Poème-France.com

Poeme : Toute Seule Dans Ce MondeToute Seule Dans Ce Monde

Je suis là
Je suis seule
Loin de toi

Tu es parti
Avec mon cœur

Je me réfugie
Dans ce qui me reste de vie

Là où tu n’es plus
Là où mon esprit a vu

Que tout l’enjeu est l’amour
De ses amis et de sa famille

Je veux vous dire que je vous aime
Je veux vous donner du baume au cœur
Même si je ne vous connais pas…
Love

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi la
ʒə sɥi sələ
lwɛ̃ də twa

ty ε paʁti
avεk mɔ̃ kœʁ

ʒə mə ʁefyʒi
dɑ̃ sə ki mə ʁεstə də vi

la u ty nε plys
la u mɔ̃n- εspʁi a vy

kə tu lɑ̃ʒø ε lamuʁ
də sεz- amiz- e də sa famijə

ʒə vø vu diʁə kə ʒə vuz- εmə
ʒə vø vu dɔne dy bomə o kœʁ
mεmə si ʒə nə vu kɔnε pa…