Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : « Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

Poème Amour
Publié le 19/02/2012 12:30

L'écrit contient 287 mots qui sont répartis dans 25 strophes.

Poete : Léa Cerveau

« Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

Elle est publique cette lettre,
Parce qu’elle doit l’être.
Et parce-qu’il suffit de mentir au monde,

Lorsque chaque jour on me demande,

Si je vais bien.

Parce-qu’il suffit d’écrire des billets,

Qui n’ont pour réponse que l’écho du silence.
Et parce-qu’en pleine nuit,

Lorsque c’est l’angoisse qui vient frapper à la porte de vos rêves,

Vous éveillant d’un bond.

Vous criant « Marche ou crève ! »

Alors il faut dire les choses sans remords et sans trêve.

Il faut dire à celui - car il n’y en a qu’un -

Qui a laissé votre âme, là au bord du chemin,

Qu’il vienne la ramasser.
Les mois ont passé et les saisons aussi.
Mais ne reste plus rien d’autre que dans ma vie,

Le doute intarissable et la douleur aussi,

D’une porte qui se ferme, sans pleure, même sans haine,

Et d’une voix qui dit : « Tu ne mérites qu’on t’aime. »

D’abord c’est un mensonge auquel on ne croit pas.
Les nuits passent et les songes ne s’en libèrent pas.

Et les mots prennent forme dans la réalité,

Et chacun des faux pas viennent les conforter.

On arbore fièrement sur sa poitrine,

Un panneau de pierre qui porte l’inscription :

« Et je n’ai pas pleurer, moi, rose sans épine ! »

Jusqu’au jour où l’on pleure pour la première fois,

D’avoir un jour lointain entendu cette voix,
Se demandant si elle n’avait aimé rien qu’une seule fois.
Et pourquoi si tel était le cas,

On ne se souvenait que des mots dit pour la dernière fois :

« Tu mérites qu’on ne t’aime pas. »
 • Pieds Hyphénique: « Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

  el=le=est=pu=bli=que=cet=te=let=tre 10
  par=ce=quel=le=doit=lê=tre 7
  et=par=ce=quil=suf=fit=de=men=tir=au=mon=de 12

  lors=que=cha=que=jour=on=me=de=man=de 10

  si=je=vais=bien 4

  par=ce=quil=suf=fit=dé=cri=re=des=bil=lets 11

  qui=nont=pour=ré=pon=se=que=lé=cho=du=si=lence 12
  et=par=ce=quen=plei=ne=nuit 7

  lors=que=cest=lan=goisse=qui=vient=frap=per=à=la=por=te=de=vos=rêves 16

  vous=é=veillant=dun=bond 5

  vous=cri=ant=mar=che=ou=crè=ve 8

  a=lors=il=faut=dire=les=choses=sans=re=mords=et=sans=trêve 13

  il=faut=dire=à=ce=lui=car=il=ny=en=a=quun 12

  qui=a=lais=sé=votre=â=me=là=au=bord=du=che=min 13

  quil=vien=ne=la=ra=mas=ser 7
  les=mois=ont=pas=sé=et=les=sai=sons=aus=si 11
  mais=ne=res=te=plus=rien=dau=tre=que=dans=ma=vie 12

  le=doutein=ta=ris=sa=ble=et=la=dou=leur=aus=si 12

  dune=por=te=qui=se=ferme=sans=pleu=re=mê=me=sans=haine 13

  et=dune=voix=qui=dit=tu=ne=mé=ri=tes=quon=taime 12

  da=bord=cest=un=men=songe=au=quel=on=ne=croit=pas 12
  les=nuits=passent=et=les=son=ges=ne=sen=li=bè=rent=pas 13

