Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : G Trop D’Amour Pour Toi

Poème Amour
Publié le 18/06/2004 00:00

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Manson

G Trop D’Amour Pour Toi

Je t’aime depuis la première ke je t parler
Pour moi t un livre avec de belle histoire d’amour
Je suis fou de toi, je ne ve pa ke tu pleur car chaque larme ki coule de tou visage et un coup de poignard pour moi
Je ve ton bonheur meme si il fo ke je renonce a mé sentiment pour toi
Chaque matin ki ce passera s’en toi sera un suplice je ne bougerai plus de chez moi
Je serai malheureux de ne pas être la cause de ton bonheur
Leur de me rêve je pourrai imaginé être la personne ki te donne tous ce bonheur
Meme tous cela né kun rêve, mais ca me permet de vivre
Je suis fou de toi ne l’oublie pa je serai le marque page de t histoire d’amour je pense a toi : = a la personne pour ki je ferai tous

Pour A de florian
 • Pieds Hyphénique: G Trop D’Amour Pour Toi

  je=tai=me=de=puis=la=pre=mi=è=re=ke=je=t=par=ler 15
  pour=moi=t=un=li=vre=a=vec=de=bel=le=his=toi=re=da=mour 16
  je=suis=fou=de=toi=je=ne=ve=pa=ke=tu=pleur=car=cha=que=lar=me=ki=coule=de=tou=vi=sa=geet=un=coup=de=poi=gnard=pour=moi 31
  je=ve=ton=bon=heur=me=me=si=il=fo=ke=je=re=noncea=mé=sen=ti=ment=pour=toi 20
  cha=que=ma=tin=ki=ce=passe=ra=sen=toi=se=ra=un=su=pli=ce=je=ne=bou=ge=rai=plus=de=chez=moi 25
  je=se=rai=malheu=reux=de=ne=pas=être=la=cau=se=de=ton=bon=heur 16
  leur=de=me=rêve=je=pour=rai=i=ma=gi=né=ê=tre=la=per=son=ne=ki=te=don=ne=tous=ce=bon=heur 25
  me=me=tous=ce=la=né=kun=rê=ve=mais=ca=me=per=met=de=vivre 16
  je=suis=fou=de=toi=ne=lou=blie=pa=je=se=rai=le=mar=que=page=de=t=his=toi=re=da=mour=je=pen=sea=toi=é=gal=a=la=per=son=ne=pour=ki=je=fe=rai=tous 40

  pour=a=de=flo=ri=an 6
 • Phonétique : G Trop D’Amour Pour Toi

  ʒə tεmə dəpɥi la pʁəmjεʁə kə ʒə te paʁle
  puʁ mwa te œ̃ livʁə avεk də bεllə istwaʁə damuʁ
  ʒə sɥi fu də twa, ʒə nə və pa kə ty plœʁ kaʁ ʃakə laʁmə ki kulə də tu vizaʒə e œ̃ ku də pwaɲaʁ puʁ mwa
  ʒə və tɔ̃ bɔnœʁ məmə si il fo kə ʒə ʁənɔ̃sə a me sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
  ʃakə matɛ̃ ki sə pasəʁa sɑ̃ twa səʁa œ̃ syplisə ʒə nə buʒəʁε plys də ʃe mwa
  ʒə səʁε maləʁø də nə pa εtʁə la kozə də tɔ̃ bɔnœʁ
  lœʁ də mə ʁεvə ʒə puʁʁε imaʒine εtʁə la pεʁsɔnə ki tə dɔnə tus sə bɔnœʁ
  məmə tus səla ne kœ̃ ʁεvə, mε ka mə pεʁmε də vivʁə
  ʒə sɥi fu də twa nə lubli pa ʒə səʁε lə maʁkə paʒə də te istwaʁə damuʁ ʒə pɑ̃sə a twa : eɡal a la pεʁsɔnə puʁ ki ʒə fəʁε tus

  puʁ a də flɔʁjɑ̃
 • Pieds Phonétique : G Trop D’Amour Pour Toi

  ʒə=tε=mə=dəp=ɥi=la=pʁə=mj=ε=ʁə=kə=ʒə=te=paʁ=le 15
  puʁ=mwa=te=œ̃=li=vʁə=a=vεk=də=bεl=lə=is=twa=ʁə=da=muʁ 16
  ʒə=sɥi=fudə=twa=ʒə=nə=və=pa=kə=ty=plœʁ=kaʁ=ʃa=kə=laʁ=mə=ki=ku=lə=də=tu=vi=za=ʒəe=œ̃=ku=də=pwa=ɲaʁ=puʁ=mwa 31
  ʒə=və=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=mə=mə=si=il=fo=kə=ʒə=ʁə=nɔ̃=sə=a=me=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 23
  ʃa=kə=ma=tɛ̃=ki=sə=pa=sə=ʁa=sɑ̃=twa=sə=ʁa=œ̃=sy=pli=sə=ʒə=nə=bu=ʒə=ʁε=plys=də=ʃe=mwa 26
  ʒə=sə=ʁε=ma=lə=ʁø=də=nə=pa=ε=tʁə=la=ko=zə=də=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 19
  lœʁ=də=mə=ʁε=və=ʒə=puʁ=ʁε=i=ma=ʒi=ne=ε=tʁə=la=pεʁ=sɔ=nə=ki=tə=dɔ=nə=tus=sə=bɔ=nœʁ 26
  mə=mə=tus=sə=la=ne=kœ̃=ʁε=və=mε=ka=mə=pεʁ=mε=də=vi=vʁə 17
  ʒə=sɥi=fudə=twa=nə=lu=bli=pa=ʒə=sə=ʁε=lə=maʁ=kə=pa=ʒə=də=te=is=twa=ʁə=da=muʁ=ʒə=pɑ̃=səa=twa=e=ɡal=a=la=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=ki=ʒə=fə=ʁε=tus 40

  puʁ=a=də=flɔ=ʁj=ɑ̃ 6

PostScriptum

c pour une personne pour ki g beaucoup de sentiement

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/07/2004 00:00M!$$

merci pr ton magnifik poème
jme sui revu dedan é sa fé du bien de savoir kon é pa seul