Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : I Te Quiero Como Une Loca !

Poème Amour
Publié le 12/10/2005 20:29

L'écrit contient 133 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Lila

I Te Quiero Como Une Loca !

Je t’aime, je t’aime trop
Je serais capable de tous laisser tomber pour quelques instants de plus dans tes bras
Je t’aime et toi tu m’aimes
On est fout l’un de l’autre
Ca me fait peur

Qu’arrive t-il après un apogée
Une chute… j’ai d’en venir trop rapidement à la chute
Je me sens heureuse à tes côtés
Je vis à chaque instant sachant qu’il me rapproche du moment où enfin je pourrais te toucher, te sentir…
Je ne vis que pour toi
Pour l’amour que tu me portes

Chaque instant passé à tes côtés m’est précieux
C’est dur de devoir te quitter mon amour même sachant que je vais bientôt te retrouver

I Te quiero como una loca !
 • Pieds Hyphénique: I Te Quiero Como Une Loca !

  je=taime=je=tai=me=trop 6
  je=se=rais=ca=pable=de=tous=lais=ser=tom=ber=pour=quel=ques=ins=tants=de=plus=dans=tes=bras 21
  je=taime=et=toi=tu=maimes 6
  on=est=fout=lun=de=lautre 6
  ca=me=fait=peur 4

  quar=rive=t=il=a=près=un=a=po=gée 10
  une=chu=te=jai=den=ve=nir=trop=ra=pi=de=ment=à=la=chute 15
  je=me=sens=heu=reuseà=tes=cô=tés 8
  je=vis=à=cha=queins=tant=sa=chant=quil=me=rap=proche=du=mo=ment=où=en=fin=je=pour=rais=te=tou=cher=te=sen=tir 27
  je=ne=vis=que=pour=toi 6
  pour=la=mour=que=tu=me=portes 7

  cha=queins=tant=pas=sé=à=tes=cô=tés=mest=pré=cieux 12
  cest=dur=de=de=voir=te=quit=ter=mon=a=mour=même=sa=chant=que=je=vais=bien=tôt=te=re=trou=ver 23

  i=te=quie=ro=co=mo=u=na=lo=ca 10
 • Phonétique : I Te Quiero Como Une Loca !

  ʒə tεmə, ʒə tεmə tʁo
  ʒə səʁε kapablə də tus lεse tɔ̃be puʁ kεlkz- ɛ̃stɑ̃ də plys dɑ̃ tε bʁa
  ʒə tεmə e twa ty mεmə
  ɔ̃n- ε fu lœ̃ də lotʁə
  ka mə fε pœʁ

  kaʁivə te il apʁεz- œ̃n- apɔʒe
  ynə ʃytə… ʒε dɑ̃ vəniʁ tʁo ʁapidəmɑ̃ a la ʃytə
  ʒə mə sɑ̃sz- œʁøzə a tε kote
  ʒə vis a ʃakə ɛ̃stɑ̃ saʃɑ̃ kil mə ʁapʁoʃə dy mɔmɑ̃ u ɑ̃fɛ̃ ʒə puʁʁε tə tuʃe, tə sɑ̃tiʁ…
  ʒə nə vis kə puʁ twa
  puʁ lamuʁ kə ty mə pɔʁtə

  ʃakə ɛ̃stɑ̃ pase a tε kote mε pʁesjø
  sε dyʁ də dəvwaʁ tə kite mɔ̃n- amuʁ mεmə saʃɑ̃ kə ʒə vε bjɛ̃to tə ʁətʁuve

  i tə kjəʁo komo yna lɔka !
 • Pieds Phonétique : I Te Quiero Como Une Loca !

  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=tʁo 7
  ʒə=sə=ʁε=ka=pablə=də=tus=lε=se=tɔ̃=be=puʁ=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=də=plys=dɑ̃=tε=bʁa 20
  ʒə=tε=mə=e=twa=ty=mε=mə 8
  ɔ̃=nε=fu=lœ̃=də=lo=tʁə 7
  ka=mə=fε=pœ=ʁə 5

  ka=ʁivə=te=il=a=pʁε=zœ̃=na=pɔ=ʒe 10
  ynə=ʃy=tə=ʒε=dɑ̃=və=niʁ=tʁo=ʁa=pi=də=mɑ̃=a=la=ʃytə 15
  ʒə=mə=sɑ̃s=zœ=ʁø=zə=a=tε=ko=te 10
  ʒə=vis=a=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kil=mə=ʁa=pʁo=ʃə=dy=mɔ=mɑ̃=u=ɑ̃=fɛ̃=ʒə=puʁ=ʁε=tə=tu=ʃe=tə=sɑ̃=tiʁ 27
  ʒə=nə=vis=kə=puʁ=twa 6
  puʁ=la=muʁ=kə=ty=mə=pɔʁ=tə 8

  ʃakəɛ̃s=tɑ̃=pa=se=a=tε=ko=te=mε=pʁe=sjø 11
  sε=dyʁ=də=də=vwaʁtə=ki=te=mɔ̃=na=muʁ=mε=mə=sa=ʃɑ̃=kə=ʒə=vε=bjɛ̃=to=tə=ʁə=tʁu=ve 23

  i=tə=kjə=ʁo=ko=mo=y=na=lɔ=ka 10

PostScriptum

Je l’aime…
… trop !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/10/2005 18:08Etoile Noire

Mais non !! Tu ne l’aime pas "trop" !!!

Happy for you !!
J’aime bien te voir comme ça !!

Ta Stefifou