Poeme : Notre Silence

Notre Silence

Silence, tu as faits de mes amours un calvaire,
Pour m’isoler et faire grandir mes pleurs et mes peines.
Silence, tu me fanes la fraîcheur de mon esprit,
Pour frémir la douleur de mes cris, et aggravé ma tristesse.

Silence, quand tu es présent, l’amour se passe par le regard,
D’un douloureux bonheur, qui enlace nos cœurs.
Le silence est souffrance si, tu n’as plus rien à me dire,
Mais d’un bonheur intense quand tu me parles avec ton cœur.

Recommençons à penser, je te confierais mes secrets,
Pour t’aimer en silence, d’une souffrance sans espérance.
Et de voir venir ce jour, une nuit, d’un éternel silence,
Où nous abandonneront nos paroles, pour laisser parler notre silence.

Silence, tu fais souffrir mon amie, elle pleure de ta parole,
Apporte lui une caresse, et donne lui un peu d’amour.
Et dis moi, mon amie que tu comprends ma langue,
Même si tes mots viennent du silence.

Ce silence quand tu lis mes poèmes, retrace mes insomnies,
C’est le silence de la solitude, de ces nuits sans sommeil.
Je voulais que tu fasses demi-tour, juste par amour, car,
Je n’aurais jamais pleuré, si je ne t’avais pas regardé en silence.

J’aime ton silence, allonge toi, laisse-le parler et nous ensorceler,
Ecoutons-le vivre !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Notre Silence

  si=len=ce=tu=as=faits=de=mes=a=mours=un=cal=vai=re 14
  pour=mi=so=ler=et=fai=re=gran=dir=mes=pleurs=et=mes=pei=nes 15
  si=len=ce=tu=me=fa=nes=la=fraî=cheur=de=mon=es=prit 14
  pour=fré=mir=la=dou=leur=de=mes=cris=et=ag=gra=vé=ma=tris=tesse 16

  silen=ce=quand=tu=es=pré=sent=la=mour=se=pas=se=par=le=re=gard 16
  dun=dou=lou=reux=bon=heur=qui=en=la=ce=nos=cœurs 12
  le=si=len=ce=est=souf=fran=ce=si=tu=nas=plus=rien=à=me=dire 16
  mais=dun=bon=heur=in=ten=se=quand=tu=me=par=les=a=vec=ton=cœur 16

  re=com=men=çons=à=pen=ser=je=te=con=fie=rais=mes=se=crets 15
  pour=tai=mer=en=si=len=ce=du=ne=souf=fran=ce=sans=es=pé=rance 16
  et=de=voir=ve=nir=ce=jour=u=ne=nuit=dun=é=ter=nel=si=lence 16
  où=nous=a=ban=donne=ront=nos=pa=ro=les=pour=lais=ser=par=ler=no=tre=si=lence 19

  silen=ce=tu=fais=souf=frir=mon=a=mie=el=le=pleu=re=de=ta=pa=role 17
  ap=porte=lui=u=ne=ca=res=se=et=don=ne=lui=un=peu=da=mour 16
  et=dis=moi=mon=a=mie=que=tu=com=prends=ma=lan=gue 13
  mê=me=si=tes=mots=vien=nent=du=si=len=ce 11

  ce=silen=ce=quand=tu=lis=mes=po=è=mes=re=tra=ce=mes=in=som=nies 17
  cest=le=silen=ce=de=la=so=li=tu=de=de=ces=nuits=sans=som=meil 16
  je=vou=lais=que=tu=fas=ses=de=mi=tour=jus=te=par=a=mour=car 16
  je=nau=rais=ja=mais=pleu=ré=si=je=ne=ta=vais=pas=re=gar=dé=en=si=lence 19

  jaime=ton=si=len=ce=al=lon=ge=toi=lais=se=le=par=ler=et=nous=en=sor=ce=ler 20
  ecou=tons=le=vi=vre 5
 • Phonétique : Notre Silence

  silɑ̃sə, ty a fε də mεz- amuʁz- œ̃ kalvεʁə,
  puʁ mizɔle e fεʁə ɡʁɑ̃diʁ mε plœʁz- e mε pεnə.
  silɑ̃sə, ty mə fanə la fʁεʃœʁ də mɔ̃n- εspʁi,
  puʁ fʁemiʁ la dulœʁ də mε kʁi, e aɡʁave ma tʁistεsə.

  silɑ̃sə, kɑ̃ ty ε pʁezɑ̃, lamuʁ sə pasə paʁ lə ʁəɡaʁ,
  dœ̃ duluʁø bɔnœʁ, ki ɑ̃lasə no kœʁ.
  lə silɑ̃sə ε sufʁɑ̃sə si, ty na plys ʁjɛ̃ a mə diʁə,
  mε dœ̃ bɔnœʁ ɛ̃tɑ̃sə kɑ̃ ty mə paʁləz- avεk tɔ̃ kœʁ.

