Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Toi je t’aime comme un fou
Toi tas ma parole
Que toute la vie je t’attendrai
De là haut sur toi je veillerai
J’ai vue défiler ma vie
Je ne peux vivre sans toi
Et ce que je vais écrire la peur de te trahir
Je ne sais pas quoi dire
J’ai vue l’avenir
Dans l’ombre de tes bras
Alors sèche tes pleurs
N’aie plus peur
C’est trop pour moi
Je ne le supporte pas
Arrête de pleurer
Bientôt je te rejoindrai
Je t’aime tu sais
Et sans toi c’est dur à imaginer
Tout ça pour te dire
Et où que tu sois
Je te suivrai
Alors n’oublie pas
Combien je peux t’aimer
Et que jamais je ne t’abonderai
Manson

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ʒə tεmə kɔmə œ̃ fu
twa tas ma paʁɔlə
kə tutə la vi ʒə tatɑ̃dʁε
də la-o syʁ twa ʒə vεjʁε
ʒε vɥ defile ma vi
ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa
e sə kə ʒə vεz- ekʁiʁə la pœʁ də tə tʁaiʁ
ʒə nə sε pa kwa diʁə
ʒε vɥ lavəniʁ
dɑ̃ lɔ̃bʁə də tε bʁa
alɔʁ sεʃə tε plœʁ
nε plys pœʁ
sε tʁo puʁ mwa
ʒə nə lə sypɔʁtə pa
aʁεtə də pləʁe
bjɛ̃to ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε
ʒə tεmə ty sε
e sɑ̃ twa sε dyʁ a imaʒine
tu sa puʁ tə diʁə
e u kə ty swa
ʒə tə sɥivʁε
alɔʁ nubli pa
kɔ̃bjɛ̃ ʒə pø tεme
e kə ʒamε ʒə nə tabɔ̃dəʁε