Poème-France.com

Poeme : Mon Amour Pour ToiMon Amour Pour Toi

Tous les soirs au clair de lune
Tu me dis que dans ta vis il n’y en a qu’une
Une seule fille qui comte pour toi
Et j’ai compris que c’était moi
Et moi tous les jours
Je te prouve mon amour
En te disant qu’un seule garçon compte pour moi
Et tu sais trés bien que se garçon c’est toi
Je t’aime de tout mon cœur
Meme si des fois j’ai un peu peur
Peur que tu me laisse
Peur ke tu me blesse
J’ai penser a toi a partir du moment ou ta raccrocher
Je ne pouvais plus penser a autres choses que mon bébé
Des paroles qui ne veulent rien dire
Ceux que je voudrais c’est pouvoir lire
Dans ton regard que tu m’aime
Et que se n’est pas pour rien que je t’ai écri ce beau poème
Luna_20280

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tus lε swaʁz- o klεʁ də lynə
ty mə di kə dɑ̃ ta vis il ni ɑ̃n- a kynə
ynə sələ fijə ki kɔmtə puʁ twa
e ʒε kɔ̃pʁi kə setε mwa
e mwa tus lε ʒuʁ
ʒə tə pʁuvə mɔ̃n- amuʁ
ɑ̃ tə dizɑ̃ kœ̃ sələ ɡaʁsɔ̃ kɔ̃tə puʁ mwa
e ty sε tʁe bjɛ̃ kə sə ɡaʁsɔ̃ sε twa
ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ
məmə si dε fwa ʒε œ̃ pø pœʁ
pœʁ kə ty mə lεsə
pœʁ kə ty mə blεsə
ʒε pɑ̃se a twa a paʁtiʁ dy mɔmɑ̃ u ta ʁakʁoʃe
ʒə nə puvε plys pɑ̃se a otʁə- ʃozə kə mɔ̃ bebe
dε paʁɔlə ki nə vəle ʁjɛ̃ diʁə
sø kə ʒə vudʁε sε puvwaʁ liʁə
dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ kə ty mεmə
e kə sə nε pa puʁ ʁjɛ̃ kə ʒə tε ekʁi sə bo pɔεmə