Poeme : Un Endroit À L’envers

Un Endroit À L’envers

Il existe un endroit ou tout est à l’envers,
Meme si l’on est adroit, rien n’y fait l’on s’y perd,
On pense pouvoir le faire, tout remettre à l’endroit,
Mais pour ces quelques vers on en a pas le droit.
Si rien est à l’endroit ou l’on voudrait qu’se soit,
A passer au travers, à se mettre a l’envers,
Jamais rien n’y fera si tu veux rester droit,
Surtout pas s’en défaire a l’aide de quelques verres.
Cet endroit est a toi et personne n’a le droit,
D’y oter ces mystères qui ont tant a y faire,
Pour que tu sois seul roi de ce royaume sans lois,
Qui t’aide a rester fier hivers après hivers.
Ce lieu qui m’est si cher, n’abrite pas la foi,
Que certains salueraient par un signe de croix,
Mais il est un enfer pour qui ne saurait pas,
Affronter ses pensées, ou faire ses propres choix.
Les sentiments de haine, d’amour et d’amitié,
Les questions les réponses, mensonges et vérités,
Comme le ferait les ronces, l’henvaïssent a jamais,
Nous laissant comme graines dans un champ dévasté.
Meme si ça en a l’air, et que certains le croient,
Ce ne sont pas des vers sans endroit sans envers,
Mais pour cet univers si mysterieux pour moi,
Un texte plus adroit, je n’aurais su le faire.

Lols
23 Octobre 2009, Vancouver BC, Canada

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Endroit À L’envers

  il=exis=te=un=en=droit=ou=tout=est=à=len=vers 12
  me=me=si=lon=est=a=droit=rien=ny=fait=lon=sy=perd 13
  on=pense=pou=voir=le=fai=re=tout=re=met=treà=len=droit 13
  mais=pour=ces=quel=ques=vers=on=en=a=pas=le=droit 12
  si=rien=est=à=len=droit=ou=lon=vou=drait=quse=soit 12
  a=pas=ser=au=tra=vers=à=se=mettre=a=len=vers 12
  ja=mais=rien=ny=fe=ra=si=tu=veux=res=ter=droit 12
  sur=tout=pas=sen=dé=fairea=lai=de=de=quel=ques=verres 12
  cet=en=droit=est=a=toi=et=per=sonne=na=le=droit 12
  dy=o=ter=ces=mys=tères=qui=ont=tant=a=y=faire 12
  pour=que=tu=sois=seul=roi=de=ce=ro=yaume=sans=lois 12
  qui=taide=a=res=ter=fier=hi=vers=a=près=hi=vers 12
  ce=lieu=qui=mest=si=cher=na=bri=te=pas=la=foi 12
  que=cer=tains=sa=lue=raient=par=un=si=gne=de=croix 12
  mais=il=est=un=en=fer=pour=qui=ne=sau=rait=pas 12
  af=fron=ter=ses=pen=sées=ou=faire=ses=pro=pres=choix 12
  les=sen=timents=de=hai=ne=da=mour=et=da=mi=tié 12
  les=ques=tions=les=ré=ponses=men=son=ges=et=vé=ri=tés 13
  comme=le=fe=rait=les=ron=ces=lhen=vaïs=sent=a=ja=mais 13
  nous=lais=sant=comme=grai=nes=dans=un=champ=dé=vas=té 12
  me=me=si=ça=en=a=lair=et=que=cer=tains=le=croient 13
  ce=ne=sont=pas=des=vers=sans=en=droit=sans=en=vers 12
  mais=pour=cet=u=ni=vers=si=mys=te=rieux=pour=moi 12
  un=tex=te=plus=a=droit=je=nau=rais=su=le=faire 12

  lols 1
  vingt=trois=oc=tobre=deux=mille=neuf=van=cou=ver=b=c=ca=na=da 15
 • Phonétique : Un Endroit À L’envers

