Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pardonne-Moi !

Poème Amour
Publié le 12/07/2012 12:05

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Lilyrose

Pardonne-Moi !

Ne m’en veux pas
De m’éloigner de toi, je voudrais ne plus t’aimer,
Je voudrais ne plus souffrir, ni à toi m’enchaîner,
… Car au fond de tes yeux je lirais des promesses,
Je serais alors tentée de fondre de tendresse !

Pardonne-moi
De mettre de la distance entre toi et moi,
De partir au loin pour échapper à tes bras.
Tu les tends pour me retenir malgré moi,
Alors que tu n’en as pas vraiment le droit !

Ne m’en veux pas
Je partirai un jour pour ne plus revenir,
Tu ne peux pas me garder, me lier à toi,
Tu souffres, tu ressens tout comme moi,
Ce qui ne deviendra qu’un beau souvenir !

Pardonne-moi
Tu m’aimeras longtemps, je le sais,
C’est cette idée qui me fait pleurer.
Tu penseras fréquemment à moi,
Tu rêveras souvent que je suis là !

Ne m’en veux pas
Tu tendras la main pour saisir la mienne,
Tu entendras ma voix t’appeler de loin,
Ton attente et ta quête seront vaines,
Tu chercheras, mais tu ne verras rien !

Pardonne-moi
De partir, de m’en aller, de tout quitter,
Je ne veux plus d’illusions me bercer,
Je m’éloigne sans cesser de t’aimer,
Dieu qu’il est difficile de tout sacrifier !

Ne m’en veux pas
De t’aimer comme je n’ai jamais aimé,
De t’aimer mais aussi de t’abandonner,
De t’aimer mais également de me résigner
A partir avec une folle envie de rester !

Pardonne-moi
De t’aimer très fort sans vraiment te le dire,
De pleurer en silence en taisant mes soupirs,
D’étouffer ma peine sous un beau sourire,
Quand tout doucement je me sens mourir !
 • Pieds Hyphénique: Pardonne-Moi !

  ne=men=veux=pas 4
  de=mé=loi=gner=de=toi=je=vou=drais=ne=plus=tai=mer 13
  je=vou=drais=ne=plus=souf=frir=ni=à=toi=men=chaî=ner 13
  car=au=fond=de=tes=yeux=je=li=rais=des=promes=ses 13
  je=se=rais=a=lors=ten=tée=de=fondre=de=ten=dres=se 13

  par=don=ne=moi 4
  de=mettre=de=la=dis=tanceen=tre=toi=et=moi 10
  de=par=tir=au=loin=pour=é=chap=per=à=tes=bras 12
  tu=les=tends=pour=me=re=te=nir=mal=gré=moi 11
  a=lors=que=tu=nen=as=pas=vraiment=le=droit 10

  ne=men=veux=pas 4
  je=par=ti=rai=un=jour=pour=ne=plus=re=ve=nir 12
  tu=ne=peux=pas=me=gar=der=me=lier=à=toi 11
  tu=souf=fres=tu=res=sens=tout=comme=moi 9
  ce=qui=ne=de=vien=dra=quun=beau=souve=nir 10

  par=don=ne=moi 4
  tu=maime=ras=long=temps=je=le=sais 8
  cest=cette=i=dée=qui=me=fait=pleu=rer 9
  tu=pense=ras=fré=quem=ment=à=moi 8
  tu=rêve=ras=sou=vent=que=je=suis=là 9

  ne=men=veux=pas 4
  tu=ten=dras=la=main=pour=sai=sir=la=mienne 10
  tu=enten=dras=ma=voix=tap=pe=ler=de=loin 10
  ton=at=tente=et=ta=quê=te=se=ront=vaines 10
  tu=cher=che=ras=mais=tu=ne=ver=ras=rien 10

  par=don=ne=moi 4
  de=par=tir=de=men=al=ler=de=tout=quit=ter 11
  je=ne=veux=plus=dillu=si=ons=me=ber=cer 10
  je=mé=loi=gne=sans=ces=ser=de=tai=mer 10
  dieu=quil=est=dif=fi=cile=de=tout=sa=cri=fier 11

