Poème-France.com

Poeme : Page BlanchePage Blanche

J’ai posé ma plume blanche.
D’une encre blanche.
Sur une page blanche.
Utilisez la lumière blanche.
Pour vous laisser deviner mes maux blancs.
Que vous lirez dans le blanc de mes mots.
L’ombre blanche.
Illuminera la blancheur de mes maux.
Auquel je laisse un blanc dans mes mots.
C’est par manque de mot.
Que j’ai emprunté une plume blanche.
Pour caché mes maux de mots blancs.
Une page blanche qui en dit tant.
Tout en laissant un grand blanc à votre lecture.
Je sais, cette histoire vous laisse un grand blanc.
Comme j’ai un blanc dans mes mots.
J’ai changé mes maux noirs en maux blancs.
Désolé, si je vous laisse une page blanche.

3090 OVERIJSE, le vendredi 10 février 2012.

Thierry MAFFEI.
Lemmiath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε poze ma plymə blɑ̃ʃə.
dynə ɑ̃kʁə blɑ̃ʃə.
syʁ ynə paʒə blɑ̃ʃə.
ytilize la lymjεʁə blɑ̃ʃə.
puʁ vu lεse dəvine mε mo blɑ̃.
kə vu liʁe dɑ̃ lə blɑ̃ də mε mo.
lɔ̃bʁə blɑ̃ʃə.
ilyminəʁa la blɑ̃ʃœʁ də mε mo.
okεl ʒə lεsə œ̃ blɑ̃ dɑ̃ mε mo.
sε paʁ mɑ̃kə də mo.
kə ʒε ɑ̃pʁœ̃te ynə plymə blɑ̃ʃə.
puʁ kaʃe mε mo də mo blɑ̃.
ynə paʒə blɑ̃ʃə ki ɑ̃ di tɑ̃.
tut- ɑ̃ lεsɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ blɑ̃ a vɔtʁə lεktyʁə.
ʒə sε, sεtə istwaʁə vu lεsə œ̃ ɡʁɑ̃ blɑ̃.
kɔmə ʒε œ̃ blɑ̃ dɑ̃ mε mo.
ʒε ʃɑ̃ʒe mε mo nwaʁz- ɑ̃ mo blɑ̃.
dezɔle, si ʒə vu lεsə ynə paʒə blɑ̃ʃə.

tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə vɑ̃dʁədi di- fevʁje dø milə duzə.

tjeʁi mafε.