  il εɡzistə œ̃n- ɑ̃dʁwa u tut- εt- a lɑ̃vεʁ,
  məmə si lɔ̃n- εt- adʁwa, ʁjɛ̃ ni fε lɔ̃ si pεʁ,
  ɔ̃ pɑ̃sə puvwaʁ lə fεʁə, tu ʁəmεtʁə a lɑ̃dʁwa,
  mε puʁ sε kεlk vεʁz- ɔ̃n- ɑ̃n- a pa lə dʁwa.
  si ʁjɛ̃ εt- a lɑ̃dʁwa u lɔ̃ vudʁε ksə swa,
  a pase o tʁavεʁ, a sə mεtʁə a lɑ̃vεʁ,
  ʒamε ʁjɛ̃ ni fəʁa si ty vø ʁεste dʁwa,
  syʁtu pa sɑ̃ defεʁə a lεdə də kεlk veʁə.
  sεt ɑ̃dʁwa εt- a twa e pεʁsɔnə na lə dʁwa,
  di ɔte sε mistεʁə ki ɔ̃ tɑ̃ a i fεʁə,
  puʁ kə ty swa səl ʁwa də sə ʁwajomə sɑ̃ lwa,
  ki tεdə a ʁεste fje ivεʁz- apʁεz- ivεʁ.
  sə ljø ki mε si ʃεʁ, nabʁitə pa la fwa,
  kə sεʁtɛ̃ salɥəʁε paʁ œ̃ siɲə də kʁwa,
  mεz- il εt- œ̃n- ɑ̃fe puʁ ki nə soʁε pa,
  afʁɔ̃te sε pɑ̃se, u fεʁə sε pʁɔpʁə- ʃwa.
  lε sɑ̃timɑ̃ də-εnə, damuʁ e damitje,
  lε kεstjɔ̃ lε ʁepɔ̃sə, mɑ̃sɔ̃ʒəz- e veʁite,
  kɔmə lə fəʁε lε ʁɔ̃sə, lɑ̃vajse a ʒamε,
  nu lεsɑ̃ kɔmə ɡʁεnə dɑ̃z- œ̃ ʃɑ̃ devaste.
  məmə si sa ɑ̃n- a lεʁ, e kə sεʁtɛ̃ lə kʁwae,
  sə nə sɔ̃ pa dε vεʁ sɑ̃z- ɑ̃dʁwa sɑ̃z- ɑ̃vεʁ,
  mε puʁ sεt ynive si mistəʁjø puʁ mwa,
  œ̃ tεkstə plysz- adʁwa, ʒə noʁε sy lə fεʁə.

  lɔl
  vɛ̃t- tʁwaz- ɔktɔbʁə dø milə nəf, vɑ̃kuve be se, kanada
 • Syllabes Phonétique : Un Endroit À L’envers

  il=εɡ=zistə=œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=tu=tε=ta=lɑ̃=vεʁ 12
  mə=mə=si=lɔ̃=nε=ta=dʁwa=ʁjɛ̃=ni=fε=lɔ̃=si=pεʁ 13
  ɔ̃=pɑ̃sə=pu=vwaʁ=lə=fεʁə=tu=ʁə=mε=tʁəa=lɑ̃=dʁwa 12
  mε=puʁ=sε=kεl=kə=vεʁ=zɔ̃=nɑ̃=na=pa=lə=dʁwa 12
  si=ʁjɛ̃=ε=ta=lɑ̃=dʁwa=u=lɔ̃=vu=dʁε=ksə=swa 12
  a=pase=o=tʁa=vεʁ=a=sə=mε=tʁə=a=lɑ̃=vεʁ 12
  ʒa=mε=ʁjɛ̃=ni=fə=ʁa=si=ty=vø=ʁεs=te=dʁwa 12
  syʁ=tu=pa=sɑ̃=de=fεʁəa=lε=də=də=kεl=kə=ve=ʁə 13
  sεt=ɑ̃=dʁwa=ε=ta=twa=e=pεʁ=sɔnə=na=lə=dʁwa 12
  di=ɔ=te=sε=mis=tεʁə=ki=ɔ̃=tɑ̃=a=i=fεʁə 12
  puʁ=kə=ty=swa=səl=ʁwadə=sə=ʁwa=jo=mə=sɑ̃=lwa 12
  ki=tεdə=a=ʁεs=te=fje=i=vεʁ=za=pʁε=zi=vεʁ 12
  sə=ljø=ki=mε=si=ʃεʁ=na=bʁi=tə=pa=la=fwa 12
  kə=sεʁ=tɛ̃=sal=ɥə=ʁε=paʁ=œ̃=si=ɲə=də=kʁwa 12
  mε=zil=ε=tœ̃=nɑ̃=fe=puʁ=ki=nə=so=ʁε=pa 12
  a=fʁɔ̃=te=sε=pɑ̃se=u=fε=ʁə=sε=pʁɔ=pʁə=ʃwa 12
  lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=də-εnə=da=muʁ=e=da=mi=tje 12
  lε=kεs=tjɔ̃=lε=ʁe=pɔ̃sə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ze=ve=ʁi=te 13
  kɔmə=lə=fə=ʁε=lε=ʁɔ̃=sə=lɑ̃=vaj=se=a=ʒa=mε 13
  nu=lε=sɑ̃=kɔ=mə=ɡʁεnə=dɑ̃=zœ̃=ʃɑ̃=de=vas=te 12
  mə=mə=si=sa=ɑ̃=na=lεʁ=e=kə=sεʁ=tɛ̃lə=kʁwa 12
  sə=nə=sɔ̃=pa=dε=vεʁ=sɑ̃=zɑ̃=dʁwa=sɑ̃=zɑ̃=vεʁ 12
  mε=puʁ=sεt=y=ni=veʁ=si=mis=tə=ʁjø=puʁ=mwa 12
  œ̃=tεk=stə=plys=za=dʁwa=ʒə=no=ʁε=sy=lə=fεʁə 12

  lɔl 1
  vɛ̃t=tʁwa=zɔk=tɔbʁə=dø=mi=lə=nəf=vɑ̃=ku=ve=be=se=ka=na=da 16

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/12/2011 00:19Moz

Beau poéme
Amicalement Moz...

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/12/2011 22:41

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lols