Poème-France.com

Poeme : Ma PeurMa Peur

Chaque soir,
J’ai peur que tu perdes espoir.
Chaque nuit,
J’ai peur que tu m’oublies.

Je souffre de cette incurable douleur,
Celle qui me fait peur,
Celle qui est au fond de mon cœur.
J’ai trop peur,
Trop peur de perdre ta vie.

Je m’enfuis, je pleure toutes ces nuits,
J’ai peur de ne savoir comment t’aimer.
Cette peur là, je l’affronte,
Je la ressens chaque instant,

J’aime quand tu dors,
Quand tu pleures dans tes draps,
Voir tes larmes mouiller ta jolie bouche.
Entendre flotter ta respiration sous ces draps.
Là je n’ai plus peur,
Je respire ton bonheur.

Tu es un ange qui a peur,
Peur de ces pleures, viens,
Viens dans mon cœur,
Tu auras un peu moins peur.

J’ai peur de toi,
J’ai peur de le dire encore une fois,
Mais, je t’aime mon amie.
Little Chick

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə swaʁ,
ʒε pœʁ kə ty pεʁdəz- εspwaʁ.
ʃakə nɥi,
ʒε pœʁ kə ty mubli.

ʒə sufʁə də sεtə ɛ̃kyʁablə dulœʁ,
sεllə ki mə fε pœʁ,
sεllə ki εt- o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ.
ʒε tʁo pœʁ,
tʁo pœʁ də pεʁdʁə ta vi.

ʒə mɑ̃fɥi, ʒə plœʁə tutə sε nɥi,
ʒε pœʁ də nə savwaʁ kɔmɑ̃ tεme.
sεtə pœʁ la, ʒə lafʁɔ̃tə,
ʒə la ʁəsɛ̃ ʃakə ɛ̃stɑ̃,

ʒεmə kɑ̃ ty dɔʁ,
kɑ̃ ty plœʁə dɑ̃ tε dʁa,
vwaʁ tε laʁmə- muje ta ʒɔli buʃə.
ɑ̃tɑ̃dʁə flɔte ta ʁεspiʁasjɔ̃ su sε dʁa.
la ʒə nε plys pœʁ,
ʒə ʁεspiʁə tɔ̃ bɔnœʁ.

ty ε œ̃n- ɑ̃ʒə ki a pœʁ,
pœʁ də sε plœʁə, vjɛ̃,
vjɛ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ty oʁaz- œ̃ pø mwɛ̃ pœʁ.

ʒε pœʁ də twa,
ʒε pœʁ də lə diʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
mε, ʒə tεmə mɔ̃n- ami.