Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 24/06/2004 00:00

L'écrit contient 364 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Loveuseofromain

Je T’Aime

Comment pourais-je vivre à present sans toi pour illuminer chacune des mes journées, de pensées et de mes nuits ?
Comment aurais-je pu vivre sans ne t’avoir jammais apercu pour faire de ce coup de foudre autre chose que ce qu’il en n’est à present ? ?
La vie est un grand jeu de hasard qui parfois fait que l’on passe à côtés d’une chose magique qui nous glissse entre les doits sans que l’on est le temps de l’aqgripper.
Pour moi ce n’est point le cas, j’ai eu le temps de t’attraper avant que tu ne puisse m’echapper.
Tu es ce raillon, ce frisson qui passe a chaque foi que tu me regarde,
Tu es le soleil de mon cœur celui qui l’illumine quand il pleure,
Ma vie n’a plus de sens sans toi je perds le contrôle de moi même et je meurs aussitôt.
Je ne peux même pas m’imaginer la douleur que j’aurais tout au fond de moi à jammais si en ce jour tu me quittais.
Si la vie est bien un jeu alors je veux jouer toute ma vie et jusqu’à la fin des temps mais maleureusement comme à toutes choses bonne il y a une fin parfois belle parfois male seul le mettre peux en decider.
En tout cas à present je ne vis que pour ton bonheur et si ton bonheur est de me perdre tu me perdras mais sache qu’à jammais toi gravé dans mon cœur.
Si ton desir est que je parte alors sur le champs je me tuerais pour toi pour te prouvais à quel point je t’aime.
Mais pour le moment ton amour m’aveugle et je ne peux rompre le sors a toi seul d’en decider.
Tu est gravé dans mon cœur et tu est le roi de mon empire grace a toi il grandit chaques jours de plus en plus.
Enfin tout cela pour te dire deux seul mots qui me sont chère.
Deux mots qui veulent tout dire et dont la plus part des gens base leur vie dessus.
« JE T’AIME »
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime

  com=ment=pou=rais=je=vi=vre=à=pre=sent=sans=toi=pour=illu=mi=ner=cha=cu=ne=des=mes=jour=nées=de=pen=sées=et=de=mes=nuits 30
  comment=au=rais=je=pu=vi=vre=sans=ne=ta=voir=jam=mais=a=per=cu=pour=fai=re=de=ce=coup=de=fou=dreau=tre=cho=se=que=ce=quil=en=nest=à=pre=sent 36
  la=vieest=un=grand=jeu=de=ha=sard=qui=par=fois=fait=que=lon=passe=à=cô=tés=du=ne=cho=se=ma=gi=que=qui=nous=gli=s=s=s=e=en=tre=les=doits=sans=que=lon=est=le=temps=de=laq=grip=per 46
  pour=moi=ce=nest=point=le=cas=jai=eu=le=temps=de=tat=tra=per=a=vant=que=tu=ne=puis=se=me=chap=per 25
  tu=es=ce=rail=lon=ce=fris=son=qui=pas=se=a=cha=que=foi=que=tu=me=re=gar=de 21
  tu=es=le=so=leil=de=mon=cœur=ce=lui=qui=lil=lu=mi=ne=quand=il=pleu=re 19
  ma=vie=na=plus=de=sens=sans=toi=je=perds=le=con=trô=le=de=moi=mê=me=et=je=meurs=aus=si=tôt 24
  je=ne=peux=même=pas=mi=ma=gi=ner=la=dou=leur=que=jau=rais=tout=au=fond=de=moi=à=jam=mais=si=en=ce=jour=tu=me=quit=tais 31
  si=la=vieest=bien=un=jeu=a=lors=je=veux=jouer=toute=ma=vie=et=jus=quà=la=fin=des=temps=mais=ma=leu=reu=se=ment=com=me=à=tou=tes=cho=ses=bon=ne=il=y=a=u=ne=fin=par=fois=bel=le=par=fois=ma=le=seul=le=met=tre=peux=en=de=ci=der 59
  en=tout=cas=à=pre=sent=je=ne=vis=que=pour=ton=bon=heur=et=si=ton=bon=heur=est=de=me=perdre=tu=me=per=dras=mais=sa=che=quà=jam=mais=toi=gra=vé=dans=mon=cœur 39
  si=ton=de=sir=est=que=je=par=te=a=lors=sur=le=champs=je=me=tue=rais=pour=toi=pour=te=prou=vais=à=quel=point=je=tai=me 30
  mais=pour=le=mo=ment=ton=a=mour=ma=veu=gle=et=je=ne=peux=rom=pre=le=sors=a=toi=seul=den=de=ci=der 26
  tu=est=gra=vé=dans=mon=cœur=et=tu=est=le=roi=de=mon=em=pire=gra=ce=a=toi=il=gran=dit=cha=ques=jours=de=plus=en=plus 30
  en=fin=tout=ce=la=pour=te=di=re=deux=seul=mots=qui=me=sont=chè=re 17
  deux=mots=qui=veu=lent=tout=di=re=et=dont=la=plus=part=des=gens=ba=se=leur=vie=des=sus 21
  je=tai=me 4
 • Phonétique : Je T’Aime

