Poème-France.com

Poeme : Fabien Tu M’As SéduiteFabien Tu M’As Séduite

La première fois que je t’ai vu tu m’as tout de suite plus
Tu étais très mignion et pas du tout coincé
J’ai appris a mieux te connaître et tu m’as séduite
Ton air d’ange et ton regard pétillant
Tes cheveux bruns ébourifés
Et tes lèvres desèchées
Voilà ce dont je me souviens

Tu me fais des bizoux dans le cou
Me dis que t’as la haine que j’ai copain
Me taquine sans cesse sur ma couleur de cheveux
Me rends jalouse
Me prends la main
M’entoure de tes bras
M’empèche de t’embrasser

Tous ces moments envolés à jamais mais surment pas oubliés
Je t’ai aimé bien que tu en ai douté
Amour de vacances vite terminé pour ne plus jamais recommencer

Je t’aime mon ange envolé
Lila

PostScriptum

Histoire d’amour intense mais sentiments en partances
histoire interdite et inédite
histoire volée mais pas oubliée…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε vy ty ma tu də sɥitə plys
ty etε tʁε miɲjɔ̃ e pa dy tu kwɛ̃se
ʒε apʁiz- a mjø tə kɔnεtʁə e ty ma sedɥitə
tɔ̃n- εʁ dɑ̃ʒə e tɔ̃ ʁəɡaʁ petijɑ̃
tε ʃəvø bʁœ̃z- ebuʁife
e tε lεvʁə- dəzεʃe
vwala sə dɔ̃ ʒə mə suvjɛ̃

ty mə fε dε bizu dɑ̃ lə ku
mə di kə ta la-εnə kə ʒε kɔpɛ̃
mə takinə sɑ̃ sεsə syʁ ma kulœʁ də ʃəvø
mə ʁɑ̃ ʒaluzə
mə pʁɑ̃ la mɛ̃
mɑ̃tuʁə də tε bʁa
mɑ̃pεʃə də tɑ̃bʁase

tus sε mɔmɑ̃z- ɑ̃vɔlez- a ʒamε mε syʁme pa ublje
ʒə tε εme bjɛ̃ kə ty ɑ̃n- ε dute
amuʁ də vakɑ̃sə vitə tεʁmine puʁ nə plys ʒamε ʁəkɔmɑ̃se

ʒə tεmə mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɑ̃vɔle