Poème-France.com

Poeme : Tu Seras Encore Mon Amour Ce Soir. . .Tu Seras Encore Mon Amour Ce Soir. . .

Tu étais si charmant ce matin,
Pourquoi ce simple geste précité.
M’a fait gauchement quitter ta main,
Comment faire pour te retrouver.

Tu étais si doux sous mes mots…
N’écoutant que mon cœur en écho.
Charmant comme la lumière du jour,
Tes yeux fredonnant l’amour.

Prenant en otage mes gestes,
Faisant de moi, ton unique maîtresse.
Tes mots voyageant doucement…
Sur le chemin de mes sentiments…

Tu étais si charmant ce matin…
Pourquoi avoir quitté ta main.
Tu as pris mon esprit aussi vite,
Qu’une traînée de poudre,
Et j’espère pour toujours.

Tu sera mon Amour encore ce soir…
Lilyrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty etε si ʃaʁmɑ̃ sə matɛ̃,
puʁkwa sə sɛ̃plə ʒεstə pʁesite.
ma fε ɡoʃəmɑ̃ kite ta mɛ̃,
kɔmɑ̃ fεʁə puʁ tə ʁətʁuve.

ty etε si du su mε mo…
nekutɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- eʃo.
ʃaʁmɑ̃ kɔmə la lymjεʁə dy ʒuʁ,
tεz- iø fʁədɔnɑ̃ lamuʁ.

pʁənɑ̃ ɑ̃n- ɔtaʒə mε ʒεstə,
fəzɑ̃ də mwa, tɔ̃n- ynikə mεtʁεsə.
tε mo vwajaʒɑ̃ dusəmɑ̃…
syʁ lə ʃəmɛ̃ də mε sɑ̃timɑ̃…

ty etε si ʃaʁmɑ̃ sə matɛ̃…
puʁkwa avwaʁ kite ta mɛ̃.
ty a pʁi mɔ̃n- εspʁi osi vitə,
kynə tʁεne də pudʁə,
e ʒεspεʁə puʁ tuʒuʁ.

ty səʁa mɔ̃n- amuʁ ɑ̃kɔʁə sə swaʁ…