Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Te Dire Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 08/04/2004 00:00

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Leducks

Te Dire Je T’Aime

Regard de tendresse sur un océan bleu
Amour de caresse et me voila en feu
Tristesse qui flambe et regard amoureux
Je suis ton roi je te veux
Et passe le temps et caresse du vent
Tes cheveux que j’aime deviennent un poème
Un bisou tout doux, un nuage de tendresse
Une pluie d’étoiles les accompagne
Te dire que je t’aime est ce vraiment un poème ?
C’est la vie qui me dit « viens donc par ici »
Et puis dans ton regard brille la flamme
De ton âme et la douceur qui m’oppresse
De bonheur ne s’éteindra jamais
Te dire je t’aime, c’est la faim qui me vient
C’est respirer ta peau qui caresse mon dos
C’est sentir le bonheur s’allonger dans mon cœur
C’est sourire à la vie et lui dire « Merci » «

Te dire je t’aime c’est découvrir sans cesse
Tous les gestes que tu fais juste pour ton aimé
C’est sentir la puissance de l’amour contre tout
C’est goûter ton absence et mourir sans toi
Te dire je t’aime c’est chanter à la vie
Que rien n’est impossible il suffit juste d’y croire
Un simple baiser est un cadeau du ciel
Une douce caresse c’est le bonheur éternel
Me dire que tu m’aimes est incrusté en moi
Perle de corail c’est ton choix moi j’y crois
Un ange de douceur a pris place en mon cœur
Le bonheur pour chacun c’est ainsi que j’ai faim
Et puis quand le bonheur ouvre si fort mon cœur
Je fais » chut " pour ne pas qu’il explose de douceur
Tu m’aimes si fort mon amour
Gardes moi près de toi ! !

JE T’AIME
 • Pieds Hyphénique: Te Dire Je T’Aime

  re=gard=de=ten=dres=se=sur=un=o=cé=an=bleu 12
  amour=de=ca=res=se=et=me=voi=la=en=feu 11
  tris=tes=se=qui=flam=be=et=re=gard=a=mou=reux 12
  je=suis=ton=roi=je=te=veux 7
  et=pas=se=le=temps=et=ca=res=se=du=vent 11
  tes=che=veux=que=jai=me=de=vien=nent=un=po=ème 12
  un=bi=sou=tout=doux=un=nu=a=ge=de=ten=dresse 12
  u=ne=pluie=dé=toi=les=les=ac=com=pa=gne 11
  te=dire=que=je=tai=meest=ce=vrai=ment=un=po=ème 12
  cest=la=vie=qui=me=dit=viens=donc=par=i=ci 11
  et=puis=dans=ton=re=gard=bri=lle=la=flam=me 11
  de=ton=â=me=et=la=dou=ceur=qui=mop=presse 11
  de=bon=heur=ne=sé=tein=dra=ja=mais 9
  te=di=re=je=tai=me=cest=la=faim=qui=me=vient 12
  cest=res=pi=rer=ta=peau=qui=ca=res=se=mon=dos 12
  cest=sen=tir=le=bon=heur=sal=lon=ger=dans=mon=cœur 12
  cest=sou=rire=à=la=vie=et=lui=di=re=mer=ci 12

  te=di=re=je=tai=me=cest=dé=cou=vrir=sans=cesse 12
  tous=les=ges=tes=que=tu=fais=jus=te=pour=ton=ai=mé 13
  cest=sen=tir=la=puis=sance=de=la=mour=con=tre=tout 12
  cest=goû=ter=ton=ab=sen=ce=et=mou=rir=sans=toi 12
  te=di=re=je=tai=me=cest=chan=ter=à=la=vie 12
  que=rien=nest=im=pos=sible=il=suf=fit=jus=te=dy=croire 13
  un=sim=ple=bai=ser=est=un=ca=deau=du=ciel 11
  une=dou=ce=ca=res=se=cest=le=bon=heur=é=ter=nel 13
  me=di=re=que=tu=maimes=est=in=crus=té=en=moi 12
  per=le=de=co=rail=cest=ton=choix=moi=jy=crois 11
  un=ange=de=dou=ceur=a=pris=pla=ce=en=mon=cœur 12
  le=bon=heur=pour=cha=cun=cest=ain=si=que=jai=faim 12
  et=puis=quand=le=bon=heur=ou=vre=si=fort=mon=cœur 12
  je=fais=chut=guille=met=pour=ne=pas=quil=ex=plose=de=dou=ceur 14
  tu=mai=mes=si=fort=mon=a=mour 8
  gar=des=moi=près=de=toi 6

