Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Chapitre I - Melancholia

Poème Triste
Publié le 05/07/2012 20:10

L'écrit contient 263 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lemurdescontemplations

Chapitre I - Melancholia

Melancholia
Mélancolie, toi qui seule portes mon nom
Comme un cœur étouffé par ses propres poumons.
Toi, qui chante « Mercure » au bord d’un crépuscule,
Quand la fin s’approche et que l’horizon recule.
Je l’entends, je l’entends glisser comme une lame,
Ta symphonie si fine qu’elle tranche mon âme.
Muse de chair rouge, de fer et de ciment
Qui tombe depuis un gouffre de sentiments,
Où les silences, sont les sentiments méconnus.
Mélancolie, douce ! Que suis-je devenu ?
Aux matins sourds d’hiver, lorsque mon esprit sonne
Il n’y a que vide dans la même personne.
Et cette image encor qui à mes yeux se colle :
« Une rose qui pousse dans un verre d’alcool. »
Que dois-je y voir ? Toi, mélancolie réponds-moi.
Réponds donc une fois ! Ou alors répands-moi !
Répands mes viscères, prends mon cœur pour torchon
Que chaque larme me poignarde de son chant,
De sa chute lente car que je ne vois pour l’heure
Que des pourceaux rampant dans leur propre douleur.
Mélancolie, toi qui me fais voir dans le noir,
Fais mordre la lumière à la poussière du soir.
Car que dois-je voir là ? C’est un ange de dos
Qui semble être une page tournée à nouveau.
Dans l’envoutement du vide, je me désâme
Perds cette fois la Vie qui seule me condamne.
Mes yeux noirs, fenêtres brisées à coup de pierres,
Se sont envolés loin, en battant des paupières.
Que verrai-je à présent ? Douce mélancolie :
« La Vie ce n’était que la Mort au ralenti. »
 • Pieds Hyphénique: Chapitre I - Melancholia

  me=lan=cho=li=a 5
  mé=lan=co=lie=toi=qui=seu=le=por=tes=mon=nom 12
  comme=un=cœur=é=touf=fé=par=ses=pro=pres=pou=mons 12
  toi=qui=chan=te=mer=cure=au=bord=dun=cré=pus=cule 12
  quand=la=fin=sap=proche=et=que=lho=ri=zon=re=cule 12
  je=len=tends=je=len=tends=glis=ser=comme=u=ne=lame 12
  ta=sym=pho=nie=si=fine=quel=le=tran=che=mon=âme 12
  mu=se=de=chair=rou=ge=de=fer=et=de=ci=ment 12
  qui=tom=be=de=puis=un=gouf=fre=de=sen=ti=ments 12
  où=les=silen=ces=sont=les=sen=ti=ments=mé=con=nus 12
  mé=lan=co=lie=dou=ce=que=suis=je=de=ve=nu 12
  aux=ma=tins=sourds=dhi=ver=lors=que=mon=es=prit=sonne 12
  il=ny=a=que=vi=de=dans=la=mê=me=per=sonne 12
  et=cette=i=ma=geen=cor=qui=à=mes=yeux=se=col=le 13
  une=ro=se=qui=pous=se=dans=un=ver=re=dal=cool 13
  que=dois=je=y=voir=toi=mé=lan=co=lie=ré=ponds=moi 13
  ré=ponds=donc=u=ne=fois=ou=a=lors=ré=pands=moi 12
  ré=pands=mes=vis=cè=res=prends=mon=cœur=pour=tor=chon 12
  que=cha=que=lar=me=me=poi=gnar=de=de=son=chant 12
  de=sa=chute=len=te=car=que=je=ne=vois=pour=lheure 12
  que=des=pour=ceaux=ram=pant=dans=leur=pro=pre=dou=leur 12
  mé=lan=co=lie=toi=qui=me=fais=voir=dans=le=noir 12
  fais=mordre=la=lu=miè=reà=la=pous=siè=re=du=soir 12
  car=que=dois=je=voir=là=cest=un=an=ge=de=dos 12
  qui=sem=ble=êtreu=ne=pa=ge=tour=née=à=nou=veau 12
  dans=len=vou=te=ment=du=vi=de=je=me=dé=sâme 12
  perds=cet=te=fois=la=vie=qui=seu=le=me=con=damne 12
  mes=y=eux=noirs=fe=nêtres=bri=sées=à=coup=de=pierres 12
  se=sont=en=vo=lés=loin=en=bat=tant=des=pau=pières 12
  que=ver=rai=je=à=présent=dou=ce=mé=lan=co=lie 12
  la=vie=ce=né=tait=que=la=mort=au=ralen=ti 12
 • Phonétique : Chapitre I - Melancholia

