Poème-France.com

Poeme : G Trop D’Amour Pour ToiG Trop D’Amour Pour Toi

Je t’aime depuis la première ke je t parler
Pour moi t un livre avec de belle histoire d’amour
Je suis fou de toi, je ne ve pa ke tu pleur car chaque larme ki coule de tou visage et un coup de poignard pour moi
Je ve ton bonheur meme si il fo ke je renonce a mé sentiment pour toi
Chaque matin ki ce passera s’en toi sera un suplice je ne bougerai plus de chez moi
Je serai malheureux de ne pas être la cause de ton bonheur
Leur de me rêve je pourrai imaginé être la personne ki te donne tous ce bonheur
Meme tous cela né kun rêve, mais ca me permet de vivre
Je suis fou de toi ne l’oublie pa je serai le marque page de t histoire d’amour je pense a toi : = a la personne pour ki je ferai tous

Pour A de florian
Manson

PostScriptum

c pour une personne pour ki g beaucoup de sentiement


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə dəpɥi la pʁəmjεʁə kə ʒə te paʁle
puʁ mwa te œ̃ livʁə avεk də bεllə istwaʁə damuʁ
ʒə sɥi fu də twa, ʒə nə və pa kə ty plœʁ kaʁ ʃakə laʁmə ki kulə də tu vizaʒə e œ̃ ku də pwaɲaʁ puʁ mwa
ʒə və tɔ̃ bɔnœʁ məmə si il fo kə ʒə ʁənɔ̃sə a me sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
ʃakə matɛ̃ ki sə pasəʁa sɑ̃ twa səʁa œ̃ syplisə ʒə nə buʒəʁε plys də ʃe mwa
ʒə səʁε maləʁø də nə pa εtʁə la kozə də tɔ̃ bɔnœʁ
lœʁ də mə ʁεvə ʒə puʁʁε imaʒine εtʁə la pεʁsɔnə ki tə dɔnə tus sə bɔnœʁ
məmə tus səla ne kœ̃ ʁεvə, mε ka mə pεʁmε də vivʁə
ʒə sɥi fu də twa nə lubli pa ʒə səʁε lə maʁkə paʒə də te istwaʁə damuʁ ʒə pɑ̃sə a twa : eɡal a la pεʁsɔnə puʁ ki ʒə fəʁε tus

puʁ a də flɔʁjɑ̃