Poeme-France : Lecture Écrit Cité

Poeme : Pourquoi Se Soir La ?

Poème Cité
Publié le 05/02/2007 10:22

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Lily_14762

Pourquoi Se Soir La ?

Pourquoi se soir la t’es sorti
Alors que tu etait fatiguer
Ta préférer aller deliré avec t’es ami
Mes merde dimitri ouvre les yeux
Se soir la t’aurais pu y rester
Qui c’est se qui aurait bien pu te faire
Alor que toi tu était a terre
Il ton déshabiller, pris t’es vetement
Tu t’es retrouver seul, seul dans la nuit
La bouche en sang… il t’on bien masacré
Cete nuit la t’aurais du rentré
Si seulement on s’avait se qui allait se passé
Croit moi que je t’aurais supplier de pas y allait

Toute la nuit nous t’avons chercher
Suppliant dieu qui ne te soit rien arriver
Au petit matin deseperé
Maman a quand meme appelé l’hopital
Il t’avait bien recupéré
Mais il ne pouvais rien dire o tel donc on c’est deplacé
Je me souviendré toujour la peur que j’ai eu…
A l’hopital t’était allongé sur un brancard
Traumatisme craniens, cheville cassé,
Grand frere si te plait reagi
Moi, j’ai plus que toi ici…
Meme si je te le dit pas souvent
Je t’aime

Faut pas croire que sa arrive que aux autre…
A tout les jeune qui ont subi le raquette rester pas dans le silence
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Se Soir La ?

  pour=quoi=se=soir=la=tes=sor=ti 8
  a=lors=que=tu=e=tait=fa=ti=guer 9
  ta=pré=fé=rer=al=ler=de=li=ré=a=vec=tes=a=mi 14
  mes=merde=di=mi=tri=ou=vre=les=y=eux 10
  se=soir=la=tau=rais=pu=y=res=ter 9
  qui=cest=se=qui=au=rait=bien=pu=te=faire 10
  alor=que=toi=tu=é=tait=a=ter=re 9
  il=ton=dé=sha=biller=pris=tes=ve=te=ment 10
  tu=tes=re=trou=ver=seul=seul=dans=la=nuit 10
  la=bouche=en=sang=il=ton=bien=ma=sa=cré 10
  ce=te=nuit=la=tau=rais=du=ren=tré 9
  si=seule=ment=on=sa=vait=se=qui=al=lait=se=pas=sé 13
  croit=moi=que=je=tau=rais=sup=plier=de=pas=y=al=lait 13

  tou=te=la=nuit=nous=ta=vons=cher=cher 9
  sup=pliant=dieu=qui=ne=te=soit=rien=ar=ri=ver 11
  au=pe=tit=ma=tin=de=se=pe=ré 9
  ma=man=a=quand=me=meap=pe=lé=lho=pi=tal 11
  il=ta=vait=bien=re=cu=pé=ré 8
  mais=il=ne=pou=vais=rien=direo=tel=donc=on=cest=de=pla=cé 14
  je=me=sou=vien=dré=tou=jour=la=peur=que=jai=eu 12
  a=lho=pi=tal=té=tait=al=lon=gé=sur=un=bran=card 13
  trau=ma=tis=me=cra=niens=che=ville=cas=sé 10
  grand=fre=re=si=te=plait=rea=gi 8
  moi=jai=plus=que=toi=i=ci 7
  me=me=si=je=te=le=dit=pas=souvent 9
  je=tai=me 3

  faut=pas=croire=que=sa=ar=ri=ve=queaux=autre 10
  a=tout=les=jeune=qui=ont=su=bi=le=ra=quet=te=res=ter=pas=dans=le=si=lence 19
 • Phonétique : Pourquoi Se Soir La ?

  puʁkwa sə swaʁ la tε sɔʁti
  alɔʁ kə ty ətε fatiɡe
  ta pʁefeʁe ale dəliʁe avεk tε ami
  mε mεʁdə dimitʁi uvʁə lεz- iø
  sə swaʁ la toʁε py i ʁεste
  ki sε sə ki oʁε bjɛ̃ py tə fεʁə
  alɔʁ kə twa ty etε a teʁə
  il tɔ̃ dezabije, pʁi tε vətəmɑ̃
  ty tε ʁətʁuve səl, səl dɑ̃ la nɥi
  la buʃə ɑ̃ sɑ̃… il tɔ̃ bjɛ̃ mazakʁe
  sətə nɥi la toʁε dy ʁɑ̃tʁe
  si sələmɑ̃ ɔ̃ savε sə ki alε sə pase
  kʁwa mwa kə ʒə toʁε syplje də pa i alε

