Poème-France.com

Poeme : Poésie De La NuitPoésie De La Nuit

Encore une nuit, ou bien seul dans ces draps,
Tombe une pluie de mes yeux sur mon bras,
Comme à chaque insomnie je compose malgrès moi,
De nouvelles poésies dans un bien triste état.

Au couché du soleil quand le ciel s’obscurcit,
Mes pensées font de même et mon cœur s’affaiblit,
Pour libérer ma peine dissimulée depuis,
Qu’avec toi le sommeil sans un mot est partit.

Et sur mon bras ruisselle les larmes de ma peine,
Comme une plume égarée par le vent dans les airs,
Déposant avec elles tous les maux de ma haine,
Sur une page de cahier tout en rimes et en vers.

Plus mes pages se noircissent, plus mes yeux en rougissent,
Ce n’est point de fatigue ça serait trop facile,
Car plus mes yeux rougissent, plus mes pages se noircissent,
Ce n’est point une intrigue, c’est bien plus difficile.

C’est au levé du jour quand le ciel s’éclaircie,
Que l’emprise de la nuit et de mon insomnie,
Se dissipe sans un bruit vers un monde endormit,
Comme les étoiles autour de la lune qui a fuit.

Mais la trève sera brève pour reprendre mes esprits,
Si les jours se succèdent alors les nuits aussi,
Ni d’épées ni de glaives, juste des poésies,
Pour me venir en aide, contre mes insomnies.

Si les mots sont une arme qu’ils me prennent en otage,
Que ces vers nous alarment comme le ferait l’orage,
Qu’à verser trop de larmes et crier tant de rage,
Rien n’auras plus de charme que de les mettres en pages.

Bien que riment mes vers, à quoi rimes ma vie,
Sans sommeil, sans envies, sombrer dans la folie,
Que j’exprime au travers de tristes poésies,
Poésies d’insomnies, poésies de la nuit.
Lols

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə nɥi, u bjɛ̃ səl dɑ̃ sε dʁa,
tɔ̃bə ynə plɥi də mεz- iø syʁ mɔ̃ bʁa,
kɔmə a ʃakə ɛ̃sɔmni ʒə kɔ̃pozə malɡʁε mwa,
də nuvεllə pɔezi dɑ̃z- œ̃ bjɛ̃ tʁistə eta.

o kuʃe dy sɔlεj kɑ̃ lə sjεl sɔpskyʁsi,
mε pɑ̃se fɔ̃ də mεmə e mɔ̃ kœʁ safεbli,
puʁ libeʁe ma pεnə disimyle dəpɥi,
kavεk twa lə sɔmεj sɑ̃z- œ̃ mo ε paʁti.

e syʁ mɔ̃ bʁa ʁɥisεllə lε laʁmə- də ma pεnə,
kɔmə ynə plymə eɡaʁe paʁ lə vɑ̃ dɑ̃ lεz- εʁ,
depozɑ̃ avεk εllə tus lε mo də ma-εnə,
syʁ ynə paʒə də kaje tut- ɑ̃ ʁiməz- e ɑ̃ vεʁ.

plys mε paʒə sə nwaʁsise, plys mεz- iøz- ɑ̃ ʁuʒise,
sə nε pwɛ̃ də fatiɡ sa səʁε tʁo fasilə,
kaʁ plys mεz- iø ʁuʒise, plys mε paʒə sə nwaʁsise,
sə nε pwɛ̃ ynə ɛ̃tʁiɡ, sε bjɛ̃ plys difisilə.

sεt- o ləve dy ʒuʁ kɑ̃ lə sjεl seklεʁsi,
kə lɑ̃pʁizə də la nɥi e də mɔ̃n- ɛ̃sɔmni,
sə disipə sɑ̃z- œ̃ bʁɥi vεʁz- œ̃ mɔ̃də ɑ̃dɔʁmi,
kɔmə lεz- etwaləz- otuʁ də la lynə ki a fɥi.

mε la tʁεvə səʁa bʁεvə puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə mεz- εspʁi,
si lε ʒuʁ sə syksεde alɔʁ lε nɥiz- osi,
ni depe ni də ɡlεvə, ʒystə dε pɔezi,
puʁ mə vəniʁ ɑ̃n- εdə, kɔ̃tʁə mεz- ɛ̃sɔmni.

si lε mo sɔ̃t- ynə aʁmə kil mə pʁεne ɑ̃n- ɔtaʒə,
kə sε vεʁ nuz- alaʁme kɔmə lə fəʁε lɔʁaʒə,
ka vεʁse tʁo də laʁməz- e kʁje tɑ̃ də ʁaʒə,
ʁjɛ̃ noʁa plys də ʃaʁmə kə də lε mεtʁəz- ɑ̃ paʒə.

bjɛ̃ kə ʁime mε vεʁ, a kwa ʁimə ma vi,
sɑ̃ sɔmεj, sɑ̃z- ɑ̃vi, sɔ̃bʁe dɑ̃ la fɔli,
kə ʒεkspʁimə o tʁavεʁ də tʁistə pɔezi,
pɔezi dɛ̃sɔmni, pɔezi də la nɥi.