Poème-France.com

Poeme : Autour De Toi Les MortsAutour De Toi Les Morts

Autour de toi les morts

Il faut qu’il crève.
Entends ces cris qui te transpercent
Ce sang est ta sève
C’est son flot régulier qui te berce.

Encore sa mort sur ta conscience
Tu as volé son désespoir
Le regarde en chien de faïence
Des tes jolis yeux noirs.

Ils te tournent autour
Tu crois qu’ils s’enfuient,
Mais ils sont comme des vautours
Le spectacle de son corps les empêche de sombrer,
Dans l’oubli, dans l’ennui.

Esprits maudits sans autre lueur,
Que la haine qui brûle
Là où devrait être leur cœur
Celle qu’ils te hurlent
Sans arrêt, sans douceur.

C’est pourquoi encore et encore tu réitères
Tu penses qu’après assez de sacrifices
Ils finiront par se taire
Et mettront fin à ton supplice.

Mais ils continuent et il y en a de plus en plus
Tous ceux dont tu as déjà pris la vie
Et ton dernier en bonus
Se mêle à la cacophonie.

Pense à dormir petit ange
Il n’y a que dans le sommeil que tu peux fuir
Ne pense plus à mourir petit ange
Si ce n’est pas comme eux que tu veux finir…
Lyra.korrigan

PostScriptum

Mon premier poème sur ce site, j’espère qu’il vous plaira ! ^^


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

otuʁ də twa lε mɔʁ

il fo kil kʁεvə.
ɑ̃tɑ̃ sε kʁi ki tə tʁɑ̃spεʁse
sə sɑ̃ ε ta sεvə
sε sɔ̃ flo ʁeɡylje ki tə bεʁsə.

ɑ̃kɔʁə sa mɔʁ syʁ ta kɔ̃sjɑ̃sə
ty a vɔle sɔ̃ dezεspwaʁ
lə ʁəɡaʁdə ɑ̃ ʃjɛ̃ də fajɑ̃sə
dε tε ʒɔliz- iø nwaʁ.

il tə tuʁne otuʁ
ty kʁwa kil sɑ̃fɥje,
mεz- il sɔ̃ kɔmə dε votuʁ
lə spεktaklə də sɔ̃ kɔʁ lεz- ɑ̃pεʃə də sɔ̃bʁe,
dɑ̃ lubli, dɑ̃ lɑ̃nɥi.

εspʁi modi sɑ̃z- otʁə lɥœʁ,
kə la-εnə ki bʁylə
la u dəvʁε εtʁə lœʁ kœʁ
sεllə kil tə yʁle
sɑ̃z- aʁε, sɑ̃ dusœʁ.

sε puʁkwa ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə ty ʁeitεʁə
ty pɑ̃sə kapʁεz- ase də sakʁifisə
il finiʁɔ̃ paʁ sə tεʁə
e mεtʁɔ̃ fɛ̃ a tɔ̃ syplisə.

mεz- il kɔ̃tinɥe e il i ɑ̃n- a də plysz- ɑ̃ plys
tus sø dɔ̃ ty a deʒa pʁi la vi
e tɔ̃ dεʁnje ɑ̃ bɔnys
sə mεlə a la kakɔfɔni.

pɑ̃sə a dɔʁmiʁ pəti ɑ̃ʒə
il ni a kə dɑ̃ lə sɔmεj kə ty pø fɥiʁ
nə pɑ̃sə plysz- a muʁiʁ pəti ɑ̃ʒə
si sə nε pa kɔmə ø kə ty vø finiʁ…