Poème-France.com

Poeme : Pourquoi On S’Est Arreter La ?Pourquoi On S’Est Arreter La ?

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

J’ai cassé avec lui
Et je sais méme pas pourquoi !
J’avais méme pas envie
Non c’est tape pas mon ce-vi
Pourtant c’est la seule qui me donné des ailes
À croire que j’étais amoureuse, ah bon tu me crois ?
Ça se voyait tant que sa ?
Pour moi, lui et moi
C’était pour la vie
Mais sans lui jai plus rien a faire de cette vie
Tu vois je dors plus, je mange plus, je mamuse plus
Et je suis pas fier de moi non plus
C’était une mauvaise passe
Et jai pas su attendre
Je ferais plus la meme erreur, je serais plus tendre
Je croyais que tattendait qu’une chose, C’est que sa casse
Pourtant t’es le seul
Qui me fait battre mon cœur
C’est pour sa que j’écris sur cette feuille
Les sentiments pour l’élue de mon cœur

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

J’étais si bien avec toi
J’te regrette déja
Loin de toi jai limpression de perdre mon temps
Je voudrais toi et moi, main dans la main dans caen
Ta pas besoin de mes calins ?
Moi si, et je réve de te voir le lendemain
Tu sais je n’aime que toi
Et je peux plus me passé de toi
Tout les 2 ensemble
Quand jy repense jen tremble
Jpréfére pleurer et te regretter, essayer de te récupéré
Dailleurs c’est ce que je fais tout les soirs
Pour que personne me voye, je suis seule dans le noir
Et qu’on continue a penser
Que jai pas de cœur
Bébé stp oublie moi cette rancœur
T’en as pas marre détre loin de moi ?
Stp viens la que je te prenne dans mes bras
En réfléchissant a nous 2
Je me dis qu’on a tout pour étre heureux
Il me faut juste ton feu vert
Je ferais pas les mémes errerus ça c’est clair

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

Et quand je vois 2 amoureux
J’ai la haine en me disant
« C’est pas juste ! sa devrait étre nous deux »
Méme si je me répéte tout le temps
Comme un oiseau qui viendrait tjs sur la méme branche
Il NOUS faut une dérniére chance
Je pense toujours la méme
Chose depuis le début
C’est que je t’aime
Et tout les jours encore plus
Dans mon royaume de réve
Mon cheri je t’es dans les veine
Je t’aime et je t’es toujours aimé
Bb stp dis moi pourquoi on s’est séparé ?
Lily_14762

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø tə ɡaʁde
pʁe də mwa babi
ʒə vø pa tə laʃe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

ʒε kase avεk lɥi
e ʒə sε memə pa puʁkwa !
ʒavε memə pa ɑ̃vi
nɔ̃ sε tapə pa mɔ̃ sə vi
puʁtɑ̃ sε la sələ ki mə dɔne dεz- εlə
a kʁwaʁə kə ʒetεz- amuʁøzə, a bɔ̃ ty mə kʁwa ?
sa sə vwajε tɑ̃ kə sa ?
puʁ mwa, lɥi e mwa
setε puʁ la vi
mε sɑ̃ lɥi ʒε plys ʁjɛ̃ a fεʁə də sεtə vi
ty vwa ʒə dɔʁ plys, ʒə mɑ̃ʒə plys, ʒə mamyzə plys
e ʒə sɥi pa fje də mwa nɔ̃ plys
setε ynə movεzə pasə
e ʒε pa sy atɑ̃dʁə
ʒə fəʁε plys la məmə eʁœʁ, ʒə səʁε plys tɑ̃dʁə
ʒə kʁwajε kə tatɑ̃dε kynə ʃozə, sε kə sa kasə
puʁtɑ̃ tε lə səl
ki mə fε batʁə mɔ̃ kœʁ
sε puʁ sa kə ʒekʁi syʁ sεtə fœjə
lε sɑ̃timɑ̃ puʁ lelɥ də mɔ̃ kœʁ

ʒə vø tə ɡaʁde
pʁe də mwa babi
ʒə vø pa tə laʃe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

ʒetε si bjɛ̃ avεk twa
ʒtə ʁəɡʁεtə deʒa
lwɛ̃ də twa ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də pεʁdʁə mɔ̃ tɑ̃
ʒə vudʁε twa e mwa, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ dɑ̃ kaɑ̃
ta pa bəzwɛ̃ də mε kalɛ̃ ?
mwa si, e ʒə ʁevə də tə vwaʁ lə lɑ̃dəmɛ̃
ty sε ʒə nεmə kə twa
e ʒə pø plys mə pase də twa
tu lε døz- ɑ̃sɑ̃blə
kɑ̃ ʒi ʁəpɑ̃sə ʒεn tʁɑ̃blə
ʒpʁefeʁə pləʁe e tə ʁəɡʁεte, esεje də tə ʁekypeʁe
dajœʁ sε sə kə ʒə fε tu lε swaʁ
puʁ kə pεʁsɔnə mə vwaj, ʒə sɥi sələ dɑ̃ lə nwaʁ
e kɔ̃ kɔ̃tinɥ a pɑ̃se
kə ʒε pa də kœʁ
bebe εs te pe ubli mwa sεtə ʁɑ̃kœʁ
tɑ̃n- a pa maʁə detʁə lwɛ̃ də mwa ?
εs te pe vjɛ̃ la kə ʒə tə pʁεnə dɑ̃ mε bʁa
ɑ̃ ʁefleʃisɑ̃ a nu dø
ʒə mə di kɔ̃n- a tu puʁ etʁə œʁø
il mə fo ʒystə tɔ̃ fø vεʁ
ʒə fəʁε pa lε meməz- eʁəʁys sa sε klεʁ

ʒə vø tə ɡaʁde
pʁe də mwa babi
ʒə vø pa tə laʃe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

e kɑ̃ ʒə vwa døz- amuʁø
ʒε la-εnə ɑ̃ mə dizɑ̃
« sε pa ʒystə ! sa dəvʁε etʁə nu døks »
memə si ʒə mə ʁepetə tu lə tɑ̃
kɔmə œ̃n- wazo ki vjɛ̃dʁε te ʒi εs syʁ la memə bʁɑ̃ʃə
il nu fo ynə deʁnjeʁə ʃɑ̃sə
ʒə pɑ̃sə tuʒuʁ la memə
ʃozə dəpɥi lə deby
sε kə ʒə tεmə
e tu lε ʒuʁz- ɑ̃kɔʁə plys
dɑ̃ mɔ̃ ʁwajomə də ʁevə
mɔ̃ ʃəʁi ʒə tε dɑ̃ lε vεnə
ʒə tεmə e ʒə tε tuʒuʁz- εme
be be εs te pe di mwa puʁkwa ɔ̃ sε sepaʁe ?