  kɔmɑ̃ puʁε ʒə vivʁə a pʁəze sɑ̃ twa puʁ ilymine ʃakynə dε mε ʒuʁne, də pɑ̃sez- e də mε nɥi ?
  kɔmɑ̃ oʁε ʒə py vivʁə sɑ̃ nə tavwaʁ ʒamεz- apεʁky puʁ fεʁə də sə ku də fudʁə otʁə ʃozə kə sə kil ɑ̃ nεt- a pʁəze ? ?
  la vi εt- œ̃ ɡʁɑ̃ ʒø də-azaʁ ki paʁfwa fε kə lɔ̃ pasə a kote dynə ʃozə maʒikə ki nu ɡli εs εs εs ə ɑ̃tʁə lε dwa sɑ̃ kə lɔ̃n- ε lə tɑ̃ də lakɡʁipe.
  puʁ mwa sə nε pwɛ̃ lə ka, ʒε y lə tɑ̃ də tatʁape avɑ̃ kə ty nə pɥisə mεʃape.
  ty ε sə ʁajɔ̃, sə fʁisɔ̃ ki pasə a ʃakə fwa kə ty mə ʁəɡaʁdə,
  ty ε lə sɔlεj də mɔ̃ kœʁ səlɥi ki lilyminə kɑ̃t- il plœʁə,
  ma vi na plys də sɑ̃s sɑ̃ twa ʒə pεʁd lə kɔ̃tʁolə də mwa mεmə e ʒə mœʁz- osito.
  ʒə nə pø mεmə pa mimaʒine la dulœʁ kə ʒoʁε tut- o fɔ̃ də mwa a ʒamε si ɑ̃ sə ʒuʁ ty mə kitε.
  si la vi ε bjɛ̃ œ̃ ʒø alɔʁ ʒə vø ʒue tutə ma vi e ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃ mε maləʁøzəmɑ̃ kɔmə a tutə ʃozə bɔnə il i a ynə fɛ̃ paʁfwa bεllə paʁfwa malə səl lə mεtʁə pøz- ɑ̃ dəside.
  ɑ̃ tu ka a pʁəze ʒə nə vis kə puʁ tɔ̃ bɔnœʁ e si tɔ̃ bɔnœʁ ε də mə pεʁdʁə ty mə pεʁdʁa mε saʃə ka ʒamε twa ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
  si tɔ̃ dəziʁ ε kə ʒə paʁtə alɔʁ syʁ lə ʃɑ̃ ʒə mə tɥəʁε puʁ twa puʁ tə pʁuvεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə.
  mε puʁ lə mɔmɑ̃ tɔ̃n- amuʁ mavøɡlə e ʒə nə pø ʁɔ̃pʁə lə sɔʁz- a twa səl dɑ̃ dəside.
  ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e ty ε lə ʁwa də mɔ̃n- ɑ̃piʁə ɡʁasə a twa il ɡʁɑ̃di ʃak ʒuʁ də plysz- ɑ̃ plys.
  ɑ̃fɛ̃ tu səla puʁ tə diʁə dø səl mo ki mə sɔ̃ ʃεʁə.
  dø mo ki vəle tu diʁə e dɔ̃ la plys paʁ dε ʒɑ̃ bazə lœʁ vi dəsy.
  « ʒə tεmə »
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime

