Poeme : Pourquoi On S’est Arreter La ?

Pourquoi On S’est Arreter La ?

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

J’ai cassé avec lui
Et je sais méme pas pourquoi !
J’avais méme pas envie
Non c’est tape pas mon ce-vi
Pourtant c’est la seule qui me donné des ailes
À croire que j’étais amoureuse, ah bon tu me crois ?
Ça se voyait tant que sa ?
Pour moi, lui et moi
C’était pour la vie
Mais sans lui jai plus rien a faire de cette vie
Tu vois je dors plus, je mange plus, je mamuse plus
Et je suis pas fier de moi non plus
C’était une mauvaise passe
Et jai pas su attendre
Je ferais plus la meme erreur, je serais plus tendre
Je croyais que tattendait qu’une chose, C’est que sa casse
Pourtant t’es le seul
Qui me fait battre mon cœur
C’est pour sa que j’écris sur cette feuille
Les sentiments pour l’élue de mon cœur

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

J’étais si bien avec toi
J’te regrette déja
Loin de toi jai limpression de perdre mon temps
Je voudrais toi et moi, main dans la main dans caen
Ta pas besoin de mes calins ?
Moi si, et je réve de te voir le lendemain
Tu sais je n’aime que toi
Et je peux plus me passé de toi
Tout les 2 ensemble
Quand jy repense jen tremble
Jpréfére pleurer et te regretter, essayer de te récupéré
Dailleurs c’est ce que je fais tout les soirs
Pour que personne me voye, je suis seule dans le noir
Et qu’on continue a penser
Que jai pas de cœur
Bébé stp oublie moi cette rancœur
T’en as pas marre détre loin de moi ?
Stp viens la que je te prenne dans mes bras
En réfléchissant a nous 2
Je me dis qu’on a tout pour étre heureux
Il me faut juste ton feu vert
Je ferais pas les mémes errerus ça c’est clair

Je veux te gardé
Prés de moi baby
Je veux pas te laché
Maintenant que je tai trouvé

Et quand je vois 2 amoureux
J’ai la haine en me disant
« C’est pas juste ! sa devrait étre nous deux »
Méme si je me répéte tout le temps
Comme un oiseau qui viendrait tjs sur la méme branche
Il NOUS faut une dérniére chance
Je pense toujours la méme
Chose depuis le début
C’est que je t’aime
Et tout les jours encore plus
Dans mon royaume de réve
Mon cheri je t’es dans les veine
Je t’aime et je t’es toujours aimé
Bb stp dis moi pourquoi on s’est séparé ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi On S’est Arreter La ?

  je=veux=te=gar=dé 5
  prés=de=moi=ba=by 5
  je=veux=pas=te=la=ché 6
  main=te=nant=que=je=tai=trou=vé 8

  jai=cas=sé=a=vec=lui 6
  et=je=sais=mé=me=pas=pour=quoi 8
  ja=vais=mé=me=pas=en=vie 7
  non=cest=ta=pe=pas=mon=ce=vi 8
  pour=tant=cest=la=seule=qui=me=don=né=des=ailes 11
  à=croire=que=jé=tais=a=mou=reu=se=ah=bon=tu=me=crois 14
  ça=se=vo=yait=tant=que=sa 7
  pour=moi=lui=et=moi 5
  cé=tait=pour=la=vie 5
  mais=sans=lui=jai=plus=rien=a=faire=de=cet=te=vie 12
  tu=vois=je=dors=plus=je=mange=plus=je=ma=mu=se=plus 13
  et=je=suis=pas=fier=de=moi=non=plus 9
  cé=tait=u=ne=mau=vai=se=passe 8
  et=jai=pas=su=at=ten=dre 7
  je=fe=rais=plus=la=me=meer=reur=je=se=rais=plus=tendre 13
  je=cro=yais=que=tat=ten=dait=quune=cho=se=cest=que=sa=casse 14
  pour=tant=tes=le=seul 5
  qui=me=fait=bat=tre=mon=cœur 7
  cest=pour=sa=que=jé=cris=sur=cette=feuille 9
  les=sen=timents=pour=lé=lue=de=mon=cœur 9

  je=veux=te=gar=dé 5
  prés=de=moi=ba=by 5
  je=veux=pas=te=la=ché 6
  main=te=nant=que=je=tai=trou=vé 8

