Poème-France.com

Poeme : SoufrirSoufrir

Je suis derriére toi et je ne demande qu’un signe d’amour, un seul… pk tu ne fais ressortir que ta mechanssettée quand ty es fasse a moi… je ne veux que ton bien et toi tu ne veux que mon malheur… tu ris de ma souffrance… rien ne te frolle lesprit, il ny a que toi qui compte… je n’es cas crever sa ne sera aps plus mal… tu me fais des coup en rats… tu ne t’avou meme pas, tu preferes me mentir encors plus… et pour te defendre fasse a la vérité tu mm’engeule… c’est une habitude chez toi…
Loveuseofromain

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi dəʁjeʁə twa e ʒə nə dəmɑ̃də kœ̃ siɲə damuʁ, œ̃ səl… pe ka ty nə fε ʁəsɔʁtiʁ kə ta mεʃɑ̃sεte kɑ̃ ti ε fasə a mwa… ʒə nə vø kə tɔ̃ bjɛ̃ e twa ty nə vø kə mɔ̃ malœʁ… ty ʁis də ma sufʁɑ̃sə… ʁjɛ̃ nə tə fʁɔlə lεspʁi, il ni a kə twa ki kɔ̃tə… ʒə nε ka kʁəve sa nə səʁa aps plys mal… ty mə fε dε ku ɑ̃ ʁa… ty nə tavu məmə pa, ty pʁəfəʁə mə mɑ̃tiʁ ɑ̃kɔʁ plys… e puʁ tə dəfɑ̃dʁə fasə a la veʁite ty mɑ̃ʒələ… sεt- ynə-abitydə ʃe twa…