Poème-France.com

Poeme : « Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »« Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

Elle est publique cette lettre,
Parce qu’elle doit l’être.
Et parce-qu’il suffit de mentir au monde,

Lorsque chaque jour on me demande,

Si je vais bien.

Parce-qu’il suffit d’écrire des billets,

Qui n’ont pour réponse que l’écho du silence.
Et parce-qu’en pleine nuit,

Lorsque c’est l’angoisse qui vient frapper à la porte de vos rêves,

Vous éveillant d’un bond.

Vous criant « Marche ou crève ! »

Alors il faut dire les choses sans remords et sans trêve.

Il faut dire à celui - car il n’y en a qu’un -

Qui a laissé votre âme, là au bord du chemin,

Qu’il vienne la ramasser.
Les mois ont passé et les saisons aussi.
Mais ne reste plus rien d’autre que dans ma vie,

Le doute intarissable et la douleur aussi,

D’une porte qui se ferme, sans pleure, même sans haine,

Et d’une voix qui dit : « Tu ne mérites qu’on t’aime. »

D’abord c’est un mensonge auquel on ne croit pas.
Les nuits passent et les songes ne s’en libèrent pas.

Et les mots prennent forme dans la réalité,

Et chacun des faux pas viennent les conforter.

On arbore fièrement sur sa poitrine,

Un panneau de pierre qui porte l’inscription :

« Et je n’ai pas pleurer, moi, rose sans épine ! »

Jusqu’au jour où l’on pleure pour la première fois,

D’avoir un jour lointain entendu cette voix,
Se demandant si elle n’avait aimé rien qu’une seule fois.
Et pourquoi si tel était le cas,

On ne se souvenait que des mots dit pour la dernière fois :

« Tu mérites qu’on ne t’aime pas. »
Léa Cerveau

PostScriptum

http : //brainbloggeuse. blogspot. com/


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εllə ε pyblikə sεtə lεtʁə,
paʁsə kεllə dwa lεtʁə.
e paʁsə kil syfi də mɑ̃tiʁ o mɔ̃də,

lɔʁskə ʃakə ʒuʁ ɔ̃ mə dəmɑ̃də,

si ʒə vε bjɛ̃.

paʁsə kil syfi dekʁiʁə dε bijε,

ki nɔ̃ puʁ ʁepɔ̃sə kə leʃo dy silɑ̃sə.
e paʁsə kɑ̃ plεnə nɥi,

lɔʁskə sε lɑ̃ɡwasə ki vjɛ̃ fʁape a la pɔʁtə də vo ʁεvə,

vuz- evεjɑ̃ dœ̃ bɔ̃.

vu kʁjɑ̃t « maʁʃə u kʁεvə ! »

alɔʁz- il fo diʁə lε ʃozə sɑ̃ ʁəmɔʁdz- e sɑ̃ tʁεvə.

il fo diʁə a səlɥi kaʁ il ni ɑ̃n- a kœ̃

ki a lεse vɔtʁə amə, la o bɔʁ dy ʃəmɛ̃,

kil vjεnə la ʁamase.
lε mwaz- ɔ̃ pase e lε sεzɔ̃z- osi.
mε nə ʁεstə plys ʁjɛ̃ dotʁə kə dɑ̃ ma vi,

lə dutə ɛ̃taʁisablə e la dulœʁ osi,

dynə pɔʁtə ki sə fεʁmə, sɑ̃ plœʁə, mεmə sɑ̃-εnə,

e dynə vwa ki di : « ty nə meʁitə kɔ̃ tεmə. »

dabɔʁ sεt- œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə okεl ɔ̃ nə kʁwa pa.
lε nɥi pase e lε sɔ̃ʒə nə sɑ̃ libεʁe pa.

e lε mo pʁεne fɔʁmə dɑ̃ la ʁealite,

e ʃakœ̃ dε fo pa vjεne lε kɔ̃fɔʁte.

ɔ̃n- aʁbɔʁə fjεʁəmɑ̃ syʁ sa pwatʁinə,

œ̃ pano də pjeʁə ki pɔʁtə lɛ̃skʁipsjɔ̃ :

« εt ʒə nε pa pləʁe, mwa, ʁozə sɑ̃z- epinə ! »

ʒysko ʒuʁ u lɔ̃ plœʁə puʁ la pʁəmjεʁə fwa,

davwaʁ œ̃ ʒuʁ lwɛ̃tɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy sεtə vwa,
sə dəmɑ̃dɑ̃ si εllə navε εme ʁjɛ̃ kynə sələ fwa.
e puʁkwa si tεl etε lə ka,

ɔ̃ nə sə suvənε kə dε mo di puʁ la dεʁnjεʁə fwa :

« ty meʁitə kɔ̃ nə tεmə pa. »