  məlɑ̃ʃɔlja
  melɑ̃kɔli, twa ki sələ pɔʁtə- mɔ̃ nɔ̃
  kɔmə œ̃ kœʁ etufe paʁ sε pʁɔpʁə- pumɔ̃.
  twa, ki ʃɑ̃tə « mεʁkyʁə » o bɔʁ dœ̃ kʁepyskylə,
  kɑ̃ la fɛ̃ sapʁoʃə e kə lɔʁizɔ̃ ʁəkylə.
  ʒə lɑ̃tɑ̃, ʒə lɑ̃tɑ̃ ɡlise kɔmə ynə lamə,
  ta sɛ̃fɔni si finə kεllə tʁɑ̃ʃə mɔ̃n- amə.
  myzə də ʃεʁ ʁuʒə, də fεʁ e də sime
  ki tɔ̃bə dəpɥiz- œ̃ ɡufʁə də sɑ̃timɑ̃,
  u lε silɑ̃sə, sɔ̃ lε sɑ̃timɑ̃ mekɔnys.
  melɑ̃kɔli, dusə ! kə sɥi ʒə dəvəny ?
  o matɛ̃ suʁd divεʁ, lɔʁskə mɔ̃n- εspʁi sɔnə
  il ni a kə vidə dɑ̃ la mεmə pεʁsɔnə.
  e sεtə imaʒə ɑ̃kɔʁ ki a mεz- iø sə kɔlə :
  « ynə ʁozə ki pusə dɑ̃z- œ̃ veʁə dalkɔl. »
  kə dwa ʒə i vwaʁ ? twa, melɑ̃kɔli ʁepɔ̃ mwa.
  ʁepɔ̃ dɔ̃k ynə fwa ! u alɔʁ ʁepɑ̃ mwa !
  ʁepɑ̃ mε visεʁə, pʁɑ̃ mɔ̃ kœʁ puʁ tɔʁʃɔ̃
  kə ʃakə laʁmə mə pwaɲaʁdə də sɔ̃ ʃɑ̃,
  də sa ʃytə lɑ̃tə kaʁ kə ʒə nə vwa puʁ lœʁ
  kə dε puʁso ʁɑ̃pɑ̃ dɑ̃ lœʁ pʁɔpʁə dulœʁ.
  melɑ̃kɔli, twa ki mə fε vwaʁ dɑ̃ lə nwaʁ,
  fε mɔʁdʁə la lymjεʁə a la pusjεʁə dy swaʁ.
  kaʁ kə dwa ʒə vwaʁ la ? sεt- œ̃n- ɑ̃ʒə də do
  ki sɑ̃blə εtʁə ynə paʒə tuʁne a nuvo.
  dɑ̃ lɑ̃vutəmɑ̃ dy vidə, ʒə mə dezamə
  pεʁd sεtə fwa la vi ki sələ mə kɔ̃damnə.
  mεz- iø nwaʁ, fənεtʁə- bʁizez- a ku də pjeʁə,
  sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle lwɛ̃, ɑ̃ batɑ̃ dε popjεʁə.
  kə veʁε ʒə a pʁezɑ̃ ? dusə melɑ̃kɔli :
  « la vi sə netε kə la mɔʁ o ʁalɑ̃ti. »
 • Pieds Phonétique : Chapitre I - Melancholia

