Poème-France.com

Poeme : Chapitre I - La Marche Du Passeur D’OctobreChapitre I - La Marche Du Passeur D’Octobre

La marche du passeur d’octobre

Sauter sur les flaques quand le temps est pluvieux,
Faire avant que le temps ne le rende plus vieux.
Il marche et il marche parmi l’être et l’humain,
Et saute de plus haut sur le même chemin,
Sur celui du cimetière municipal.
Les prunelles entières, démunies, si pâles
Qu’un octobre a assis ses sombres nuages
Parmi les souvenirs tièdes de son jeune âge.

Lorsque le Ciel pleut, la nuit n’est pas si loin,
Et alors que l’on y verra de moins en moins.
Les étoiles seront les témoins silencieux
D’une passion parfois furieuse, en ces lieux.
Quand sa tête se cognera contre sa stèle,
La tempe collée, peut être saignera t-elle.
La mémoire giflant ses fautes et défauts,
Rappelant les moments où tout semblait si faux.

A cet instant, tombe une pluie d’astéroïdes,
C’est maintenant la nuit qui pleut, pleut ses rides,
Profanant son visage de traits lumineux.
Contemple, sourit, et délie quelques nœuds
En passant une main sur les roses fanées,
Passe à autre chose, repense à ces années.
Il se lève et repart, vieux passeur outragé,
Suivant un autre chemin, un autre trajet.
Lemurdescontemplations

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la maʁʃə dy pasœʁ dɔktɔbʁə

sote syʁ lε flak kɑ̃ lə tɑ̃z- ε plyvjø,
fεʁə avɑ̃ kə lə tɑ̃ nə lə ʁɑ̃də plys vjø.
il maʁʃə e il maʁʃə paʁmi lεtʁə e lymɛ̃,
e sotə də plys-o syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃,
syʁ səlɥi dy simətjεʁə mynisipal.
lε pʁynεlləz- ɑ̃tjεʁə, demyni, si palə
kœ̃n- ɔktɔbʁə a asi sε sɔ̃bʁə- nɥaʒə
paʁmi lε suvəniʁ tjεdə də sɔ̃ ʒənə aʒə.

lɔʁskə lə sjεl plø, la nɥi nε pa si lwɛ̃,
e alɔʁ kə lɔ̃n- i veʁa də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃.
lεz- etwalə səʁɔ̃ lε temwɛ̃ silɑ̃sjø
dynə pasjɔ̃ paʁfwa fyʁjøzə, ɑ̃ sε ljø.
kɑ̃ sa tεtə sə kɔɲəʁa kɔ̃tʁə sa stεlə,
la tɑ̃pə kɔle, pø εtʁə sεɲəʁa te εllə.
la memwaʁə ʒiflɑ̃ sε fotəz- e defo,
ʁapəlɑ̃ lε mɔmɑ̃z- u tu sɑ̃blε si fo.

a sεt ɛ̃stɑ̃, tɔ̃bə ynə plɥi dasteʁɔidə,
sε mɛ̃tənɑ̃ la nɥi ki plø, plø sε ʁidə,
pʁɔfanɑ̃ sɔ̃ vizaʒə də tʁε lyminø.
kɔ̃tɑ̃plə, suʁi, e deli kεlk neyd
ɑ̃ pasɑ̃ ynə mɛ̃ syʁ lε ʁozə fane,
pasə a otʁə ʃozə, ʁəpɑ̃sə a sεz- ane.
il sə lεvə e ʁəpaʁ, vjø pasœʁ utʁaʒe,
sɥivɑ̃ œ̃n- otʁə ʃəmɛ̃, œ̃n- otʁə tʁaʒε.