Poème-France.com

Poeme : Cha AlorsCha Alors

Passant devant
Un magasin vendant
De l’électro ménager
Et des postes de télé
Avec ma maîtresse SDF
Qu’elle ne fut ma surprise
D’entendre que l’on m’allait
M’implanter une puce électronique
Pour connaître mes déplacements
Moi le chat de gouttière
Lors de mes chaleurs
J’allais être pisté
Fini de mon indépendance
Mais le plus dur
Pour celle qui me couvre
De ses caresses et de ses baisers
Allait être taxée
Elle qui faisait la diète
Pour me donner des subsits
N’avait même pas 6O euros
Pour me conduire chez le véto
Elle s’en prendrait 760 euros
Dommage qu’ils n’aient pas pensé
À mettre des puces
Ou des bracelets électroniques
À leur progéniture
Je sens que bientôt
C’est pas en Jeanne d’Arc
Que je vais me transformer
Mais en chat botté
Je vais chausser mes bottes de sept lieues
Et les envoyer pas à Bergerac
Car j’ai la niaque.
Iris1950

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pasɑ̃ dəvɑ̃
œ̃ maɡazɛ̃ vɑ̃dɑ̃
də lelεktʁo menaʒe
e dε pɔstə də tele
avεk ma mεtʁεsə εs de εf
kεllə nə fy ma syʁpʁizə
dɑ̃tɑ̃dʁə kə lɔ̃ malε
mɛ̃plɑ̃te ynə pysə elεktʁɔnikə
puʁ kɔnεtʁə mε deplasəmɑ̃
mwa lə ʃa də ɡutjεʁə
lɔʁ də mε ʃalœʁ
ʒalεz- εtʁə piste
fini də mɔ̃n- ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə
mε lə plys dyʁ
puʁ sεllə ki mə kuvʁə
də sε kaʁesəz- e də sε bεze
alε εtʁə takse
εllə ki fəzε la djεtə
puʁ mə dɔne dε sybsi
navε mεmə pa siz- o əʁo
puʁ mə kɔ̃dɥiʁə ʃe lə veto
εllə sɑ̃ pʁɑ̃dʁε sεt sɑ̃ swasɑ̃tə əʁo
dɔmaʒə kil nε pa pɑ̃se
a mεtʁə dε pysə
u dε bʁasəlεz- elεktʁɔnik
a lœʁ pʁɔʒenityʁə
ʒə sɑ̃s kə bjɛ̃to
sε pa ɑ̃ ʒanə daʁk
kə ʒə vε mə tʁɑ̃sfɔʁme
mεz- ɑ̃ ʃa bɔte
ʒə vε ʃose mε bɔtə də sεt ljø
e lεz- ɑ̃vwaje pa a bεʁʒəʁak
kaʁ ʒε la njakə.