Poème-France.com

Poeme : Chapitre I - MelancholiaChapitre I - Melancholia

Melancholia
Mélancolie, toi qui seule portes mon nom
Comme un cœur étouffé par ses propres poumons.
Toi, qui chante « Mercure » au bord d’un crépuscule,
Quand la fin s’approche et que l’horizon recule.
Je l’entends, je l’entends glisser comme une lame,
Ta symphonie si fine qu’elle tranche mon âme.
Muse de chair rouge, de fer et de ciment
Qui tombe depuis un gouffre de sentiments,
Où les silences, sont les sentiments méconnus.
Mélancolie, douce ! Que suis-je devenu ?
Aux matins sourds d’hiver, lorsque mon esprit sonne
Il n’y a que vide dans la même personne.
Et cette image encor qui à mes yeux se colle :
« Une rose qui pousse dans un verre d’alcool. »
Que dois-je y voir ? Toi, mélancolie réponds-moi.
Réponds donc une fois ! Ou alors répands-moi !
Répands mes viscères, prends mon cœur pour torchon
Que chaque larme me poignarde de son chant,
De sa chute lente car que je ne vois pour l’heure
Que des pourceaux rampant dans leur propre douleur.
Mélancolie, toi qui me fais voir dans le noir,
Fais mordre la lumière à la poussière du soir.
Car que dois-je voir là ? C’est un ange de dos
Qui semble être une page tournée à nouveau.
Dans l’envoutement du vide, je me désâme
Perds cette fois la Vie qui seule me condamne.
Mes yeux noirs, fenêtres brisées à coup de pierres,
Se sont envolés loin, en battant des paupières.
Que verrai-je à présent ? Douce mélancolie :
« La Vie ce n’était que la Mort au ralenti. »
Lemurdescontemplations

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

məlɑ̃ʃɔlja
melɑ̃kɔli, twa ki sələ pɔʁtə- mɔ̃ nɔ̃
kɔmə œ̃ kœʁ etufe paʁ sε pʁɔpʁə- pumɔ̃.
twa, ki ʃɑ̃tə « mεʁkyʁə » o bɔʁ dœ̃ kʁepyskylə,
kɑ̃ la fɛ̃ sapʁoʃə e kə lɔʁizɔ̃ ʁəkylə.
ʒə lɑ̃tɑ̃, ʒə lɑ̃tɑ̃ ɡlise kɔmə ynə lamə,
ta sɛ̃fɔni si finə kεllə tʁɑ̃ʃə mɔ̃n- amə.
myzə də ʃεʁ ʁuʒə, də fεʁ e də sime
ki tɔ̃bə dəpɥiz- œ̃ ɡufʁə də sɑ̃timɑ̃,
u lε silɑ̃sə, sɔ̃ lε sɑ̃timɑ̃ mekɔnys.
melɑ̃kɔli, dusə ! kə sɥi ʒə dəvəny ?
o matɛ̃ suʁd divεʁ, lɔʁskə mɔ̃n- εspʁi sɔnə
il ni a kə vidə dɑ̃ la mεmə pεʁsɔnə.
e sεtə imaʒə ɑ̃kɔʁ ki a mεz- iø sə kɔlə :
« ynə ʁozə ki pusə dɑ̃z- œ̃ veʁə dalkɔl. »
kə dwa ʒə i vwaʁ ? twa, melɑ̃kɔli ʁepɔ̃ mwa.
ʁepɔ̃ dɔ̃k ynə fwa ! u alɔʁ ʁepɑ̃ mwa !
ʁepɑ̃ mε visεʁə, pʁɑ̃ mɔ̃ kœʁ puʁ tɔʁʃɔ̃
kə ʃakə laʁmə mə pwaɲaʁdə də sɔ̃ ʃɑ̃,
də sa ʃytə lɑ̃tə kaʁ kə ʒə nə vwa puʁ lœʁ
kə dε puʁso ʁɑ̃pɑ̃ dɑ̃ lœʁ pʁɔpʁə dulœʁ.
melɑ̃kɔli, twa ki mə fε vwaʁ dɑ̃ lə nwaʁ,
fε mɔʁdʁə la lymjεʁə a la pusjεʁə dy swaʁ.
kaʁ kə dwa ʒə vwaʁ la ? sεt- œ̃n- ɑ̃ʒə də do
ki sɑ̃blə εtʁə ynə paʒə tuʁne a nuvo.
dɑ̃ lɑ̃vutəmɑ̃ dy vidə, ʒə mə dezamə
pεʁd sεtə fwa la vi ki sələ mə kɔ̃damnə.
mεz- iø nwaʁ, fənεtʁə- bʁizez- a ku də pjeʁə,
sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle lwɛ̃, ɑ̃ batɑ̃ dε popjεʁə.
kə veʁε ʒə a pʁezɑ̃ ? dusə melɑ̃kɔli :
« la vi sə netε kə la mɔʁ o ʁalɑ̃ti. »