  ʁəkɔmɑ̃sɔ̃z- a pɑ̃se, ʒə tə kɔ̃fjəʁε mε sεkʁε,
  puʁ tεme ɑ̃ silɑ̃sə, dynə sufʁɑ̃sə sɑ̃z- εspeʁɑ̃sə.
  e də vwaʁ vəniʁ sə ʒuʁ, ynə nɥi, dœ̃n- etεʁnεl silɑ̃sə,
  u nuz- abɑ̃dɔnəʁɔ̃ no paʁɔlə, puʁ lεse paʁle nɔtʁə silɑ̃sə.

  silɑ̃sə, ty fε sufʁiʁ mɔ̃n- ami, εllə plœʁə də ta paʁɔlə,
  apɔʁtə lɥi ynə kaʁεsə, e dɔnə lɥi œ̃ pø damuʁ.
  e di mwa, mɔ̃n- ami kə ty kɔ̃pʁɑ̃ ma lɑ̃ɡ,
  mεmə si tε mo vjεne dy silɑ̃sə.

  sə silɑ̃sə kɑ̃ ty li mε pɔεmə, ʁətʁasə mεz- ɛ̃sɔmni,
  sε lə silɑ̃sə də la sɔlitydə, də sε nɥi sɑ̃ sɔmεj.
  ʒə vulε kə ty fasə dəmi tuʁ, ʒystə paʁ amuʁ, kaʁ,
  ʒə noʁε ʒamε pləʁe, si ʒə nə tavε pa ʁəɡaʁde ɑ̃ silɑ̃sə.

  ʒεmə tɔ̃ silɑ̃sə, alɔ̃ʒə twa, lεsə lə paʁle e nuz- ɑ̃sɔʁsəle,
  əkutɔ̃ lə vivʁə !
 • Syllabes Phonétique : Notre Silence

  si=lɑ̃=sə=ty=a=fεdə=mε=za=muʁ=zœ̃=kal=vεʁə 12
  puʁ=mi=zɔ=le=e=fεʁə=ɡʁɑ̃=diʁ=mε=plœʁ=ze=mεpεnə 12
  si=lɑ̃sə=ty=mə=fa=nə=la=fʁε=ʃœʁ=də=mɔ̃=nεs=pʁi 13
  puʁ=fʁe=miʁ=la=du=lœʁ=də=mε=kʁi=e=a=ɡʁa=ve=ma=tʁistεsə 15

  si=lɑ̃sə=kɑ̃=ty=ε=pʁe=zɑ̃=la=muʁ=sə=pa=sə=paʁ=lə=ʁə=ɡaʁ 16
  dœ̃=du=lu=ʁø=bɔ=nœʁ=ki=ɑ̃=la=sə=no=kœʁ 12
  lə=si=lɑ̃səε=su=fʁɑ̃=sə=si=ty=na=plys=ʁjɛ̃=a=mə=diʁə 14
  mε=dœ̃=bɔ=nœʁ=ɛ̃=tɑ̃sə=kɑ̃=ty=mə=paʁ=lə=za=vεk=tɔ̃=kœʁ 15

  ʁə=kɔ=mɑ̃=sɔ̃=za=pɑ̃se=ʒə=tə=kɔ̃=fjə=ʁε=mε=sε=kʁε 14
  puʁ=tε=me=ɑ̃=si=lɑ̃sə=dy=nə=su=fʁɑ̃=sə=sɑ̃=zεs=pe=ʁɑ̃sə 15
  e=də=vwaʁvə=niʁ=sə=ʒuʁ=y=nə=nɥi=dœ̃=ne=tεʁ=nεl=si=lɑ̃sə 15
  u=nu=za=bɑ̃=dɔnə=ʁɔ̃=no=pa=ʁɔ=lə=puʁ=lε=se=paʁ=le=nɔ=tʁə=si=lɑ̃sə 19

  si=lɑ̃sə=ty=fε=su=fʁiʁ=mɔ̃=na=mi=εl=lə=plœ=ʁə=də=ta=pa=ʁɔlə 17
  a=pɔʁtə=lɥi=y=nə=ka=ʁε=sə=e=dɔ=nə=lɥi=œ̃=pø=da=muʁ 16
  e=di=mwa=mɔ̃=na=mi=kə=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=ma=lɑ̃ɡ 12
  mε=mə=si=tε=mo=vj=ε=ne=dy=si=lɑ̃=sə 12

  sə=si=lɑ̃sə=kɑ̃=ty=li=mε=pɔ=ε=mə=ʁə=tʁa=sə=mε=zɛ̃=sɔm=ni 17
  sεlə=si=lɑ̃=sə=də=la=sɔ=li=ty=də=də=sε=nɥi=sɑ̃=sɔ=mεj 16
  ʒə=vu=lεkə=ty=fa=sə=də=mi=tuʁ=ʒys=tə=paʁ=a=muʁ=kaʁ 15
  ʒə=no=ʁε=ʒa=mεplə=ʁe=si=ʒə=nə=ta=vε=pa=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=si=lɑ̃sə 18

  ʒεmə=tɔ̃=si=lɑ̃=sə=a=lɔ̃=ʒə=twa=lε=sə=lə=paʁ=le=e=nu=zɑ̃=sɔʁ=sə=le 20
  ə=ku=tɔ̃=lə=vi=vʁə 6

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/09/2004 00:00Noir_Désir

magnifique ! Rien à ajouter, rien à enlever ! Vraiment sublime !
je crois que je devrais même te remericer d’avoir écrit quelque chose d’aussi beau et de nous le faire partager !
merci

Auteur de Poésie
20/09/2004 00:00Bibi_16029

un tout ptit commentaire: c’est beau!