  jé=tais=si=bien=a=vec=toi 7
  jte=re=gret=te=dé=ja 6
  loin=de=toi=jai=limpres=sion=de=per=dre=mon=temps 11
  je=vou=drais=toi=et=moi=main=dans=la=main=dans=caen 12
  ta=pas=be=soin=de=mes=ca=lins 8
  moi=si=et=je=réve=de=te=voir=le=len=de=main 12
  tu=sais=je=nai=me=que=toi 7
  et=je=peux=plus=me=pas=sé=de=toi 9
  tout=les=deux=en=semble 5
  quand=jy=re=pen=se=jen=tremble 7
  jpré=fére=pleu=rer=et=te=re=gret=ter=es=sayer=de=te=ré=cu=pé=ré 17
  dailleurs=cest=ce=que=je=fais=tout=les=soirs 9
  pour=que=per=sonne=me=voye=je=suis=seu=le=dans=le=noir 13
  et=quon=con=ti=nue=a=pen=ser 8
  que=jai=pas=de=cœur 5
  bé=bé=s=t=p=ou=blie=moi=cette=ran=cœur 11
  ten=as=pas=mar=re=détre=loin=de=moi 9
  s=t=p=viens=la=que=je=te=prenne=dans=mes=bras 12
  en=ré=flé=chis=sant=a=nous=deux 8
  je=me=dis=quon=a=tout=pour=étre=heu=reux 10
  il=me=faut=jus=te=ton=feu=vert 8
  je=fe=rais=pas=les=mémes=erre=rus=ça=cest=clair 11

  je=veux=te=gar=dé 5
  prés=de=moi=ba=by 5
  je=veux=pas=te=la=ché 6
  main=te=nant=que=je=tai=trou=vé 8

  et=quand=je=vois=deux=a=mou=reux 8
  jai=la=hai=ne=en=me=di=sant 8
  cest=pas=jus=te=sa=de=vrait=étre=nous=deux 11
  méme=si=je=me=ré=pé=te=tout=le=temps 10
  commeun=oi=seau=qui=vien=drait=t=j=s=sur=la=mé=me=branche 14
  il=nous=faut=une=dér=nié=re=chance 8
  je=pen=se=tou=jours=la=mé=me 8
  cho=se=de=puis=le=dé=but 7
  cest=que=je=tai=me 5
  et=tout=les=jours=en=co=re=plus 8
  dans=mon=ro=yau=me=de=ré=ve 8
  mon=che=ri=je=tes=dans=les=veine 8
  je=taimeet=je=tes=tou=jours=ai=mé 8
  b=b=s=t=p=dis=moi=pour=quoi=on=sest=sé=pa=ré 14
 • Phonétique : Pourquoi On S’est Arreter La ?

  ʒə vø tə ɡaʁde
  pʁe də mwa babi
  ʒə vø pa tə laʃe
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

  ʒε kase avεk lɥi
  e ʒə sε memə pa puʁkwa !
  ʒavε memə pa ɑ̃vi
  nɔ̃ sε tapə pa mɔ̃ sə vi
  puʁtɑ̃ sε la sələ ki mə dɔne dεz- εlə
  a kʁwaʁə kə ʒetεz- amuʁøzə, a bɔ̃ ty mə kʁwa ?
  sa sə vwajε tɑ̃ kə sa ?
  puʁ mwa, lɥi e mwa
  setε puʁ la vi
  mε sɑ̃ lɥi ʒε plys ʁjɛ̃ a fεʁə də sεtə vi
  ty vwa ʒə dɔʁ plys, ʒə mɑ̃ʒə plys, ʒə mamyzə plys
  e ʒə sɥi pa fje də mwa nɔ̃ plys
  setε ynə movεzə pasə
  e ʒε pa sy atɑ̃dʁə
  ʒə fəʁε plys la məmə eʁœʁ, ʒə səʁε plys tɑ̃dʁə
  ʒə kʁwajε kə tatɑ̃dε kynə ʃozə, sε kə sa kasə
  puʁtɑ̃ tε lə səl
  ki mə fε batʁə mɔ̃ kœʁ
  sε puʁ sa kə ʒekʁi syʁ sεtə fœjə
  lε sɑ̃timɑ̃ puʁ lelɥ də mɔ̃ kœʁ

  ʒə vø tə ɡaʁde
  pʁe də mwa babi
  ʒə vø pa tə laʃe
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

