Poème-France.com

Poeme : Encore…Encore…

J’ai encore pleuré hier soir
Mes yeux rouge sang
A demi ouverts, pour voir
Dans ma tête, au fil des ans
Des souvenirs en noir et blanc
Des moments du passé, à présent
Terminés mais douloureux, pardon
Si je ne peux m’arrêter
De rechercher la raison
De trembler, de hurler
Ton nom…

J’ai encore donné hier soir
Un petit peu de mon sang
A l’eau dans ma baignoire
Qu’elle boit sans sentiments
Un goût amer, sincèrement
Je ne sais pas comment elle fait, malheureusement,
Je ne peux l’arrêter
Mais ça me calme, c’est si bon
Pourquoi stopper ? Laisser couler
J’ai n’ai plus mal de toute façon.

Je suis encore morte hier soir
Pas besoin de cran
Juste la gloire illusoire
D’un acte sûrement dégradant
Pas indispensable, vraiment
Mon âme déjà bien avant,
Quand tu m’as quittée
Avait touché le fond
Il n’y a que mon cœur qui encore se battait
Mais il a pété le plomb
Qui l’alimentait,
Dans un triste son.
On aurait dit ton nom…
Lyra.korrigan

PostScriptum

Bon, ça parle pas vraiment de moi cette fois… Mais encore un poème écrit dans ma phase déprime… Dieu qu’elle est longue celle-là ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ɑ̃kɔʁə pləʁe jεʁ swaʁ
mεz- iø ʁuʒə sɑ̃
a dəmi uvεʁ, puʁ vwaʁ
dɑ̃ ma tεtə, o fil dεz- ɑ̃
dε suvəniʁz- ɑ̃ nwaʁ e blɑ̃
dε mɔmɑ̃ dy pase, a pʁezɑ̃
tεʁmine mε duluʁø, paʁdɔ̃
si ʒə nə pø maʁεte
də ʁəʃεʁʃe la ʁεzɔ̃
də tʁɑ̃ble, də yʁle
tɔ̃ nɔ̃…

ʒε ɑ̃kɔʁə dɔne jεʁ swaʁ
œ̃ pəti pø də mɔ̃ sɑ̃
a lo dɑ̃ ma bεɲwaʁə
kεllə bwa sɑ̃ sɑ̃timɑ̃
œ̃ ɡu ame, sɛ̃sεʁəmɑ̃
ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ εllə fε, maləʁøzəmɑ̃,
ʒə nə pø laʁεte
mε sa mə kalmə, sε si bɔ̃
puʁkwa stɔpe ? lεse kule
ʒε nε plys mal də tutə fasɔ̃.

ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə mɔʁtə jεʁ swaʁ
pa bəzwɛ̃ də kʁɑ̃
ʒystə la ɡlwaʁə ilyzwaʁə
dœ̃n- aktə syʁəmɑ̃ deɡʁadɑ̃
pa ɛ̃dispɑ̃sablə, vʁεmɑ̃
mɔ̃n- amə deʒa bjɛ̃ avɑ̃,
kɑ̃ ty ma kite
avε tuʃe lə fɔ̃
il ni a kə mɔ̃ kœʁ ki ɑ̃kɔʁə sə batε
mεz- il a pete lə plɔ̃
ki lalimɑ̃tε,
dɑ̃z- œ̃ tʁistə sɔ̃.
ɔ̃n- oʁε di tɔ̃ nɔ̃…