  ne=men=veux=pas 4
  de=tai=mer=comme=je=nai=ja=mais=ai=mé 10
  de=tai=mer=mais=aus=si=de=ta=ban=don=ner 11
  de=tai=mer=mais=é=gale=ment=de=me=ré=si=gner 12
  a=par=tir=a=vec=une=fol=leen=vie=de=res=ter 12

  par=don=ne=moi 4
  de=tai=mer=très=fort=sans=vraiment=te=le=dire 10
  de=pleu=rer=en=silen=ceen=tai=sant=mes=sou=pirs 11
  dé=touf=fer=ma=peine=sous=un=beau=sou=rire 10
  quand=tout=dou=ce=ment=je=me=sens=mou=rir 10
 • Phonétique : Pardonne-Moi !

  nə mɑ̃ vø pa
  də melwaɲe də twa, ʒə vudʁε nə plys tεme,
  ʒə vudʁε nə plys sufʁiʁ, ni a twa mɑ̃ʃεne,
  … kaʁ o fɔ̃ də tεz- iø ʒə liʁε dε pʁɔmesə,
  ʒə səʁεz- alɔʁ tɑ̃te də fɔ̃dʁə də tɑ̃dʁεsə !

  paʁdɔnə mwa
  də mεtʁə də la distɑ̃sə ɑ̃tʁə twa e mwa,
  də paʁtiʁ o lwɛ̃ puʁ eʃape a tε bʁa.
  ty lε tɑ̃ puʁ mə ʁətəniʁ malɡʁe mwa,
  alɔʁ kə ty nɑ̃n- a pa vʁεmɑ̃ lə dʁwa !

  nə mɑ̃ vø pa
  ʒə paʁtiʁε œ̃ ʒuʁ puʁ nə plys ʁəvəniʁ,
  ty nə pø pa mə ɡaʁde, mə lje a twa,
  ty sufʁə, ty ʁəsɛ̃ tu kɔmə mwa,
  sə ki nə dəvjɛ̃dʁa kœ̃ bo suvəniʁ !

  paʁdɔnə mwa
  ty mεməʁa lɔ̃tɑ̃, ʒə lə sε,
  sε sεtə ide ki mə fε pləʁe.
  ty pɑ̃səʁa fʁekamɑ̃ a mwa,
  ty ʁεvəʁa suvɑ̃ kə ʒə sɥi la !

  nə mɑ̃ vø pa
  ty tɑ̃dʁa la mɛ̃ puʁ sεziʁ la mjεnə,
  ty ɑ̃tɑ̃dʁa ma vwa tapəle də lwɛ̃,
  tɔ̃n- atɑ̃tə e ta kεtə səʁɔ̃ vεnə,
  ty ʃεʁʃəʁa, mε ty nə veʁa ʁjɛ̃ !

  paʁdɔnə mwa
  də paʁtiʁ, də mɑ̃n- ale, də tu kite,
  ʒə nə vø plys dilyzjɔ̃ mə bεʁse,
  ʒə melwaɲə sɑ̃ sese də tεme,
  djø kil ε difisilə də tu sakʁifje !

  nə mɑ̃ vø pa
  də tεme kɔmə ʒə nε ʒamεz- εme,
  də tεme mεz- osi də tabɑ̃dɔne,
  də tεme mεz- eɡaləmɑ̃ də mə ʁeziɲe
  a paʁtiʁ avεk ynə fɔlə ɑ̃vi də ʁεste !

  paʁdɔnə mwa
  də tεme tʁε fɔʁ sɑ̃ vʁεmɑ̃ tə lə diʁə,
  də pləʁe ɑ̃ silɑ̃sə ɑ̃ tεzɑ̃ mε supiʁ,
  detufe ma pεnə suz- œ̃ bo suʁiʁə,
  kɑ̃ tu dusəmɑ̃ ʒə mə sɑ̃s muʁiʁ !
 • Pieds Phonétique : Pardonne-Moi !