  kɔ=mɑ̃=pu=ʁεʒə=vi=vʁə=a=pʁə=ze=sɑ̃=twa=puʁ=i=ly=mi=ne=ʃa=ky=nə=dε=mε=ʒuʁ=ne=də=pɑ̃=se=ze=də=mε=nɥi 30
  kɔ=mɑ̃=o=ʁεʒə=py=vi=vʁə=sɑ̃=nə=ta=vwaʁ=ʒa=mε=za=pεʁ=ky=puʁ=fε=ʁə=də=sə=ku=də=fu=dʁəo=tʁə=ʃo=zə=kə=sə=kil=ɑ̃=nε=ta=pʁə=ze 36
  la=vi=ε=tœ̃=ɡʁɑ̃=ʒø=də-a=zaʁ=ki=paʁ=fwa=fεkə=lɔ̃=pa=səa=ko=te=dy=nə=ʃo=zə=ma=ʒi=kə=ki=nu=ɡli=ε=sə=ε=sə=ε=sə=ə=ɑ̃=tʁə=lε=dwa=sɑ̃=kə=lɔ̃=nε=lə=tɑ̃=də=lak=ɡʁi=pe 49
  puʁ=mwa=sə=nε=pwɛ̃=lə=ka=ʒε=y=lə=tɑ̃=də=ta=tʁa=pe=a=vɑ̃=kə=ty=nə=pɥi=sə=mε=ʃa=pe 25
  ty=ε=sə=ʁa=j=ɔ̃=sə=fʁi=sɔ̃=ki=pa=sə=a=ʃa=kə=fwa=kə=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=də 22
  ty=ε=lə=sɔ=lεj=də=mɔ̃=kœ=ʁə=səl=ɥi=ki=li=ly=mi=nə=kɑ̃=til=plœ=ʁə 20
  ma=vi=na=plys=də=sɑ̃s=sɑ̃=twa=ʒə=pεʁd=lə=kɔ̃=tʁo=lə=də=mwa=mε=mə=e=ʒə=mœ=ʁə=zo=si=to 25
  ʒə=nə=pø=mεmə=pa=mi=ma=ʒi=ne=la=du=lœʁ=kə=ʒo=ʁε=tu=to=fɔ̃=də=mwa=a=ʒa=mε=si=ɑ̃=sə=ʒuʁ=ty=mə=ki=tε 31
  si=la=vi=ε=bjɛ̃=œ̃=ʒø=a=lɔʁʒə=vø=ʒu=e=tu=tə=ma=vi=e=ʒys=ka=la=fɛ̃=dε=tɑ̃=mε=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=kɔ=məa=tu=tə=ʃo=zə=bɔ=nə=il=i=a=y=nə=fɛ̃=paʁ=fwa=bεllə=paʁ=fwa=ma=lə=səl=lə=mε=tʁə=pø=zɑ̃=də=si=de 59
  ɑ̃=tu=ka=apʁə=ze=ʒə=nə=vis=kə=puʁ=tɔ̃=bɔ=nœʁ=e=si=tɔ̃=bɔ=nœʁ=ε=də=mə=pεʁ=dʁə=ty=mə=pεʁ=dʁa=mε=sa=ʃə=ka=ʒa=mε=twa=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 39
  si=tɔ̃=də=ziʁ=ε=kə=ʒə=paʁ=tə=a=lɔʁ=syʁ=lə=ʃɑ̃=ʒə=mə=tɥə=ʁε=puʁ=twa=puʁ=tə=pʁu=vε=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mə 30
  mε=puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=tɔ̃=na=muʁ=ma=vø=ɡlə=e=ʒə=nə=pø=ʁɔ̃=pʁə=lə=sɔʁ=za=twa=səl=dɑ̃=də=si=de 26
  ty=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=e=ty=ε=lə=ʁwa=də=mɔ̃=nɑ̃=pi=ʁə=ɡʁa=sə=a=twa=il=ɡʁɑ̃=di=ʃak=ʒuʁ=də=plys=zɑ̃=plys 30
  ɑ̃=fɛ̃=tu=sə=la=puʁ=tə=di=ʁə=dø=səl=mo=ki=mə=sɔ̃=ʃε=ʁə 17
  dø=mo=ki=və=le=tu=di=ʁə=e=dɔ̃=la=plys=paʁ=dε=ʒɑ̃=ba=zə=lœ=ʁə=vi=də=sy 22
  ʒə=tε=mə 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.