Poème-France.com

Poeme : Te Dire Je T’AimeTe Dire Je T’Aime

Regard de tendresse sur un océan bleu
Amour de caresse et me voila en feu
Tristesse qui flambe et regard amoureux
Je suis ton roi je te veux
Et passe le temps et caresse du vent
Tes cheveux que j’aime deviennent un poème
Un bisou tout doux, un nuage de tendresse
Une pluie d’étoiles les accompagne
Te dire que je t’aime est ce vraiment un poème ?
C’est la vie qui me dit « viens donc par ici »
Et puis dans ton regard brille la flamme
De ton âme et la douceur qui m’oppresse
De bonheur ne s’éteindra jamais
Te dire je t’aime, c’est la faim qui me vient
C’est respirer ta peau qui caresse mon dos
C’est sentir le bonheur s’allonger dans mon cœur
C’est sourire à la vie et lui dire « Merci » «

Te dire je t’aime c’est découvrir sans cesse
Tous les gestes que tu fais juste pour ton aimé
C’est sentir la puissance de l’amour contre tout
C’est goûter ton absence et mourir sans toi
Te dire je t’aime c’est chanter à la vie
Que rien n’est impossible il suffit juste d’y croire
Un simple baiser est un cadeau du ciel
Une douce caresse c’est le bonheur éternel
Me dire que tu m’aimes est incrusté en moi
Perle de corail c’est ton choix moi j’y crois
Un ange de douceur a pris place en mon cœur
Le bonheur pour chacun c’est ainsi que j’ai faim
Et puis quand le bonheur ouvre si fort mon cœur
Je fais » chut " pour ne pas qu’il explose de douceur
Tu m’aimes si fort mon amour
Gardes moi près de toi ! !

JE T’AIME
Leducks

PostScriptum

bien sur ce poeme est dédier encore et toujours a ma princesse que j’aime du plus profond de moi car ce que j’ecrit c’est ce que je ressend enverre elle
j’espere que tu lira se commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁ də tɑ̃dʁεsə syʁ œ̃n- ɔseɑ̃ blø
amuʁ də kaʁεsə e mə vwala ɑ̃ fø
tʁistεsə ki flɑ̃bə e ʁəɡaʁ amuʁø
ʒə sɥi tɔ̃ ʁwa ʒə tə vø
e pasə lə tɑ̃z- e kaʁεsə dy vɑ̃
tε ʃəvø kə ʒεmə dəvjεne œ̃ pɔεmə
œ̃ bizu tu du, œ̃ nɥaʒə də tɑ̃dʁεsə
ynə plɥi detwalə lεz- akɔ̃paɲə
tə diʁə kə ʒə tεmə ε sə vʁεmɑ̃ œ̃ pɔεmə ?
sε la vi ki mə dit « vjɛ̃ dɔ̃k paʁ isi »
e pɥi dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ bʁijə la flamə
də tɔ̃n- amə e la dusœʁ ki mɔpʁεsə
də bɔnœʁ nə setɛ̃dʁa ʒamε
tə diʁə ʒə tεmə, sε la fɛ̃ ki mə vjɛ̃
sε ʁεspiʁe ta po ki kaʁεsə mɔ̃ do
sε sɑ̃tiʁ lə bɔnœʁ salɔ̃ʒe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
sε suʁiʁə a la vi e lɥi diʁə « mεʁsi » «

tə diʁə ʒə tεmə sε dekuvʁiʁ sɑ̃ sεsə
tus lε ʒεstə kə ty fε ʒystə puʁ tɔ̃n- εme
sε sɑ̃tiʁ la pɥisɑ̃sə də lamuʁ kɔ̃tʁə tu
sε ɡute tɔ̃n- absɑ̃sə e muʁiʁ sɑ̃ twa
tə diʁə ʒə tεmə sε ʃɑ̃te a la vi
kə ʁjɛ̃ nεt- ɛ̃pɔsiblə il syfi ʒystə di kʁwaʁə
œ̃ sɛ̃plə bεze εt- œ̃ kado dy sjεl
ynə dusə kaʁεsə sε lə bɔnœʁ etεʁnεl
mə diʁə kə ty mεməz- εt- ɛ̃kʁyste ɑ̃ mwa
pεʁlə də kɔʁaj sε tɔ̃ ʃwa mwa ʒi kʁwa
œ̃n- ɑ̃ʒə də dusœʁ a pʁi plasə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
lə bɔnœʁ puʁ ʃakœ̃ sεt- ɛ̃si kə ʒε fɛ̃
e pɥi kɑ̃ lə bɔnœʁ uvʁə si fɔʁ mɔ̃ kœʁ
ʒə fεs » ʃy ɡjmε puʁ nə pa kil εksplozə də dusœʁ
ty mεmə si fɔʁ mɔ̃n- amuʁ
ɡaʁdə- mwa pʁε də twa ! !

ʒə tεmə