̃ 18
  dɑ̃=la=lεk=tyʁə=də=la=ʁwa=jo=te=lə=kœʁ=e=də=la=fjɑ̃=se=dy=livʁə 18
  dɑ̃=la=sɔ=li=tydə=e=la=maʁʃə 8

  ʒə=lə=vwa 3
  dɑ̃=lə=vɔl=də=lwa=zo 6
  dɑ̃lə=vɑ̃=ki=ba=lɑ̃=sə=lε=bʁɑ̃ʃə 8
  e=fε=vwa=ja=ʒe=lε=nɥ=aʒə 8

  ʒə=lə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 6
  dɑ̃=la=ly=mjεʁəe=la=ʃa=lœʁ=dy=sɔ=lεj 10
  dɑ̃=la=ly=nə=ki=e=klε=ʁə 8
  e=dɑ̃=lapə=ti=təe=twa=lə=ki=sɛ̃=tijə 10

  ʒə=lə=vwa=tu=ʒuʁ 5
  dɑ̃=la=klaʁ=te=dy=ʒuʁ=kɔ=mə 8
  dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=də=la=nɥi 8

  mεmə=lε=ziø=fεʁ=me=ʒə=lə=vwa=za=vεk=sø=də=mɔ̃=kœʁ 14
  mεməɑ̃=dɔʁ=mɑ̃=ʒə=lə=vwa=za=vεk=mɔ̃=kœʁ=ki=kɔ̃=tinɥ=də=batʁə 15
  il=ε=splɑ̃=didə=ʒe=ne=ʁø=sa=vɑ̃=sa=ʒəe=pɔ=sε=də=lε=plys=bo=nɔ̃ 18
  su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 12
  lə=fu 2
  mɔ̃=djø=εlə=djø=də=tus=mε=mə=də=sø=ki=nje=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=pə=le=lə=kɔ=mə=vu=vu=le=a=zaʁ=na=ty=ʁə=sjεl=a=la=i=a=ve=ɡɔd=ta=o=ə=lɔ=im=kʁe=a=tœʁ=ly=ni=kə=səl=vʁε=djø=kεl=kə=swa=lə=nɔ̃=paʁ=lə=kεl=vu=la=pə=le=il=a=lε=plys=bo=nɔ̃=ze=il=tʁɑ̃=sɑ̃=də=tut=u=vʁə=kʁo=ʃε=εf=pwɛ̃=dø=εm=lə=fu=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 91
  lə=duzə=ti=ʁε=ze=ʁo=ɥi=ti=ʁε=dø=mi=lə=du=zəa=ze=ʁo=ze=ʁo=sɛ̃=kɑ̃=tə=ka=ʁɑ̃=tə=sεt 25

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.