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Te Dire Je T’Aime

  ʁəɡaʁ də tɑ̃dʁεsə syʁ œ̃n- ɔseɑ̃ blø
  amuʁ də kaʁεsə e mə vwala ɑ̃ fø
  tʁistεsə ki flɑ̃bə e ʁəɡaʁ amuʁø
  ʒə sɥi tɔ̃ ʁwa ʒə tə vø
  e pasə lə tɑ̃z- e kaʁεsə dy vɑ̃
  tε ʃəvø kə ʒεmə dəvjεne œ̃ pɔεmə
  œ̃ bizu tu du, œ̃ nɥaʒə də tɑ̃dʁεsə
  ynə plɥi detwalə lεz- akɔ̃paɲə
  tə diʁə kə ʒə tεmə ε sə vʁεmɑ̃ œ̃ pɔεmə ?
  sε la vi ki mə dit « vjɛ̃ dɔ̃k paʁ isi »
  e pɥi dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ bʁijə la flamə
  də tɔ̃n- amə e la dusœʁ ki mɔpʁεsə
  də bɔnœʁ nə setɛ̃dʁa ʒamε
  tə diʁə ʒə tεmə, sε la fɛ̃ ki mə vjɛ̃
  sε ʁεspiʁe ta po ki kaʁεsə mɔ̃ do
  sε sɑ̃tiʁ lə bɔnœʁ salɔ̃ʒe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  sε suʁiʁə a la vi e lɥi diʁə « mεʁsi » «

  tə diʁə ʒə tεmə sε dekuvʁiʁ sɑ̃ sεsə
  tus lε ʒεstə kə ty fε ʒystə puʁ tɔ̃n- εme
  sε sɑ̃tiʁ la pɥisɑ̃sə də lamuʁ kɔ̃tʁə tu
  sε ɡute tɔ̃n- absɑ̃sə e muʁiʁ sɑ̃ twa
  tə diʁə ʒə tεmə sε ʃɑ̃te a la vi
  kə ʁjɛ̃ nεt- ɛ̃pɔsiblə il syfi ʒystə di kʁwaʁə
  œ̃ sɛ̃plə bεze εt- œ̃ kado dy sjεl
  ynə dusə kaʁεsə sε lə bɔnœʁ etεʁnεl
  mə diʁə kə ty mεməz- εt- ɛ̃kʁyste ɑ̃ mwa
  pεʁlə də kɔʁaj sε tɔ̃ ʃwa mwa ʒi kʁwa
  œ̃n- ɑ̃ʒə də dusœʁ a pʁi plasə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  lə bɔnœʁ puʁ ʃakœ̃ sεt- ɛ̃si kə ʒε fɛ̃
  e pɥi kɑ̃ lə bɔnœʁ uvʁə si fɔʁ mɔ̃ kœʁ
  ʒə fεs » ʃy ɡjmε puʁ nə pa kil εksplozə də dusœʁ
  ty mεmə si fɔʁ mɔ̃n- amuʁ
  ɡaʁdə- mwa pʁε də twa ! !