  ʒetε si bjɛ̃ avεk twa
  ʒtə ʁəɡʁεtə deʒa
  lwɛ̃ də twa ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də pεʁdʁə mɔ̃ tɑ̃
  ʒə vudʁε twa e mwa, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ dɑ̃ kaɑ̃
  ta pa bəzwɛ̃ də mε kalɛ̃ ?
  mwa si, e ʒə ʁevə də tə vwaʁ lə lɑ̃dəmɛ̃
  ty sε ʒə nεmə kə twa
  e ʒə pø plys mə pase də twa
  tu lε døz- ɑ̃sɑ̃blə
  kɑ̃ ʒi ʁəpɑ̃sə ʒεn tʁɑ̃blə
  ʒpʁefeʁə pləʁe e tə ʁəɡʁεte, esεje də tə ʁekypeʁe
  dajœʁ sε sə kə ʒə fε tu lε swaʁ
  puʁ kə pεʁsɔnə mə vwaj, ʒə sɥi sələ dɑ̃ lə nwaʁ
  e kɔ̃ kɔ̃tinɥ a pɑ̃se
  kə ʒε pa də kœʁ
  bebe εs te pe ubli mwa sεtə ʁɑ̃kœʁ
  tɑ̃n- a pa maʁə detʁə lwɛ̃ də mwa ?
  εs te pe vjɛ̃ la kə ʒə tə pʁεnə dɑ̃ mε bʁa
  ɑ̃ ʁefleʃisɑ̃ a nu dø
  ʒə mə di kɔ̃n- a tu puʁ etʁə œʁø
  il mə fo ʒystə tɔ̃ fø vεʁ
  ʒə fəʁε pa lε meməz- eʁəʁys sa sε klεʁ

  ʒə vø tə ɡaʁde
  pʁe də mwa babi
  ʒə vø pa tə laʃe
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve

  e kɑ̃ ʒə vwa døz- amuʁø
  ʒε la-εnə ɑ̃ mə dizɑ̃
  « sε pa ʒystə ! sa dəvʁε etʁə nu døks »
  memə si ʒə mə ʁepetə tu lə tɑ̃
  kɔmə œ̃n- wazo ki vjɛ̃dʁε te ʒi εs syʁ la memə bʁɑ̃ʃə
  il nu fo ynə deʁnjeʁə ʃɑ̃sə
  ʒə pɑ̃sə tuʒuʁ la memə
  ʃozə dəpɥi lə deby
  sε kə ʒə tεmə
  e tu lε ʒuʁz- ɑ̃kɔʁə plys
  dɑ̃ mɔ̃ ʁwajomə də ʁevə
  mɔ̃ ʃəʁi ʒə tε dɑ̃ lε vεnə
  ʒə tεmə e ʒə tε tuʒuʁz- εme
  be be εs te pe di mwa puʁkwa ɔ̃ sε sepaʁe ?
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi On S’est Arreter La ?

  ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de 5
  pʁe=də=mwa=ba=bi 5
  ʒə=vø=pa=tə=la=ʃe 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=tε=tʁu=ve 8

  ʒε=ka=se=a=vεk=lɥi 6
  e=ʒə=sε=me=mə=pa=puʁ=kwa 8
  ʒa=vε=me=mə=pa=ɑ̃=vi 7
  nɔ̃=sε=ta=pə=pa=mɔ̃=sə=vi 8
  puʁ=tɑ̃=sε=lasə=lə=ki=mə=dɔ=ne=dεzεlə 10
  a=kʁwaʁə=kə=ʒe=tε=za=mu=ʁø=zə=a=bɔ̃=ty=mə=kʁwa 14
  sa=sə=vwa=j=ε=tɑ̃=kə=sa 8
  puʁ=mwa=lɥi=e=mwa 5
  se=tε=puʁ=la=vi 5
  mε=sɑ̃=lɥi=ʒε=plys=ʁjɛ̃=a=fεʁə=də=sε=tə=vi 12
  ty=vwaʒə=dɔʁ=plys=ʒə=mɑ̃=ʒə=plys=ʒə=ma=my=zə=plys 13
  e=ʒə=sɥi=pa=fje=də=mwa=nɔ̃=plys 9
  se=tε=y=nə=mo=vε=zə=pasə 8
  e=ʒε=pa=sy=a=tɑ̃=dʁə 7
  ʒə=fə=ʁε=plys=lamə=məe=ʁœʁ=ʒə=sə=ʁε=plys=tɑ̃dʁə 12
  ʒə=kʁwa=jεkə=ta=tɑ̃=dε=ky=nə=ʃo=zə=sε=kə=sa=kasə 14
  puʁ=tɑ̃=tε=lə=səl 5
  ki=mə=fε=ba=tʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  sε=puʁ=sakə=ʒe=kʁi=syʁ=sε=tə=fœjə 9
  lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=lelɥ=də=mɔ̃=kœʁ 9

  ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de 5
  pʁe=də=mwa=ba=bi 5
  ʒə=vø=pa=tə=la=ʃe 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=tε=tʁu=ve 8

  ʒe=tε=si=bj=ɛ̃=a=vεk=twa 8
  ʒtə=ʁə=ɡʁε=tə=de=ʒa 6
  lwɛ̃də=twa=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=pεʁ=dʁə=mɔ̃=tɑ̃ 11
  ʒə=vu=dʁε=twa=e=mwa=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=dɑ̃=ka=ɑ̃ 13
  ta=pa=bə=zwɛ̃=də=mε=ka=lɛ̃ 8
  mwa=si=e=ʒə=ʁe=və=də=tə=vwaʁlə=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  ty=sε=ʒə=nε=mə=kə=twa 7
  e=ʒə=pø=plys=mə=pase=də=twa 8
  tu=lε=dø=zɑ̃=sɑ̃=blə 6
  kɑ̃=ʒi=ʁə=pɑ̃=sə=ʒεn=tʁɑ̃=blə 8
  ʒpʁe=fe=ʁə=plə=ʁe=e=tə=ʁə=ɡʁε=te=e=sε=je=də=tə=ʁe=ky=pe=ʁe 19
  da=jœʁ=sεsə=kə=ʒə=fε=tu=lε=swaʁ 9
  puʁkə=pεʁ=sɔ=nə=mə=vwaj=ʒə=sɥi=sə=lə=dɑ̃=lə=nwaʁ 13
  e=kɔ̃=kɔ̃=tinɥ=a=pɑ̃=se 7
  kə=ʒε=pa=də=kœ=ʁə 6
  be=be=εsə=te=pe=u=bli=mwa=sε=tə=ʁɑ̃=kœʁ 12
  tɑ̃=na=pa=maʁə=de=tʁə=lwɛ̃=də=mwa 9
  εsə=te=pe=vjɛ̃=la=kə=ʒə=tə=pʁε=nə=dɑ̃=mε=bʁa 13
  ɑ̃=ʁe=fle=ʃi=sɑ̃=a=nu=dø 8
  ʒə=mə=di=kɔ̃=na=tu=puʁ=e=tʁə=œ=ʁø 11
  il=mə=fo=ʒys=tə=tɔ̃=fø=vεʁ 8
  ʒə=fə=ʁε=pa=lε=me=mə=ze=ʁə=ʁys=sa=sε=klεʁ 13

  ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de 5
  pʁe=də=mwa=ba=bi 5
  ʒə=vø=pa=tə=la=ʃe 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=tε=tʁu=ve 8

  e=kɑ̃=ʒə=vwa=dø=za=mu=ʁø 8
  ʒε=la-ε=nə=ɑ̃=mə=di=zɑ̃ 8
  sε=pa=ʒys=tə=sadə=vʁε=e=tʁə=nu=døks 11
  me=mə=siʒə=mə=ʁe=pe=tə=tu=lə=tɑ̃ 10
  kɔməœ̃=nwa=zo=ki=vjɛ̃=dʁε=te=ʒi=ε=sə=syʁ=la=me=mə=bʁɑ̃ʃə 15
  il=nu=fo=ynə=deʁ=nje=ʁə=ʃɑ̃sə 8
  ʒə=pɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=la=me=mə 8
  ʃo=zə=dəp=ɥi=lə=de=by 7
  sε=kə=ʒə=tε=mə 5
  e=tu=lε=ʒuʁ=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys 8
  dɑ̃=mɔ̃=ʁwa=jo=mə=də=ʁe=və 8
  mɔ̃=ʃə=ʁi=ʒə=tε=dɑ̃=lε=vεnə 8
  ʒə=tεməe=ʒə=tε=tu=ʒuʁ=zε=me 8
  be=be=εsə=te=pe=di=mwa=puʁ=kwa=ɔ̃=sε=se=pa=ʁe 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/07/2005 16:59

L'écrit contient 473 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Lily_14762

Récompense

0
0
0