  et=les=mots=prennent=for=me=dans=la=ré=a=li=té 12

  et=cha=cun=des=faux=pas=vien=nent=les=con=for=ter 12

  on=ar=bo=re=fiè=re=ment=sur=sa=poi=tri=ne 12

  un=pan=neau=de=pier=re=qui=por=te=lins=crip=tion 12

  et=je=nai=pas=pleu=rer=moi=rose=sans=é=pi=ne 13

  jus=quau=jour=où=lon=pleure=pour=la=pre=miè=re=fois 12

  da=voir=un=jour=loin=tain=en=ten=du=cet=te=voix 12
  se=de=man=dant=si=elle=na=vait=ai=mé=rien=quune=seu=le=fois 15
  et=pour=quoi=si=tel=é=tait=le=cas 9

  on=ne=se=souve=nait=que=des=mots=dit=pour=la=der=niè=re=fois 15

  tu=mé=ri=tes=quon=ne=tai=me=pas 10
 • Phonétique : « Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

  εllə ε pyblikə sεtə lεtʁə,
  paʁsə kεllə dwa lεtʁə.
  e paʁsə kil syfi də mɑ̃tiʁ o mɔ̃də,

  lɔʁskə ʃakə ʒuʁ ɔ̃ mə dəmɑ̃də,

  si ʒə vε bjɛ̃.

  paʁsə kil syfi dekʁiʁə dε bijε,

  ki nɔ̃ puʁ ʁepɔ̃sə kə leʃo dy silɑ̃sə.
  e paʁsə kɑ̃ plεnə nɥi,

  lɔʁskə sε lɑ̃ɡwasə ki vjɛ̃ fʁape a la pɔʁtə də vo ʁεvə,

  vuz- evεjɑ̃ dœ̃ bɔ̃.

  vu kʁjɑ̃t « maʁʃə u kʁεvə ! »

  alɔʁz- il fo diʁə lε ʃozə sɑ̃ ʁəmɔʁdz- e sɑ̃ tʁεvə.

  il fo diʁə a səlɥi kaʁ il ni ɑ̃n- a kœ̃

  ki a lεse vɔtʁə amə, la o bɔʁ dy ʃəmɛ̃,

  kil vjεnə la ʁamase.
  lε mwaz- ɔ̃ pase e lε sεzɔ̃z- osi.
  mε nə ʁεstə plys ʁjɛ̃ dotʁə kə dɑ̃ ma vi,

  lə dutə ɛ̃taʁisablə e la dulœʁ osi,

  dynə pɔʁtə ki sə fεʁmə, sɑ̃ plœʁə, mεmə sɑ̃-εnə,

  e dynə vwa ki di : « ty nə meʁitə kɔ̃ tεmə. »

  dabɔʁ sεt- œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə okεl ɔ̃ nə kʁwa pa.
  lε nɥi pase e lε sɔ̃ʒə nə sɑ̃ libεʁe pa.

  e lε mo pʁεne fɔʁmə dɑ̃ la ʁealite,

  e ʃakœ̃ dε fo pa vjεne lε kɔ̃fɔʁte.

  ɔ̃n- aʁbɔʁə fjεʁəmɑ̃ syʁ sa pwatʁinə,

  œ̃ pano də pjeʁə ki pɔʁtə lɛ̃skʁipsjɔ̃ :

  « εt ʒə nε pa pləʁe, mwa, ʁozə sɑ̃z- epinə ! »

  ʒysko ʒuʁ u lɔ̃ plœʁə puʁ la pʁəmjεʁə fwa,

  davwaʁ œ̃ ʒuʁ lwɛ̃tɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy sεtə vwa,
  sə dəmɑ̃dɑ̃ si εllə navε εme ʁjɛ̃ kynə sələ fwa.
  e puʁkwa si tεl etε lə ka,

  ɔ̃ nə sə suvənε kə dε mo di puʁ la dεʁnjεʁə fwa :

  « ty meʁitə kɔ̃ nə tεmə pa. »
 • Pieds Phonétique : « Tu Ne Mérites Qu’On T’Aime »

