Poème-France.com

Poeme : Parle-MoiParle-Moi

Aujourd’hui, un jour de Février,
Tu n’es pas la pour me parler
Pas la non plus pour me faire rêver
Non, tu n’est pas la
Pas la pour me prêter ton bonheur.
Parle-moi
Enlève ce manteau, donne-moi de ta chaleur,
Juste un peu de ta présence.
Parle-moi
Parle-moi de ma triste vie,
Et de ton triste bonheur,
Je t’écoute,
J’attends cet instant, qui me fera pleuré
Demain tu ne seras plus là,
Je pleure déjà, je penserais à toi,
Mais rassure moi
Parle-moi
Dis-moi que tu reviendras vite,
Que tu seras là
Pour qu’enfin j’arrête de pleurer…
Little Chick

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi, œ̃ ʒuʁ də fevʁje,
ty nε pa la puʁ mə paʁle
pa la nɔ̃ plys puʁ mə fεʁə ʁεve
nɔ̃, ty nε pa la
pa la puʁ mə pʁεte tɔ̃ bɔnœʁ.
paʁlə mwa
ɑ̃lεvə sə mɑ̃to, dɔnə mwa də ta ʃalœʁ,
ʒystə œ̃ pø də ta pʁezɑ̃sə.
paʁlə mwa
paʁlə mwa də ma tʁistə vi,
e də tɔ̃ tʁistə bɔnœʁ,
ʒə tekutə,
ʒatɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃, ki mə fəʁa pləʁe
dəmɛ̃ ty nə səʁa plys la,
ʒə plœʁə deʒa, ʒə pɑ̃səʁεz- a twa,
mε ʁasyʁə mwa
paʁlə mwa
di mwa kə ty ʁəvjɛ̃dʁa vitə,
kə ty səʁa la
puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒaʁεtə də pləʁe…