  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Te Dire Je T’Aime

  ʁə=ɡaʁ=də=tɑ̃=dʁε=sə=syʁ=œ̃=nɔ=se=ɑ̃=blø 12
  a=muʁ=də=ka=ʁε=sə=e=mə=vwa=la=ɑ̃=fø 12
  tʁis=tε=sə=ki=flɑ̃=bə=e=ʁə=ɡaʁ=a=mu=ʁø 12
  ʒə=sɥi=tɔ̃=ʁwa=ʒə=tə=vø 7
  e=pa=sə=lə=tɑ̃=ze=ka=ʁε=sə=dy=vɑ̃ 11
  tε=ʃə=vø=kə=ʒε=mə=də=vjε=ne=œ̃=pɔ=εmə 12
  œ̃=bi=zu=tu=du=œ̃=nɥ=a=ʒə=də=tɑ̃=dʁεsə 12
  y=nə=plɥi=de=twa=lə=lε=za=kɔ̃=pa=ɲə 11
  tə=diʁə=kə=ʒə=tε=mə=ε=sə=vʁε=mɑ̃=œ̃=pɔεmə 12
  sε=la=vi=ki=mə=dit=vj=ɛ̃=dɔ̃k=paʁ=i=si 12
  e=pɥi=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=bʁi=jə=la=fla=mə 11
  də=tɔ̃=na=mə=e=la=du=sœʁ=ki=mɔ=pʁε=sə 12
  də=bɔ=nœ=ʁə=nə=se=tɛ̃=dʁa=ʒa=mε 10
  tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=sε=la=fɛ̃=ki=mə=vjɛ̃ 12
  sε=ʁεs=pi=ʁe=ta=po=ki=ka=ʁε=sə=mɔ̃=do 12
  sε=sɑ̃=tiʁ=lə=bɔ=nœʁ=sa=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  sε=su=ʁiʁə=a=la=vi=e=lɥi=di=ʁə=mεʁ=si 12

  tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=sε=de=ku=vʁiʁ=sɑ̃=sεsə 12
  tus=lε=ʒεstə=kə=ty=fε=ʒys=tə=puʁ=tɔ̃=nε=me 12
  sε=sɑ̃=tiʁ=la=pɥi=sɑ̃sə=də=la=muʁ=kɔ̃=tʁə=tu 12
  sε=ɡu=te=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=e=mu=ʁiʁ=sɑ̃=twa 12
  tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=sε=ʃɑ̃=te=a=la=vi 12
  kə=ʁjɛ̃=nε=tɛ̃=pɔ=siblə=il=sy=fi=ʒys=tə=di=kʁwaʁə 13
  œ̃=sɛ̃=plə=bε=ze=ε=tœ̃=ka=do=dy=sjεl 11
  ynə=du=sə=ka=ʁε=sə=sε=lə=bɔ=nœʁ=e=tεʁ=nεl 13
  mə=di=ʁə=kə=ty=mεmə=zε=tɛ̃=kʁys=te=ɑ̃=mwa 12
  pεʁ=lə=də=kɔ=ʁaj=sε=tɔ̃=ʃwa=mwa=ʒi=kʁwa 11
  œ̃=nɑ̃ʒə=də=du=sœʁ=a=pʁi=pla=sə=ɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  lə=bɔ=nœʁ=puʁ=ʃa=kœ̃=sε=tɛ̃=si=kə=ʒε=fɛ̃ 12
  e=pɥi=kɑ̃=lə=bɔ=nœʁ=u=vʁə=si=fɔʁ=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒə=fεs=ʃy=ɡjmε=puʁnə=pa=kil=εk=splo=zə=də=du=sœʁ 13
  ty=mε=mə=si=fɔʁ=mɔ̃=na=muʁ 8
  ɡaʁ=də=mwa=pʁε=də=twa 6

  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

bien sur ce poeme est dédier encore et toujours a ma princesse que j’aime du plus profond de moi car ce que j’ecrit c’est ce que je ressend enverre elle
j’espere que tu lira se commentaire

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/04/2004 00:00Romain Dehez

C ’ est claire qu il es superbe. . . Moi aussi ma copine est ma seul source d’inspiration. . . . 😉 😉 😉 Mais bon quand on est amoureux les mots viennent tout seul. Alors c est claire que c est plus facil pour écrir. . .
Bonne continuation
J aimerais avoir ton com sur quelque de mes poème merci