  mə=lɑ̃=ʃɔ=lj=a 5
  me=lɑ̃=kɔ=li=twa=ki=sə=lə=pɔʁ=tə=mɔ̃=nɔ̃ 12
  kɔmə=œ̃=kœʁ=e=tu=fe=paʁ=sε=pʁɔ=pʁə=pu=mɔ̃ 12
  twa=ki=ʃɑ̃=tə=mεʁ=kyʁə=o=bɔʁ=dœ̃=kʁe=pys=kylə 12
  kɑ̃=la=fɛ̃=sa=pʁoʃə=e=kə=lɔ=ʁi=zɔ̃=ʁə=kylə 12
  ʒə=lɑ̃=tɑ̃=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=ɡlise=kɔ=mə=y=nə=lamə 12
  ta=sɛ̃=fɔ=ni=si=finə=kεl=lə=tʁɑ̃=ʃə=mɔ̃=namə 12
  my=zə=də=ʃεʁ=ʁu=ʒə=də=fεʁ=e=də=si=me 12
  ki=tɔ̃=bə=dəp=ɥi=zœ̃=ɡu=fʁə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  u=lε=si=lɑ̃sə=sɔ̃=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=me=kɔ=nys 12
  me=lɑ̃=kɔ=li=du=sə=kə=sɥi=ʒə=də=və=ny 12
  o=ma=tɛ̃=suʁd=di=vεʁ=lɔʁ=skə=mɔ̃=nεs=pʁi=sɔnə 12
  il=ni=a=kə=vi=də=dɑ̃=la=mε=mə=pεʁ=sɔnə 12
  e=sεtə=i=ma=ʒəɑ̃=kɔʁ=ki=a=mε=ziø=sə=kɔlə 12
  ynə=ʁo=zə=ki=pu=sə=dɑ̃=zœ̃=veʁə=dal=kɔl 12
  kə=dwaʒə=i=vwaʁ=twa=me=lɑ̃=kɔ=li=ʁe=pɔ̃=mwa 12
  ʁe=pɔ̃=dɔ̃k=y=nə=fwa=u=a=lɔʁ=ʁe=pɑ̃=mwa 12
  ʁe=pɑ̃=mε=vi=sε=ʁə=pʁɑ̃=mɔ̃=kœʁ=puʁ=tɔʁ=ʃɔ̃ 12
  kə=ʃa=kə=laʁ=mə=mə=pwa=ɲaʁ=də=də=sɔ̃=ʃɑ̃ 12
  də=sa=ʃytə=lɑ̃=tə=kaʁ=kə=ʒə=nə=vwa=puʁ=lœʁ 12
  kə=dε=puʁ=so=ʁɑ̃=pɑ̃=dɑ̃=lœʁ=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 12
  me=lɑ̃=kɔ=li=twa=ki=mə=fε=vwaʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 12
  fε=mɔʁdʁə=la=ly=mjε=ʁəa=la=pu=sjε=ʁə=dy=swaʁ 12
  kaʁ=kə=dwa=ʒə=vwaʁ=la=sε=tœ̃=nɑ̃=ʒə=də=do 12
  ki=sɑ̃bləε=tʁə=y=nə=pa=ʒə=tuʁ=ne=a=nu=vo 12
  dɑ̃=lɑ̃=vu=tə=mɑ̃=dy=vi=də=ʒə=mə=de=zamə 12
  pεʁd=sεtə=fwa=la=vi=ki=sə=lə=mə=kɔ̃=dam=nə 12
  mε=zi=ø=nwaʁ=fə=nεtʁə=bʁi=ze=za=ku=də=pjeʁə 12
  sə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le=lwɛ̃=ɑ̃=ba=tɑ̃=dε=po=pjεʁə 12
  kə=ve=ʁεʒə=a=pʁe=zɑ̃=du=sə=me=lɑ̃=kɔ=li 12
  la=visə=ne=tε=kə=la=mɔʁ=o=ʁa=lɑ̃=ti 12

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.