  nə=mɑ̃=vø=pa 4
  də=me=lwa=ɲe=də=twaʒə=vu=dʁεnə=plys=tε=me 11
  ʒə=vu=dʁεnə=plys=su=fʁiʁ=ni=a=twa=mɑ̃=ʃε=ne 12
  kaʁ=o=fɔ̃də=tε=ziø=ʒə=li=ʁε=dε=pʁɔ=me=sə 13
  ʒə=sə=ʁε=za=lɔʁ=tɑ̃=te=də=fɔ̃dʁə=də=tɑ̃=dʁεsə 12

  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  də=mεtʁə=də=la=dis=tɑ̃=sə=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa 12
  də=paʁ=tiʁ=o=lwɛ̃=puʁ=e=ʃa=pe=a=tε=bʁa 12
  ty=lε=tɑ̃=puʁ=mə=ʁə=tə=niʁ=mal=ɡʁe=mwa 11
  a=lɔʁ=kə=ty=nɑ̃=na=pa=vʁε=mɑ̃=lə=dʁwa 11

  nə=mɑ̃=vø=pa 4
  ʒə=paʁ=ti=ʁε=œ̃=ʒuʁ=puʁ=nə=plys=ʁə=və=niʁ 12
  ty=nə=pø=pa=mə=ɡaʁ=de=mə=lj=e=a=twa 12
  ty=su=fʁə=ty=ʁə=sɛ̃=tu=kɔ=mə=mwa 10
  sə=ki=nə=də=vj=ɛ̃=dʁa=kœ̃=bo=su=və=niʁ 12

  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  ty=mε=mə=ʁa=lɔ̃=tɑ̃=ʒə=lə=sε 9
  sε=sε=tə=i=de=ki=mə=fε=plə=ʁe 10
  ty=pɑ̃=sə=ʁa=fʁe=ka=mɑ̃=a=mwa 9
  ty=ʁε=və=ʁa=su=vɑ̃=kə=ʒə=sɥi=la 10

  nə=mɑ̃=vø=pa 4
  ty=tɑ̃=dʁa=la=mɛ̃=puʁ=sε=ziʁ=la=mj=ε=nə 12
  ty=ɑ̃=tɑ̃=dʁa=ma=vwa=ta=pə=le=də=lwɛ̃ 11
  tɔ̃=na=tɑ̃=tə=e=ta=kε=tə=sə=ʁɔ̃=vε=nə 12
  ty=ʃεʁ=ʃə=ʁa=mε=ty=nə=ve=ʁa=ʁj=ɛ̃ 11

  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  də=paʁ=tiʁ=də=mɑ̃=na=le=də=tu=ki=te 11
  ʒə=nə=vø=plys=di=ly=zj=ɔ̃=mə=bεʁ=se 11
  ʒə=me=lwa=ɲə=sɑ̃=se=se=də=tε=me 10
  djø=kil=ε=di=fi=si=lə=də=tu=sa=kʁi=fje 12

  nə=mɑ̃=vø=pa 4
  də=tε=me=kɔ=mə=ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me 11
  də=tε=me=mε=zo=si=də=ta=bɑ̃=dɔ=ne 11
  də=tε=me=mε=ze=ɡalə=mɑ̃=də=mə=ʁe=zi=ɲe 12
  a=paʁ=tiʁ=a=vεk=ynə=fɔ=ləɑ̃=vi=də=ʁεs=te 12

  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  də=tε=me=tʁε=fɔʁ=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=tə=lə=di=ʁə 12
  də=plə=ʁe=ɑ̃=si=lɑ̃sə=ɑ̃=tε=zɑ̃=mε=su=piʁ 12
  de=tu=fe=ma=pε=nə=su=zœ̃=bo=su=ʁi=ʁə 12
  kɑ̃=tu=du=sə=mɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s=mu=ʁiʁ 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/07/2012 13:35Daniel

Ne m’en veux pas et pardonne moi,simplement pour te dire que l’amour c’est comme les chaussures on s’en "lace" LOL...
Amicalement......Daniel.....

Auteur de Poésie
19/09/2012 00:10Lilyrose

c’est aussi comme le vent .....lollll(pour certain)...

Auteur de Poésie
23/07/2016 18:50Apathique Phoenix

Je trouve ton écrit réussi et rythmé, et j’adore que l’on puisse l’interpréter comme on veut.