Poème-France.com

Poeme : Toi… Ma MusiqueToi… Ma Musique

Ta musique interdite, si douce, me passionne,
Ces douces notes que tu m’envoies m’embellissent,
Mon esprit se déconnecte, prolongent mes rêves,
Et rythment les battements de mon cœur.

Ta musique te ressembles, si belle, si triste,
Elle me chante ce que ton cœur n’arrive pas à me dire.
Elle vient de l’intérieur, comme les paroles de ton cœur,
Alors, je prie, silence, j’écoute ces paroles et pleure.

Un soir, devant les étoiles, je récrirais cette musique,
Celle qui te fait pleurer, celle qui te fait rêver,
Pour te rappeler ces souvenirs, ces sourires.
Elle t’enlacera de sa symphonie, tu fermeras les yeux,
Pour t’envoler en suite, dans une boréale vers les étoiles.

Mais rien ne remplacera quelques mots d’amours,
Laisse-moi te chanter tous ces mots de bonheur,
Et finir, par un je t’aime…
Little Chick

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ta myzikə ɛ̃tεʁditə, si dusə, mə pasjɔnə,
sε dusə nɔtə kə ty mɑ̃vwa mɑ̃bεllise,
mɔ̃n- εspʁi sə dekɔnεktə, pʁɔlɔ̃ʒe mε ʁεvə,
e ʁitme lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ.

ta myzikə tə ʁəsɑ̃blə, si bεllə, si tʁistə,
εllə mə ʃɑ̃tə sə kə tɔ̃ kœʁ naʁivə pa a mə diʁə.
εllə vjɛ̃ də lɛ̃teʁjœʁ, kɔmə lε paʁɔlə də tɔ̃ kœʁ,
alɔʁ, ʒə pʁi, silɑ̃sə, ʒekutə sε paʁɔləz- e plœʁə.

œ̃ swaʁ, dəvɑ̃ lεz- etwalə, ʒə ʁekʁiʁε sεtə myzikə,
sεllə ki tə fε pləʁe, sεllə ki tə fε ʁεve,
puʁ tə ʁapəle sε suvəniʁ, sε suʁiʁə.
εllə tɑ̃lasəʁa də sa sɛ̃fɔni, ty fεʁməʁa lεz- iø,
puʁ tɑ̃vɔle ɑ̃ sɥitə, dɑ̃z- ynə bɔʁealə vεʁ lεz- etwalə.

mε ʁjɛ̃ nə ʁɑ̃plasəʁa kεlk mo damuʁ,
lεsə mwa tə ʃɑ̃te tus sε mo də bɔnœʁ,
e finiʁ, paʁ œ̃ ʒə tεmə…