  εl=lə=ε=py=bli=kə=sε=tə=lε=tʁə 10
  paʁ=sə=kεl=lə=dwa=lε=tʁə 7
  e=paʁ=sə=kil=sy=fi=də=mɑ̃=tiʁ=o=mɔ̃=də 12

  lɔʁ=skə=ʃa=kə=ʒuʁ=ɔ̃=mə=də=mɑ̃=də 10

  si=ʒə=vε=bj=ɛ̃ 5

  paʁ=sə=kil=sy=fi=de=kʁi=ʁə=dε=bi=j=ε 12

  ki=nɔ̃=puʁ=ʁe=pɔ̃=sə=kə=le=ʃo=dy=si=lɑ̃sə 12
  e=paʁ=sə=kɑ̃=plε=nə=nɥi 7

  lɔʁskə=sε=lɑ̃=ɡwa=sə=ki=vjɛ̃=fʁa=pe=a=la=pɔʁ=tə=də=vo=ʁεvə 16

  vu=ze=vε=j=ɑ̃=dœ̃=bɔ̃ 7

  vu=kʁjɑ̃t=maʁ=ʃə=u=kʁε=və 7

  a=lɔʁ=zil=fo=diʁə=lε=ʃo=zə=sɑ̃=ʁə=mɔʁ=dze=sɑ̃=tʁεvə 14

  il=fo=diʁə=a=səl=ɥi=kaʁ=il=ni=ɑ̃=na=kœ̃ 12

  ki=a=lεse=vɔ=tʁəa=mə=la=o=bɔʁ=dy=ʃə=mɛ̃ 12

  kil=vj=ε=nə=la=ʁa=ma=se 8
  lε=mwa=zɔ̃=pa=se=e=lε=sε=zɔ̃=zo=si 11
  mε=nə=ʁεs=tə=plys=ʁjɛ̃=do=tʁə=kə=dɑ̃=ma=vi 12

  lə=dutəɛ̃=ta=ʁi=sa=blə=e=la=du=lœʁ=o=si 12

  dynə=pɔʁ=tə=ki=sə=fεʁ=mə=sɑ̃=plœ=ʁə=mε=mə=sɑ̃-εnə 14

  e=dynə=vwa=ki=di=ty=nə=me=ʁi=tə=kɔ̃=tε=mə 13

  da=bɔʁ=sε=tœ̃=mɑ̃=sɔ̃ʒə=o=kεl=ɔ̃=nə=kʁwa=pa 12
  lε=nɥi=pase=e=lε=sɔ̃=ʒə=nə=sɑ̃=li=bε=ʁe=pa 13

  e=lε=mo=pʁε=ne=fɔʁmə=dɑ̃=la=ʁe=a=li=te 12

  e=ʃa=kœ̃=dε=fo=pa=vjε=ne=lε=kɔ̃=fɔʁ=te 12

  ɔ̃=naʁ=bɔ=ʁə=fjεʁ=ə=mɑ̃=syʁ=sa=pwa=tʁi=nə 12

  œ̃=pa=no=də=pje=ʁə=ki=pɔʁ=tə=lɛ̃s=kʁip=sjɔ̃ 12

  εt=ʒə=nε=paplə=ʁe=mwa=ʁo=zə=sɑ̃=ze=pi=nə 13

  ʒys=ko=ʒuʁ=u=lɔ̃=plœ=ʁə=puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa 12

  da=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ=lwɛ̃=tɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy=sε=tə=vwa 12
  sə=də=mɑ̃=dɑ̃=si=εllə=na=vε=ε=me=ʁjɛ̃=kynə=sə=lə=fwa 15
  e=puʁ=kwa=si=tεl=e=tε=lə=ka 9

  ɔ̃nə=sə=su=və=nε=kə=dε=mo=di=puʁ=la=dεʁ=njε=ʁə=fwa 15

  ty=me=ʁi=tə=kɔ̃=nə=tε=mə=pa 10

PostScriptum

http : //brainbloggeuse. blogspot. com/

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.