Poème-France.com

Poeme : La Mort…La Mort…

Comment tu vois ta mort ? ?
Dans ton lit bien au chaud ? ?
Et bien tu vois ta tort ! !
Si t’imagine quelleque chose de beau
Désolé de tout te casser
Mais laisse moi te raconter
Ma vision de « crever »
Ma vision de « s’en aller »
J’ai une humeur de désespoir
D’ailleurs j’ai du mal a y croire…
J’ai des envies de me scarifier
Des envies de tout quitter
D’écrire ton nom sur mon bras
T’écrir se que je ressent pour toi
En espérant que le sang coulera
Et que tu ne m’oublira pas
Sentir ma tête tourné
Puis me laisser peu à peu tomber
Attendre que mes yeux veulent se fermer
Pour changer d’univers à jamais…
Luna_20280

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ ty vwa ta mɔʁ ? ?
dɑ̃ tɔ̃ li bjɛ̃ o ʃo ? ?
e bjɛ̃ ty vwa ta tɔʁ ! !
si timaʒinə kεllkə ʃozə də bo
dezɔle də tu tə kase
mε lεsə mwa tə ʁakɔ̃te
ma vizjɔ̃ də « kʁəvəʁ »
ma vizjɔ̃ də « sɑ̃n- alʁ »
ʒε ynə ymœʁ də dezεspwaʁ
dajœʁ ʒε dy mal a i kʁwaʁə…
ʒε dεz- ɑ̃vi də mə skaʁifje
dεz- ɑ̃vi də tu kite
dekʁiʁə tɔ̃ nɔ̃ syʁ mɔ̃ bʁa
tekʁiʁ sə kə ʒə ʁəse puʁ twa
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə lə sɑ̃ kuləʁa
e kə ty nə mubliʁa pa
sɑ̃tiʁ ma tεtə tuʁne
pɥi mə lεse pø a pø tɔ̃be
atɑ̃dʁə kə mεz- iø vəle sə fεʁme
puʁ ʃɑ̃ʒe dynivez- a ʒamε…