  tutə la nɥi nu tavɔ̃ ʃεʁʃe
  sypljɑ̃ djø ki nə tə swa ʁjɛ̃ aʁive
  o pəti matɛ̃ dəzpəʁe
  mamɑ̃ a kɑ̃ məmə apəle lɔpital
  il tavε bjɛ̃ ʁəkypeʁe
  mεz- il nə puvε ʁjɛ̃ diʁə o tεl dɔ̃k ɔ̃ sε dəplase
  ʒə mə suvjɛ̃dʁe tuʒuʁ la pœʁ kə ʒε y…
  a lɔpital tetε alɔ̃ʒe syʁ œ̃ bʁɑ̃kaʁ
  tʁomatismə kʁanjɛ̃, ʃəvilə kase,
  ɡʁɑ̃ fʁəʁə si tə plε ʁəaʒi
  mwa, ʒε plys kə twa isi…
  məmə si ʒə tə lə di pa suvɑ̃
  ʒə tεmə

  fo pa kʁwaʁə kə sa aʁivə kə oz- otʁə…
  a tu lε ʒənə ki ɔ̃ sybi lə ʁakεtə ʁεste pa dɑ̃ lə silɑ̃sə
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Se Soir La ?

  puʁ=kwa=sə=swaʁ=la=tε=sɔʁ=ti 8
  a=lɔʁ=kə=tyə=tε=fa=ti=ɡe 8
  ta=pʁe=fe=ʁe=a=le=də=li=ʁe=a=vεk=tε=a=mi 14
  mε=mεʁdə=di=mi=tʁi=u=vʁə=lε=ziø 9
  sə=swaʁ=la=to=ʁε=py=i=ʁεs=te 9
  ki=sεsə=ki=o=ʁε=bjɛ̃=py=tə=fεʁə 9
  a=lɔʁkə=twa=ty=e=tε=a=teʁə 8
  il=tɔ̃=de=za=bi=je=pʁi=tεvə=tə=mɑ̃ 10
  ty=tεʁə=tʁu=ve=səl=səl=dɑ̃=la=nɥi 9
  la=buʃəɑ̃=sɑ̃=il=tɔ̃=bjɛ̃=ma=za=kʁe 9
  sə=tə=nɥi=la=to=ʁε=dy=ʁɑ̃=tʁe 9
  sisə=lə=mɑ̃=ɔ̃=sa=vε=sə=ki=a=lε=sə=pase 12
  kʁwa=mwakə=ʒə=to=ʁε=sy=plje=də=pa=i=a=lε 12

  tutə=la=nɥi=nu=ta=vɔ̃=ʃεʁ=ʃe 8
  sy=pljɑ̃=djøkinə=tə=swa=ʁjɛ̃=a=ʁi=ve 9
  o=pə=ti=ma=tɛ̃=dəz=pə=ʁe 8
  ma=mɑ̃=a=kɑ̃mə=məa=pə=le=lɔ=pi=tal 10
  il=ta=vε=bjɛ̃=ʁə=ky=pe=ʁe 8
  mε=zil=nə=pu=vε=ʁjɛ̃=diʁəo=tεl=dɔ̃k=ɔ̃=sε=də=plase 13
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=dʁe=tu=ʒuʁ=la=pœʁ=kə=ʒε=y 12
  a=lɔ=pi=tal=te=tε=a=lɔ̃=ʒe=syʁ=œ̃=bʁɑ̃=kaʁ 13
  tʁo=ma=tismə=kʁa=njɛ̃ʃə=vi=lə=kase 8
  ɡʁɑ̃=fʁə=ʁə=sitə=plε=ʁə=a=ʒi 8
  mwa=ʒε=plys=kə=twa=i=si 7
  mə=mə=siʒə=tə=lə=di=pa=su=vɑ̃ 9
  ʒə=tε=mə 3

  fo=pa=kʁwaʁə=kə=sa=a=ʁi=və=kəozotʁə 9
  a=tu=lεʒə=nə=ki=ɔ̃=sy=bi=lə=ʁa=kε=tə=ʁεs=te=pa=dɑ̃=lə=si=lɑ̃sə 19

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/02/2007 23:41Lesage211

La vie nous réserve des surprises
bonnes et mauvaise
En espérant que tout s’arrangera

Amitié, Lesage211
(A)